Prace doktorskie / Habilitacyjne (WKŚiR)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 103
 • PozycjaOpen Access
  Badania możliwości wykorzystania arbuskularnych grzybów mykoryzowych (gromada Glomeromycota) w ochronie roślin chronionych i wydm Mierzei Kurońskiej oraz arbuskularne grzyby mykoryzowe innych stanowisk
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Kozłowska, Anna; Błaszkowski, Janusz Andrzej promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Występowanie genów męskiej sterylności w wybranych populacjach żyta ozimego oraz poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z pobocznymi genami przywracającymi płodność w systemie CMS-C
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Sobczyk,, Martyna; Stojałowski, , Stefan Andrzej promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Zastosowanie kwasu askorbinowego celem ograniczenia toksyczności związków fluoru w glebie i roślinie
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Pelc, Justyna; Smolik, Beata promotor; Śnioszek, Martyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Rozmnażanie oraz jakość owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Figiel-Kroczyńska, Monika; Ochmian, Ireneusz promotor; Krupa-Małkiewicz, Marcelina promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Kryteria siedliskowe i fitocenotyczne w ocenie cenności przyrodniczej i optymalizacji ochrony wybranych rezerwatów torfowisk polskich
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Grabowska, Eliza; Wołejko, Lesław promotor; Jarnuszewski, Grzegorz promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Ocena wpływu nawadniania i biostymulatorów nawozowych na wielkość, jakość i wartość technologiczną plonu ziarna jęczmienia
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Piasecka, Dorota; Podsiadło, , Cezary promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ nawadniania i stosowania chitozanów na wielkość i jakość owoców winorośli odmiany 'Regent'
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Gembara, Jan; Chełpiński, Piotr promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Podlasiński, Marek; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodegradujących symazynę
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Błaszak, Magdalena; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Zróżnicowanie roślinności na gruntach nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwach realizujących program rolnośrodowiskowy na Nizinie Szczecińskie
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Wróbel, Mariola; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Zróżnicowanie szaty roślinnej przydroży na obszarach leśnych i użytkowanych rolniczo na Nizinie Szczecińskiej
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004) Wróbel, Mariola; Friedrich, Stefan promotor; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Ocena poziomu degradacji chemicznej gleb w wyniku wieloletniej produkcji kabli i możliwości ich remediacji
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie,, 2001) Kiepas-Kokot, Anna; Zabłocki, Zdzisław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach poddawanych wieloletniej działalności produkcyjnej
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Kiepas-Kokot, Anna; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Somatyczna embriogeneza w kulturach chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam.)
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Kulpa, Danuta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Chryzantema wielkokwiatowa (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat. Kitam) jest jedną z najbardziej popularnych roślin ozdobnych. Wszystkie odmiany chryzantem są rozmnażane wegetatywnie, na drodze konwencjonalnej lub też przy pomocy mikrosadzonkowania w kulturach in vitro. Ponieważ zapotrzebowanie na sadzonki tej rośliny jest ogromne, wciąż poszukuje się metod rozmnażania roślin tego gatunku pozwalających na uzyskanie dużej liczby sadzonek, w relatywnie krótkim okresie czasu. Metodą taką jest somatyczna embriogeneza, czyli proces inicjowania zarodków z komórek somatycznych w kulturach in vitro. Mimo potencjalnych możliwości jest to jednak proces zależny od licznych czynników środowiskowych i w wysokim stopniu skorelowany z genotypem rozmnażanych roślin. Ponieważ brak jest dobrze opracowanej metody pozyskiwania zarodków somatycznych tak istotnej gospodarczo rośliny, jaką jest chryzantema podjęto próbę określenia maksymalnie dużej liczby czynników mających wpływ na przebieg tego procesu. Celem pracy było wybranie pożywki optymalnej do inicjacji i namnażania kultur kalusowych chryzantemy wielkokwiatowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ rzadko jak dotąd stosowanych auksyn: pikloramu i dicamby. W badaniach podjęto również próbę określenia wpływu regulatorów wzrostu na inicjację pośredniej somatycznej embriogenezy w kulturach kalusowych oraz bezpośredniej somatycznej embriogenezy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę poliamin (putrescyny, sperminy i spermidyny) w przebiegu tego procesu. Tkankę kalusową indukowano na pożywkach zestalonych agarem, z dodatkiem auksyn: 2,4-D, NAA, IBA, IAA, PIK i DIC, cytokininy BAP oraz poliamin: putrescyny, sperminy i spermidyny. Kalus zainicjowany w pierwszym etapie badań namnażano na pożywkach stałych z dodatkiem wymienionych wcześniej auksyn, BAP i poliamin. Równocześnie określono wpływ zawartości składników mineralnych i światła na namnażanie się tkanki kalusowej na pożywkach płynnych, w bioreaktorze. Tkankę kalusową namnażaną na pożywkach płynnych i stałych oraz fragmenty liści wykorzystano jako eksplantaty w kolejnym etapie badań - indukowano zarodki somatyczne, a następnie regenerowano je jednoetapowo na pożywkach uzupełnionych zróżnicowaną zawartością węglowodanów, hydrolizatu kazeiny i węgla aktywowanego. Określono również wpływ moczenia w ABA na konwersję zarodków. Określono również wpływ składu mineralnego pożywki oraz dodatków organicznych na regenerację zarodków somatycznych. Podczas wszystkich etapów badań zwrócono szczególną uwagę na wpływ światła na przebieg kaulogenezy i somatycznej embriogenezy. Celem badań było również określenie zakresu zmienności regenerantów powstałych w wyniku somatycznej embriogenezy, w zależności od warunków regeneracji. Analizowano DNA wyizolowane z tkanki kalusowej, namnażanej na pożywkach zestalonych agarem przez okres od 1 miesiąca do 1 roku oraz na pożywce płynnej, z roślin zregenerowanych z zarodków na drodze bezpośredniej i pośredniej i embriogenezy, na wymienionej wyżej tkance kalusowej. Określono również poziom zmienności 50 regenerantów uzyskanych na drodze pośredniej i bezpośredniej SE, według opracowanego w pracy protokołu. Na postawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pikloram i dicamba mogą być wykorzystywane do indukcji kultur kalusowych oraz somatycznej embriogenezy, jednak ich skuteczność jest niewielka. Dodatek do pożywek spermidyny wpływa korzystnie na przebieg procesu kaulogenezy i formowanie się zarodków somatycznych w kulturach doświetlanych. Stosowanie tego regulatora wzrostu na etapie inicjacji kalusowej powoduje tworzenie się dużej ilości tkanki kalusowej, mającej charakter embriogenny, natomiast na etapie indukcji somatycznej embriogenezy działa korzystnie na liczebność formujących się zarodków. Warunki świetlne prowadzenia kultury miały istotny wpływ na rozwój roślin w kulturach in vitro. Oświetlenie kultur światłem czerwonym powoduje zwiększenie się masy tkanki kalusowej oraz częstości tworzących się zarodków somatycznych. Światło niebieskie powoduje zamieranie kultur kalusowych i hamuje tworzenie się zarodków somatycznych. Wymagania świetlne zmieniają się w zależności od etapu prowadzenia badań. Tkanka kalusowa może być indukowana i namnażana w ciemności, nawet przez 6 miesięcy. Nie jest możliwe formowanie się zarodków somatycznych bez dostępu światła, ale ciemność wywiera korzystny wpływ na ich kiełkowanie, kiedy osiągną odpowiednie stadium rozwojowe. Kultury kalusowe prowadzone na pożywce płynnej o składzie mikro- makroelementów według Murashige’a i Skooga (1962) z dodatkiem 4 mg∙dm-3 NAA i 3 mg∙dm-3 BAP w bioreaktorze pozwalają na uzyskanie dużej ilości tkanki kalusowej w krótkim okresie czasu. Powstała w tych warunkach tkanka nie jest jednak odpowiednia do indukowania somatycznej embriogenezy. Proponowany protokół rozmnażania chryzantemy na drodze pośredniej somatycznej embriogenezy obejmuje inicjację tkanki kalusowej na pożywce MS z dodatkiem 4 mg∙dm-3 NAA i BAP i 5 mg∙dm-3 spermidyny, późniejsze jej namnażanie na podłożu z dodatkiem 4 mg∙dm-3 NAA, 3 mg∙dm-3 BAP, inicjacja somatycznej embriogenezy na pożywce z dodatkiem 2 mg∙dm-3 NAA, 1 mg∙dm-3 BAP i 5 mg∙dm-3 spermidyny. Konwersja otrzymanych w ten sposób zarodków powinna być prowadzona na podłożu zawierającym ½ składu mineralnego pożywki według Murashige’a i Skooga (1962) z dodatkiem 45 g∙dm-3 sacharozy, w ciemności. Dużą liczbę zarodków somatycznych można uzyskać wykładając fragmenty blaszek liściowych na pożywki z dodatkiem 4 mg∙dm-3 NAA i 2 mg∙dm-3 BAP i 5 mg∙dm-3 spermidyny a następnie regenerując zarodki na podłożu zawierającym ½ składu mineralnego pożywki według MS z dodatkiem 45 g∙dm-3 sacharozy, w ciemności. Na podstawie oceny jednorodności genetycznej regeneratów metodą ISSR-PCR można stwierdzić, że zaproponowany system regeneracji pozwala na uzyskanie roślin potomnych, bez ryzyka niestabilności genetycznej regenerantów.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ niedoboru wody na stan fizjologiczny wybranych gatunków z rodzaju Fragaria w uprawie wazonowej, hydroponicznej i kulturach in vitro
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Rokosa, Marta; Mikiciuk, Małgorzata promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plonowanie i jakość owoców kolcowoju chińskiego (Lycium chinense Mill.) oraz jego wzrost w kulturze in vitro
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Kruczek, Arleta; Ochmian, Ireneusz promotor; Krupa-Małkiewicz, Marcelina promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Ocena wybranych cech użytkowych drzew z rodzaju jarząb (Sorbus L.) pod kątem wykorzystania w terenach zieleni ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Mazur, Paweł Przemysław; Nowak, Grzegorz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Fitocenotyczne i przestrzenne kryteria kształtowania leśnych i zadrzewionych wysp środowiskowych w młodoglacjalnym krajobrazie rolniczym
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Saran, Edyta; Gamrat, Renata promotor; Dusza-Zwolińska, Elżbieta promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Metoda wyznaczania naprężenia granicznego gleby w celu zapobiegania jej nadmiernemu zagęszczaniu machanizmami jezdnymi pojazdów rolniczych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Śnieg, Marek; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  W niniejszej rozprawie przedstawiono nową metodę obliczania naprężenia granicznego gleby. Założono w niej wyeliminowanie w możliwie największym zakresie subiektywnego wpływu badacza na uzyskiwane wyniki, a także zmniejszenie liczby niezbędnych danych wejściowych. Przyjęto również, że opracowywana metoda powinna być uniwersalna oraz możliwie prosta i łatwa w użyciu. Na podstawie tak określonego założenia opracowano algorytm, w którym do obliczeń wartości naprężenia granicznego wykorzystano analizę przebiegu wartości kąta α, jaki z osią odkształceń gleby OX tworzy styczna do krzywej opisanej wielomianem Wk(x) aproksymującym zależność nacisku jednostkowego od osiadania stempla. Metoda ta różni się od innych, dotychczas stosowanych, w szczególności tym, że wyeliminowano w niej procedurę logarytmowania wartości nacisku jednostkowego, w związku z czym zmniejsza się wrażliwość metody na możliwe błędy w wyznaczaniu osiadania stempla. Ze względu na charakter pracy badania doświadczalne, których zasadniczym celem było sprawdzenie poprawności opracowanego algorytmu, wykonywano w warunkach laboratoryjnych na próbkach modelowych dwóch gatunków gleb glinie średniej pobranej z miejscowości Skarbimierzyce i piasku gliniastym lekkim pylastym pobranym z miejscowości Lipnik. Wilgotność gleby wynosiła 13% wag. w przypadku Skarbimierzyc i 11% wag. w przypadku Lipnika. Próbki zagęszczano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej w warunkach ograniczonej oraz możliwej bocznej deformacji gleby. Nowo opracowana metoda wyznaczania naprężenia granicznego gleby została zweryfikowana doświadczalnie na podstawie założenia, że obliczane wartości naprężenia granicznego powinny być podobne do naprężeń formujących, które wynosiły 50, 100, 150, 200 i 250 kPa i były wywierane w różnych warunkach. Różnicowano zarówno średnicę stempla jak i średnicę cylindra, w którym formowano próbki, a także prędkość przesuwu stempla. Weryfikacja polegała również na porównaniu wyników obliczanych nową metodą z wynikami uzyskiwanymi przy użyciu dwóch innych, często stosowanych metod metody regresji oraz metody maksymalnej krzywizny. Opracowana metoda charakteryzuje się dużą dokładnością i czułością oraz mniejszymi błędami względnymi, w odniesieniu do dwóch porównywanych z nią metod. Jest metodą bardziej „bezpieczną” w określaniu podatności gleby na zagęszczanie od metody regresji i metody maksymalnej krzywizny, co oznacza, że wyznaczane wartości naprężenia granicznego są zbliżone do wartości oczekiwanej, którą w prowadzonych doświadczeniach była wartość nacisku jednostkowego formowania próbek modelowych. Dzięki zastosowaniu w tej metodzie opracowanego algorytmu obliczeniowego opartego na automatycznym przetwarzaniu danych i wykonywaniu obliczeń, skraca się czas obliczania naprężenia granicznego gleby.
 • PozycjaOpen Access
  Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania podłoży z dodatkiem popiołożużli
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2012) Nowak, Grzegorz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa