Regulamin Repozytorium
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Repozytorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwane dalej "Repozytorium ZUT", służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów ZUT, promowaniu bada naukowych prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz podniesieniu jakości dydaktyki.

2.    Regulamin określa zasady deponowania i udostępniania materiałów w formie elektronicznej w Repozytorium ZUT, zgodnie z obowiązującą Polityką otwartego dostępu w ZUT.

3.    Jednostką prowadzącą Repozytorium ZUT jest Biblioteka Główna ZUT.

4.    Nadzór techniczny nad Repozytorium ZUT pełni Uczelniane Centrum Informatyki ZUT.

§ 2

Definicje

W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące definicje pojęć:

1)      materiały - utwory naukowe i dydaktyczne, takie jak: artykuły, książki, rozdziały w książkach, materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, prezentacje i inne materiały;

2)      deponent - autor/współautor dzieła deponujący materiały w sposób bezpośredni lub pośredni w Repozytorium ZUT, posiadający konto mailowe w domenie 'zut.edu.pl';

3)      redaktor Repozytorium ZUT - osoba koordynująca pracę Repozytorium ZUT, zarządzająca zgromadzonymi materiałami, zatwierdzająca i zamieszczająca deponowane materiały w Repozytorium ZUT.

§ 3

Zasady deponowania

1.      W Repozytorium ZUT są gromadzone, trwale archiwizowane i udostępniane cyfrowe wersje materiałów, których autorami lub współautorami są pracownicy oraz doktoranci ZUT.

2.      Deponowanie materiałów w Repozytorium ZUT odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://oa.zut.edu.pl, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w instrukcji deponowania w Repozytorium ZUT.

3.      Deponent oświadcza, że zdeponowanie materiałów w Repozytorium ZUT, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w udzielonej przez deponenta licencji, nie narusza praw osób trzecich. Jednocześnie deponent oświadcza, że przysługują mu prawa własności intelektualnej do utworu w zakresie umożliwiającym zdeponowanie materiałów w Repozytorium ZUT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz udzielonej ZUT licencji. Redaktorzy Repozytorium ZUT nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prawa, będące następstwem zdeponowania materiałów w Repozytorium ZUT, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

4.       W celu zdeponowania danych wymagane jest opracowanie przez deponenta metadanych oraz zamieszczenie ich w odpowiednich polach formularza na stronie internetowej Repozytorium ZUT. Poprzez zaakceptowanie treści metadanych na stronie internetowej deponent oświadcza, że jest ich jedynym autorem i udziela ZUT do metadanych licencji Creative Commons CC0 1.0 Universal, zgodnie z treściś zamieszczoną na stronie internetowej: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.pl

5.      Dopuszcza się dwie formy deponowania materiałów:

a)      deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja) - dokonywane przez autora dzieła bezpośrednio w systemie Repozytorium ZUT;

b)     deponowanie pośrednie - dokonywane przez:

-        autora za pośrednictwem redaktora Repozytorium ZUT na podstawie Oświadczenia deponenta, które stanowi załącznik do Regulaminu Repozytorium ZUT, i winno być podpisane oraz dostarczone w oryginale do Pracowni Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej ZUT przed zdeponowaniem pracy w Repozytorium ZUT

lub

-        pracownika Wydawnictwa Uczelnianego na podstawie umowy wydawniczej.

6.      Rozprawy doktorskie deponowane są w sposób pośredni w Repozytorium ZUT, zgodnie z zarządzeniem Rektora ZUT w sprawie gromadzenia i udostępniania rozpraw doktorskich przez Bibliotekę Główną ZUT.

7.      Deponent lub pracownik Wydawnictwa Uczelnianego jest zobowiązany do przygotowania pliku zamieszczanych materiałów oraz metadanych zgodnie z instrukcją. Przed udostępnieniem na stronie Repozytorium ZUT, poprawność opisu bibliograficznego weryfikuje i zatwierdza redaktor Repozytorium ZUT. Każda publikacja jest rejestrowana w Repozytorium ZUT tylko raz, niezależnie od liczby autorów.

8.      W Repozytorium ZUT dopuszcza się deponowanie kolejnych wersji tych samych materiałów, z zastrzeżeniem obowiązku podania przez deponenta odpowiedniej informacji w opisie bibliograficznym (metadanych).

9.      Zdeponowane materiały objęte przez wydawcę okresem embarga do upływu tego okresu są przechowywane w pamięci buforowej systemu Repozytorium ZUT.

10.     ZUT ani jego pracownicy, w tym redaktorzy Repozytorium ZUT, nie weryfikują zgodności zamieszczanych materiałów z prawem, w tym ich zgodności z prawem własności intelektualnej oraz zasadami rzetelności naukowej.

11.     ZUT zastrzega sobie prawo odmowy zdeponowania, jak również prawo usunięcia z Repozytorium ZUT, treści już zdeponowanych niebędących materiałami w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także materiałów niespełniających wymagań technicznych określonych w instrukcji deponowaniaw Repozytorium ZUT. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze materiałów lub związanej z nimi działalności, ZUT niezwłocznie usunie materiały z Repozytorium ZUT.

§ 4

Zasady udostępniania

1.      Repozytorium ZUT udostępnia użytkownikom zdeponowane materiały w zakresie i na zasadach wynikających z udzielonych licencji. Dostęp do opisów bibliograficznych materiałów zdeponowanych w Repozytorium ZUT jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

2.      Autor wyraża zgodę na wykorzystanie opisów bibliograficznych pod warunkiem podania oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora obiektu URI/DOI.

3.      Korzystanie z materiałów zdeponowanych w Repozytorium ZUT i rozpowszechnianie ich w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek jest dopuszczalne wyłącznie w granicach udzielonej licencji.

4.      Autorzy udostępniają w Repozytorium ZUT materiały nieodpłatnie, na podstawie udzielonych licencji.

§ 5

Zasady przechowywania

1.      ZUT, archiwizując materiały w wersji cyfrowej, zobowiązuje sią do przechowywania ich w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy, jak również do zmian formatów, nośników i techniki zapisu tylko w zakresie wynikającym z metodologii długotrwałego przechowywania informacji cyfrowych oraz konieczności dostosowania się do zmian techniki i technologii informatycznych.

2.      Zasób Repozytorium ZUT jest przechowywany bezterminowo z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

3.      Na wniosek autora, możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanych materiałów, wyłącznie za pośrednictwem redakcji Repozytorium ZUT.

§ 6

Dane osobowe

1.      Administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium ZUT jest ZUT.

2.      Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników jest korzystanie z zasobów Repozytorium ZUT, natomiast deponentów - upowszechnianie dorobku naukowego.

3.      Dane osobowe będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa.

5.      Użytkownikowi oraz deponentowi, których dane dotyczą, przysługuje:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

b)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

c)      prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie obowiązujące prawo.

Uwagi w sprawach związanych z funkcjonowaniem Repozytorium ZUT należy kierować na adres e-mail: pzc@zut.edu.pl lub do dyrektora Biblioteki Głównej ZUT.