Prace doktorskie / Habilitacyjne (WNoŻiR)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 36
 • PozycjaOpen Access
  Detekcja, wektory oraz elementy biologii carp edema virus (CEV) w aspekcie hodowli karpia w Polsce
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Adamkowska, Natalia Monika; Kiełpińska, Jolanta promotor; Panicz, Remigiusz promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Wykorzystanie oczyszczonych solanek wtórnych po procesach membranowych do optymalizacji procesu dojrzewania śledzia solonego metodą zalewową
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Kwaśniewski, Daniel; Tórz, Agnieszka promotor; Tokarczyk, Grzegorz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Biblioteka Główna; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Adamska, Iwona; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Ocena jakości wody pitnej pochodzącej z ujęć dla miasta Szczecina pod kątem obecności wybranych ksenobiotyków
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Cybulski, Jacek; Witczak, Agata promotor; Pokorska, Kamila promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaBrak dostępu
  Białko i polisacharydy z makuchu lnianego jako substancje funkcjonalne w procesie tworzenia emulsji oraz proszków do zastosowań spożywczych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Drozłowska, Emilia; Bartkowiak, Artur promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaBrak dostępu
  Zmienność jakościowa i ilościowa śledzi (Clupea harengus L.) stada tarła wiosennego z Morza Norweskiego (NVG) i stada tarła jesiennego z Morza Północnego (NSS) w cyklu rocznym i wieloletnim oraz jej wpływu ma ich wykorzystanie w przemyśle przetwórczym
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Suryn, Jacek; Sadowski, Jacek promotor; Tokarczyk, Grzegorz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Zmienność cech powierzchniowych listeria monocytogenes pod wpływem warunków środowiskowych
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2002) Iwański, Robert Zbigniew; Dąbrowski, Waldemar promotor; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Wybrane aspekty biologii oraz charakterystyka morfometryczna karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio, Bloch 1783) z Zalewu Szczecińskiego i Pojezierza Leszczyńskiego
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004) Rybczyk, Agnieszka; Szypuła, Jerzy promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Informacje dotyczące charakterystyki morfometrycznej i biologicznej karasi srebrzystych na terenie Polski są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych oraz do planowania jakiejkolwiek gospodarki rybackiej. Niezbyt obszerna literatura na ten temat skłoniła do rozpoczęcie badań, których celem było: określenie i porównanie struktury wieku, tempa wzrostu, długości i masy pozyskanych karasi srebrzystych; określenie kondycji pozyskanych ryb; określenia składu pokarmu karasi srebrzystych pozyskanych z różnych zbiorników, a także określenia współczynników intensywności żerowania tych ryb w różnych sezonach roku, scharakteryzowanie morfometrycznych cech oraz porównanie ich pomiędzy poszczególnymi próbami. W analizie biologicznej określono wiek, tempo wzrostu długości i ryb, kondycję ryb oznaczono skład pokarmu. Tempo wzrostu długości opracowano przy pomocy 5 matematycznych modeli wzrostu. Tempo wzrostu masy określono przy pomocy zmodyfikowanego równania von Bertalanffy'ego. Analiza morfometryczna polegała na scharakteryzowaniu 15 cech przeliczalnych oraz 27 cech wymierzalnych.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ suplementacji przetworzonej diety witaminami na przemiany węglowodanowo-lipidowe u szczura
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2002) Sadowska, Joanna; Friedrich, Mariola promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Celem pracy było określenie wpływu kontrolowanej i niekontrolowanej suplementacji witaminami diety, w której pełne ziarna pszenicy, kukurydzy i kasza jęczmienna (dieta standard) zostały zastąpione mąką i sacharozą (dieta zmodyfikowana), na: stężenia wybranych składników krwi (glukoza, triacyloglicerole, cholesterol), zmiany masy ciała, odkładanie tłuszczu okołonarządowego i skład jego kwasów tłuszczowych, a także skład chemiczny tkanki mięśniowej u szczura. Doświadczenie przeprowadzono w wiwarium Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka na 180 samcach i 180 samicach szczura w 8 miesiącu życia. Zwierzęta podzielono na 4 grupy: I - żywiona dietą standard, II - dietą zmodyfikowaną, III - dietą zmodyfikowaną + suplementacja niekontrolowana, IV - dietą zmodyfikowaną + suplementacja kontrolowana. Stwierdzono, że niekontrolowana suplementacja diety obniżała pobieranie paszy i stężenie glukozy, podwyższała stężenia lipoprotein krwi, prowadziła do gromadzenia mięśniowej i okołonarządowej tkanki tłuszczowej i zmieniała jej skład kwasów tłuszczowych. Suplementacja kontrolowana podwyższała stężenia lipoprotein krwi i prowadziła do gromadzenia tłuszczu okołojelitowego u samców.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ temperatury na tempo i przebieg embriogenezy u ryb
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2001) Bonisławska, Małgorzata; Winnicki, Aleksander promotor; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa;
  Badania przebiegu embriogenezy w jajach ryb inkubowanych w różnych temperaturach wykazały że: 1) czas rozwoju zarodkowego mierzony w jednostkach termicznych trwa najdłużej w temperaturach najniższych, średnio w optymalnych i najkrócej w skrajnie wysokich, charakterystycznych dla rozrodu danego gatunku; 2) największy odsetek wylęgniętych osobników w dobrej kondycji pochodził zawsze z jaj inkubowanych w przedziałach temperaturach optymalnych dla danych gatunków ryb; 3) proces wykluwania się zarodków w próbie (miocie) i długość jego w czasie uzależniony jest od termiki wody, a wykluwające się osobniki poszczególnych gatunków, w zależności od pory roku w jakiej rozwój przebiegał różnią się stadium rozwoju i stopniem przygotowania do samodzielnego bytowania w wodzie; 4) zastosowanie współczynnika S/V (powierzchnia:objętość) umożliwiło wykrycie zależności między jego wartością a tempem rozwoju, gdyż ta wartość ma bezpośrednie przełożenie na ilość dyfundującego O2 do wnętrza jaj w warunkach zróżnicowanej termiki inkubacji.
 • PozycjaOpen Access
  Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia : badania modelowe
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2012) Sadowska, Joanna; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Przebieg wczesnej ontogenezy wybranych gatunków ryb w wodach o zróżnicowanym zasoleniu
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2014) Bonisławska, Małgorzata; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Wybrane czynniki technologiczne jako determinanty jakości sensorycznej i stabilności przechowalniczej serów twarogowych kwasowych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Dmytrów, Izabela; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Analizowano wpływ wybranych czynników technologicznych takich jak pora roku, kraj pochodzenia krów (Holandia i Szwecja), rodzaj kultur starterowych, zastosowanie szczepów probiotycznych (Lactobacillus acidophilus LA 5 i Bifidobacterium bifidum BB 12), dodatek mikrobiologicznej transglutaminazy do mleka przerobowego oraz rodzaj folii opakowaniowej, na cechy sensoryczne oraz wybrane wskaźniki fizykochemiczne kwasowych serów twarogowych w czasie chłodniczego przechowywania. Wszystkie objęte badaniami twarogi oceniono sensorycznie oraz oznaczono w nich zawartość wody i tłuszczu, kwasowość miareczkową, pH, a także ilość wyciekającej serwatki. Dodatkowo sery twarogowe poddano analizie reologicznej, która polegała na ocenie jego twardości za pomocą testu podwójnego ściskania TPA. W ramach doświadczenia dotyczącego wpływu szczepów probiotycznych na wybrane cechy fizykochemiczne sera twarogowego, dokonano oceny mikrobiologicznej stosowanych zakwasów oraz twarogów. Oznaczono ogólną liczbę bakterii fermentacji mlekowej oraz liczebność żywych komórek bakterii probiotycznych. Analizę serów twarogowych wykonano bezpośrednio po wyprodukowaniu i zapakowaniu oraz po 3., 7., 14. i 21. dniu przechowywania w temperaturze 5±1oC. Stwierdzono, że oceniane czynniki (pora roku, kraj pochodzenia krów, kultury starterowe i probiotyczne, mikrobiologiczna transglutaminaza oraz materiał opakowaniowy) miały wpływ na cechy sensoryczne oraz prawie wszystkie analizowane wskaźniki fizykochemiczne kwasowych serów twarogowych w czasie 21 dni przechowywania w warunkach chłodniczych. Twarogi stanowiące przedmiot badań charakteryzowały się dość stabilnymi cechami sensorycznymi i przez co najmniej 21 dni przechowywania w warunkach chłodniczych nie wykazywały objawów zepsucia. Zdecydowanie wyższe noty w ocenie sensorycznej uzyskiwały sery twarogowe wyprodukowane z mleka krowiego w porównaniu do serów otrzymanych na bazie mleka kóz. Wyprodukowane sery twarogowe charakteryzowały się normatywną kwasowością miareczkową oraz zawartością wody i tłuszczu. Ponadto stwierdzono istotny statystycznie przyrost twardości prawie wszystkich kwasowych serów twarogowych w czasie 21 dni chłodniczego przechowywania. Spośród ocenianych twarogów najlepszymi cechami fizykochemicznymi charakteryzowały się twarogi wyprodukowane w okresie jesienno-zimowym, a także otrzymane z mleka krów importowanych ze Szwecji, przy użyciu kultur starterowych CHN-19, ChoozitTM oraz FLDAN, z dodatkiem B. bifidum BB 12, zapakowane w folię PA/PE oraz zawierające 0,04% (mleko krowie) i 0,06% (mleko kozie) dodatku preparatu mikrobiologicznej transglutaminazy Activa MP®. Monografię habilitacyjną można wykorzystać jako materiał źródłowy przydatny podczas opracowywania technologii produkcji serów twarogowych kwasowych z mleka krowiego i koziego z wykorzystaniem mikrobiologicznej transglutaminazy, twarogów o właściwościach potencjalnie probiotycznych zawierających szczepy Lactobacillus acidophilus La-5 oraz Bifidobacterium bifidum Bb-12. Praca zawiera także ocenę przydatności żywic kopolimerowych oraz PLA w pakowaniu serów twarogowych.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ mieszanek przyprawowych na przemiany związków azotowych w dojrzałych serach podpuszczkowych w czasie przechowywania
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2002) Dmytrów, Izabela; Jasińska, Małgorzata promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Analizowano wpływ mieszanek przyprawowych stosowanych w serowarstwie na przemiany związków azotowych dojrzałych serów podpuszczkowych w okresie przydatności do spożycia (określonym przez producenta) w czasie chłodniczego przechowywania. Przebadano sery podpuszczkowe dojrzewające z dodatkiem i bez dodatku mieszanek przyprawowych wyprodukowane przez 4 producentów krajowych (salami, śmietanowy, strzelecki, Rarytas). Jakość sensoryczną serów badawczych oceniano metodą opisową na podstawie Polskiej Normy i Norm Zakładowych uwzględniając następujące wyróżniki: kształt, wygląd skórki, barwa, konsystencja, tekstura, oczkowanie, smak i zapach serów. Analiza chemiczna wykonana w początkowym i końcowym okresie przechowywania obejmowała oznaczenie zawartości wody, tłuszczu oraz soli kuchennej. O stopniu zaawansowania przemian biochemicznych związków azotowych wnioskowano na podstawie oznaczeń zawartości azotu rozpuszczalnego i niebiałkowego w ekstrakcie kwasu trichlorooctowego metodą Kiejdahla oraz azotu aminowego metodą Pope'a i Stevens'a. Każdorazowo w badanych serach oznaczono kwasowość czynną oraz miareczkową w °SH. Do oceny stopnia degradacji poszczególnych frakcji kazeiny wykorzystano elektroforezę na żelu poliakrylamidowym (SDS-PAGE). Sery podpuszczkowe z przyprawami charakteryzowały się intensywniejszą barwą, twardszą konsystencją, oraz pikantnym i bardziej słonym smakiem. Mieszanki przyprawowe nie wywierały istotnego wpływu na kwasowość miareczkową analizowanych serów, natomiast sery z dodatkiem przypraw osiągały, na ogół, niższe pH. We wszystkich badanych serach obserwowano stały przyrost zawartości N-rozpuszczalnego i generalnie istotnie więcej tej formy azotu zawierały sery z dodatkiem przypraw. Zawartość N-aminowego i N-niebiałkowego pozostawała bez jednoznacznego wpływu zastosowanych mieszanek przyprawowych. W serach podpuszczkowych dojrzewających następował dalszy rozkład frakcji kazeinowych, a przyprawy na ogół nie miały wpływu na jego przebieg.
 • PozycjaOpen Access
  Analiza mikroflory wód i osadów dennych Zalewu Szczecińskiego w aspekcie wystepowania drożdży i grzybów drożdżopodobnych
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1998) Bogusławska-Wąs, Elżbieta; Dąbrowski, Waldemar promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Próby osadów i wody pobierano w odstępach miesięcznych (kwiecień-grudzień) w latach 1995-1997. Analiza mikologiczna osadów obejmowała warstwę powierzchniową (1 cm) i kolejnych 5-7 cm. Analiza wody obejmowała warstwę przypowierzchniową i przydenną. Wszystkie badania ilościowe mikroflory analizowanych środowisk wykonano zgodnie z zalecanymi metodami. Wyizolowane drożdżaki identyfikowano metodami standartowymi na podstawie cech makro- i mikroskopowych oraz potwierdzano przynależność rodzajową i gatunkową przy wykorzystaniu API-testów. Ocenę aktywności enzymatycznej oparto na zestawie 19 hydrolaz z zastosowaniem substratów chromatogennych. Pomiary wskaźników fizyko-chemicznych wody ograniczono do temperatury, pH, tlenu i przewodności elektrolitycznej właściwej. Ustalono, że liczebność drożdżaków w osadach dennych Zalewu Szczecińskiego jest znacznie wyższa od ilości tych grzybów w wodzie. Najintensywniejszy rozwój grzybów w osadach przypada na okres wiosenny i możliwy jest również jesienią, w wodzie natomiast największą ilośc badanych mikroorganizmów stwierdzono w okresie letnim. Ustalono korelację pomiędzy ilością grzybów a przewodnictwem elektrolitycznym właściwym. Analiza jakościowa badanych mikocenoz wykazała, że dominującymi rodzajami drożdżaków w osadach i w wodzie były Candida i Rhodotorula, natomiast dominującymi gatunkami Candida famata i Rhodotorula glutinis. Wykazano, że badane szczepy grzybów charakteryzują się wysoką aktywnością proteolityczną, średnią lipolityczną i niską amylolityczną. W zakresie badanych enzymów rodzaju Rhodotorula był grupą grzybów o najwyższym stopniu aktywności. Materiał poddany analizie pochodził z czterech stałych miejsc na Zalewie Szczecińskim. Wyznaczone stacje badawcze różniły się między innymi warunkami hydrochemicznymi i biologicznymi oraz procesami mieszania wody.
 • PozycjaOpen Access
  Różnorodność społeczności drożdży w estuarium Odry i ich wpływ na rozwój ichtiofauny
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010) Bogusławska-Wąs, Elżbieta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Estuaria jako obszary graniczne są miejscem procesów w wyniku których na drodze ewolucji, adaptacji i selekcji następuje zmienność biologicznej różnorodności. Zapewnienie i podtrzymanie określonego zespołu organizmów i ich biocenoz warunkowane jest dynamiką zmian czynników fizyko­chemicznych ekosystemu. Istotne znaczenie ma to zwłaszcza w strefach wzajemnego oddziaływania wód śródlądowych i morskich, za jakie uznane zostały estuaria. Specyfika tych środowisk wskazuje na konieczność poszukiwania ewentualnych zależności pomiędzy profilem genetycznym, taksonomicznym i siedliskowym jako podstawy do rozważania nad funkcjonowaniem poszczególnych grup organizmów w ekosystemie. W związku z powyższym wyznaczone zadania badawcze: określenie bogactwa gatunkowego drożdży w wodach i ichtiofaunie estuarium Odry; ocena stopnia zróżnicowania wewnątrzgatunkowego oznaczonych grzybów; ustalenie formy przeżycia drożdży i tworzenia społeczności w środowisku estuariowym; ustalenie oddziaływania drożdży na rozwój ikry ryb; pozwolą na zrealizowanie celu niniejszej pracy, którym jest określenie różnorodności wybranych społeczności drożdży i ich wpływ na rozwój ichtiofauny. Przeprowadzone kompleksowe badania, uwzględniające zróżnicowanie grzybów jednokomórkowych oraz ich zdolność tworzenia społeczności w Estuarium Odry, wskazują na zmienność mykocenotyczną w poszczególnych jego strefach. Wykazano, iż obszar Cedyńskiego Parku i Międzyodrza oraz Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej charakteryzuje się homogenicznym rozkładem przestrzennym drożdży, w przeciwieństwie do grzybów oznaczanych w Odrze Szczecińskiej. Wyznaczony poziom zróżnicowania ogólnej liczby drożdży w wodach rzecznych był skorelowany z wartościami azotu całkowitego i organicznego oraz fosforu organicznego. Struktura jakościowa drożdży Estuarium Odry była zdominowana przez przedstawicieli Ascomycota w wodach rzecznych, natomiast w wodach zalewu i zatoki izolowano przede wszystkim drożdże należące do gromady Basidiomycota. Wykazano, że bogactwo gatunkowe drożdży Zalewu Szczecińskiego wynika z ich zawleczenia z napływającym nurtem wód odrzańskich. Stale obecnymi przedstawicielami drożdży w poszczególnych strefach estuarium były grzyby z rodzaju: Candida, Cryptococcus, Rhodotorula oraz Saccharomyces. Zmienność warunków środowiska w poszczególnych strefach estuarium nie wpływa na potencjalną zdolność formowania biofilmu przez Cr.laurenti w przeciwieństwie do grzybów z rodzaju Rhodotorula. W formowanym biofilmie komórki drożdży przechodzą w stan VBNC. Przeprowadzona ocena genetycznego poziomu zróżnicowania wewnątrzgatunkowego Cryptococcus spp. oraz Rhodotorula spp., wskazuje na pochodzenie śródlądowe analizowanych drożdży, dla których granicą ekologiczną pozostaje Zalew Szczeciński. Uzyskane profile amplifikacji DNA genomowego szczepów Cr.laurenti wykazały wysoką heterogeniczność wewnątrzgatunkową co świadczy o ich zróżnicowanym pierwotnym pochodzeniu. Przeprowadzona analiza cech fenotypowych szczepów Cr.laurenti wykazała obecność typów biochemicznych charakterystycznych dla miejsc ich izolacji. Wysokie podobieństwo wewnątrzgatunkowe ustalono natomiast dla Rh.mucilaginosa oraz Rh. glutinis, których zróżnicowanie genetyczne jak i biochemiczne nie odzwierciedlało miejsca ich izolacji. Spośród wyróżnionych genotypów Rhodotorula spp wyodrębniono profile charakterystyczne dla przewodu pokarmowego określonych gatunków ryb. Takiej zależności nie ustalono dla Cr.laurenti pomimo iż szczepy tego gatunku, tak jak i Rhodotorula spp. izolowano ze wszystkich pobranych próbek. Wykazano, że Rhodotorula spp i Cryptococcus spp zdolne są do kolonizacji ikry ryb, współtworząc wraz z jej epibiotą biofilm. Tworzone na powierzchni ikry społeczności mikrobiocenoz przyczyniają się do wydłużenia czasu inkubacji ikry. Obecne populacje drożdży w środowisku Estuarium Odry mogą być rozpatrywane jako uzupełniające wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
 • PozycjaOpen Access
  Widłonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaeopodidae) - próba wyjaśnienia przynależności gatunkowej form pasożytujących u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander lucioperca)
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2001) Kempter, Jolanta; Piasecki, Wojciech promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Zmienność genetyczna wybranych populacji Certy Vimba Vimba (L.) na podstawie analizy molekularnej genu cytochromu B w aspekcie ochrony gatunku
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010) Kempter, Jolanta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Prowadzenie badań nad czystością gatunkową jest fundamentalnym elementem ochrony przyrody, o czym mówi Konwencja o różnorodności biologicznej. Wobec konieczności realizowania nałożonych na Polskę obowiązków, istnieje potrzeba prowadzenia badań umożliwiających genetyczną charakterystykę poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, w szczególności gatunków zagrożonych. Do takich gatunków należy certa, która została wprowadzona do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – tom I Kręgowce oraz na tzw. Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych. Oznacza to, że należy wprowadzać aktywne formy jej ochrony i wzmacniać jej populacje. Realizacja takiego zadania jest możliwa tylko w przypadku, gdy gatunek jest scharakteryzowany zarówno pod kątem biometryczno- morfologicznym, jak i genetycznym. Ze względu na niedostateczne informacje na temat certy bytującej w wodach Europy, w ramach niniejszej pracy określono i scharakteryzowano haplotypy wybranych jej populacji poprzez analizę restrykcyjną, oszacowano dywergencję pomiędzy poszczególnymi populacjami na podstawie analizy sekwencji fragmentu genu cytochromu b, wskazano fragmenty genu cytochromu b przydatnego w konstrukcji primerów do rozróżniania poszczególnych populacji certy, ustalono poziom różnorodności biologicznej badanych populacji certy w kontekście ich przydatności do utworzenia stada tarłowego i wykorzystania jako żywego banku genów oraz wskazano populacje z terenu objętego badaniami, które mogłyby stanowić potencjalne źródła pozyskiwania tarlaków do utworzenia stabilnego genetycznie stada tarłowego. Łącznie do analizy genetycznej wykorzystano DNA wyizolowane ze 137 osobników Vimba vimba pochodzących z 16 miejsc odłowu, zlokalizowanych w 8 krajach europejskich. Jako narzędzie badawcze wykorzystano analizę restrykcyjną oraz sekwencjonowanie pozyskanych wzorów restrykcyjnych. Umożliwiło to wyłonienie 5 haplotypów w grupie 15 analizowanych populacji. Ze względu na ujemną wartość w teście Tajima stwierdzono, że zbadane polskie populacje certy są w regresie genetycznym. Prawdopodobnie dlatego dotychczas prowadzone zarybienia oparte o „stada lokalne” są mało skuteczne. Mając na uwadze poziom zróżnicowania cert z rzek Kolpy i Dunaju oraz jeziora Traunsee proponuje się przeprowadzenie próby skrzyżowania ww. populacji z polskimi (certą notecką i „pozostałą” reprezentującą haplotyp pierwszy), celem pozyskania stabilnego genetycznie materiału zarybieniowego. Pozyskane w ten sposób stabilne stado tarłowe może stanowić alternatywę do prac związanych z aktywną ochroną gatunku Vimba vimba, a nie jak dotychczas jego lokalnych populacji.
 • PozycjaOpen Access
  Badania modelowe nad oceną możliwości prozapalnego wpływu zmiany składu diety i różnych sposobów jej uzupełniania wybranymi witaminami z grupy B
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2015) Goluch-Koniuszy, Zuzanna; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Jednym z czynników wpływających na ryzyko rozwoju procesu zapalnego w ustroju jest stres oksydacyjny, generowany m.in. przez hiperglikemię spowodowaną nadmiernym spożyciem żywności przetworzonej i oczyszczonej zawierającej cukry proste. Obserwowany w społeczeństwie wzrost spożycia takiej żywności związany jest równocześnie z niewystarczającym spożyciem witamin z grupy B, biorących m.in. udział w metabolizmie tych składników diety. Celem pracy była ocena wpływu zmodyfikowania składu diety (polegającego na izokalorycznym zastąpieniu pełnych ziaren pszenicy i kukurydzy białą mąką typ 500 i sacharozą), oraz różnych sposobów uzupełniania tak zmienionej diety wybranymi witaminami, których została ona pozbawiona (B1, B2, B6, niacyna), na ryzyko powstawania miejscowych i ogólnych procesów zapalnych. Badania przeprowadzano na 40 samcach szczura rasy Wistar, które podzielono na cztery grupy i żywiono przez sześć tygodni doświadczenia paszami: pierwsza grupa paszą podstawową (PP), grupy: druga, trzecia i czwarta, paszą zmodyfikowaną (PZ), w której 83,5% pszenicy obecnej w PP zostało zastąpione mąką pszenną (typ 500), a 50% kukurydzy - sacharozą. Zwierzęta z pierwszej grupy (PP) i drugiej (PZ) otrzymywały do picia wodę. Zwierzęta z trzeciej grupy (PZ + suplementacja uzupełniająca SU) otrzymywały w roztworze wodnym ilości witamin: 0,94 mg B1, 0,48 mg B2, 0,5 mg B6, 1,9 mg niacyny, tak aby uzupełnić różnice powstałe po zamianie składników diety, co imitowało wzbogacanie żywności. Zwierzęta z czwartej grupy (PZ + suplementacja nadmiarowa SN) otrzymywały do picia następujące ilości witamin: 3,1 mg B1, 2,3 mg B2, 2,4 mg B6 oraz 6,65 mg niacyny. W ilościach tych uwzględniono zarówno różnice w zawartości witamin pomiędzy PP a PZ, jak i ilość 2-4-krotnie przekraczającą normy RDA dla ludzi w przeliczeniu na zapotrzebowanie dla szczura, co imitowało suplementowanie diety przez ludzi profilaktyczną dawką tych witamin zawartą w preparatach farmaceutycznych typu B-compositum lub B-complex. Sumarycznie podawana ilość witamin w tej grupie przekraczała 2-4-krotnie (w zależności od rodzaju witaminy: B1- 2,3 razy, B2-3,8 razy, B6-3,8 razy, niacyny- 2,5 razy) zalecane dzienne spożycie. Wykazano, że zmiana składu diety, polegająca na zamianie pełnych ziaren zbóż na mąkę pszenną i sacharozę, przy prawidłowej wielkości spożycia, nie wpływała istotnie na parametry będące wskaźnikami procesów prozapalnych. Uzupełnianie zmodyfikowanej diety syntetycznymi witaminami B1, B2, B6 i niacyną, w ilościach uzupełniających różnice powstałe po zamianie składników diety, stymulując wzrost liczby neutrofili, glikemię, powstawanie stresu oksydacyjnego i oksydację frakcji LDL-C oraz powodując zmiany w metabolizmie białkowym i lipidowym, było przyczyną przewlekłego procesu zapalnego manifestującego się w wątrobach badanych zwierząt naciekami zapalnymi i włóknieniem przechodzącym w marskość. Zastosowane uzupełnianie nadmiarowe diety ww. witaminami przyczyniło się do wystąpienia ostrego odczynu zapalnego u badanych zwierząt, co manifestowało się reakcją ostrej fazy mającej na celu przywrócenie homeostazy ustroju, jednak obserwowany istotny wzrost stężenia frakcji oxLDL-C mógł predestynować do powstawania w naczyniach zmian aterogennych. W świetle uzyskanych wyników i w kontekście rosnącego spożycia przez społeczeństwo żywności przetworzonej zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na coraz częstsze jej wzbogacanie w witaminy, których w procesach technologicznych zostaje ona pozbawiona.
 • PozycjaOpen Access
  Długotrwałe efekty stosowania diety odchudzającej w autorskiej modyfikacji u pacjentów po zabiegu wprowadzenia balonu żołądkowego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019) Balejko, Edyta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa