Analiza mikroflory wód i osadów dennych Zalewu Szczecińskiego w aspekcie wystepowania drożdży i grzybów drożdżopodobnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

1998

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Próby osadów i wody pobierano w odstępach miesięcznych (kwiecień-grudzień) w latach 1995-1997. Analiza mikologiczna osadów obejmowała warstwę powierzchniową (1 cm) i kolejnych 5-7 cm. Analiza wody obejmowała warstwę przypowierzchniową i przydenną. Wszystkie badania ilościowe mikroflory analizowanych środowisk wykonano zgodnie z zalecanymi metodami. Wyizolowane drożdżaki identyfikowano metodami standartowymi na podstawie cech makro- i mikroskopowych oraz potwierdzano przynależność rodzajową i gatunkową przy wykorzystaniu API-testów. Ocenę aktywności enzymatycznej oparto na zestawie 19 hydrolaz z zastosowaniem substratów chromatogennych. Pomiary wskaźników fizyko-chemicznych wody ograniczono do temperatury, pH, tlenu i przewodności elektrolitycznej właściwej. Ustalono, że liczebność drożdżaków w osadach dennych Zalewu Szczecińskiego jest znacznie wyższa od ilości tych grzybów w wodzie. Najintensywniejszy rozwój grzybów w osadach przypada na okres wiosenny i możliwy jest również jesienią, w wodzie natomiast największą ilośc badanych mikroorganizmów stwierdzono w okresie letnim. Ustalono korelację pomiędzy ilością grzybów a przewodnictwem elektrolitycznym właściwym. Analiza jakościowa badanych mikocenoz wykazała, że dominującymi rodzajami drożdżaków w osadach i w wodzie były Candida i Rhodotorula, natomiast dominującymi gatunkami Candida famata i Rhodotorula glutinis. Wykazano, że badane szczepy grzybów charakteryzują się wysoką aktywnością proteolityczną, średnią lipolityczną i niską amylolityczną. W zakresie badanych enzymów rodzaju Rhodotorula był grupą grzybów o najwyższym stopniu aktywności. Materiał poddany analizie pochodził z czterech stałych miejsc na Zalewie Szczecińskim. Wyznaczone stacje badawcze różniły się między innymi warunkami hydrochemicznymi i biologicznymi oraz procesami mieszania wody.

Opis

Słowa kluczowe

Dolina Dolnej Odry, drożdże, estuarium Odry, fitobentos, Odra (rzeka), osady rzeczne, Zalew Szczeciński

Cytowanie

Bogusławska-Wąs, E. (1998). Analiza mikroflory wód i osadów dennych Zalewu Szczecińskiego w aspekcie występowania drożdży i grzybów drożdżopodobnych. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 118 s. ( Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1534