Prace doktorskie / Habilitacyjne (WBiIŚ)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 26
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ czasu zatrzymania ścieków w rurociągu ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej na stężenie siarkowodoru w studni rozprężnej
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Bogusławski, Bartosz; Głowacka, Anna promotor; Mazur, Jacek promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ pielęgnacji na odkształcenia skurczowe kompozytów cementowych wykorzystywanych w technologii druku 3D
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Federowicz, Karol Krzysztof; Kaszyńska, Maria promotor; Zieliński, Adam promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Kurnatowski, Marek; Mrówczyńska, Maria promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ roztworów wprowadzonych do gruntów niespoistych na ich właściwości mechaniczne
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,, 2022) Machon, Jakob; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Metody zagospodarowania osadów ściekowych z ubocznymi produktami spalania węgla oraz biomasy : omówienie osiągnięcia naukowego stanowiącego cykl 8 publikacji powiązanych tematycznie
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Kiper, Justyna; Iżewska, Anna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Współpraca pojedynczego fundamentu płytowo-palowego z gruntem
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Gumny, Krzysztof Wiesław; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Kryteria estymacji parametrów konceptualnych modeli hydrologicznych relacji opad-odpływ
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Laskowski, Norbert; Kurnatowski, Jacek promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Pomimo upływu lat problem transformacji opadu w odpływ pozostaje nadal aktualny, o czym świadczą prace (Kurnatowski, 2017; Rodriguez-Rincon et al., 2015; Todini & Biondi, 2017; Chowdary et al., 2012) i wielu innych. Wraz z rozwojem technologii i technik numerycznych powstają nowe możliwości modelowania związku relacji opad-odpływ, wśród których wyróżnia się zaawansowane algorytmy matematyczne pozbawione fizycznego uzasadnienia bazujące na sztucznych sieciach neuronowych czy mechanistycznym modelowaniu opartym na danych (DBM) oraz rozbudowane matematyczne modele zlewni odzwierciedlające strukturę rzeczywistego systemu zlewni. Podstawowym elementem tych rozbudowanych modeli zlewni o rozproszonej strukturze (ang. distributed models) najczęściej są konceptualne modele zbiorników liniowych. Wnikliwa analiza w zakresie ich struktury, optymalizacji parametrów i uzyskanych niepewności pozostaje zatem aktualnym tematem rozważań hydrologów. W pracy analizie poddano pięć struktur konceptualnych liniowych modeli hydrologicznych relacji opad-odpływ: pojedynczy zbiornik liniowy, kaskada Nasha, model kaskady zbiorników zatopionych, model Diskina, model równoległych kaskad: Nasha i zbiorników zatopionych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że wykorzystane w badaniach modele liniowe cechuje duża wrażliwość na zastosowane kryteria estymacji. Większość z powszechnie stosowanych funkcji celu bazuje na pojęciu błędu kwadratowego, co skutkuje dużą czułością modelu na różnice wartości szczytowych i niewrażliwością na rozbieżności w zakresie niskich wartości przepływów. Ponieważ wykorzystywane funkcje celu determinują wyniki modelu w zakresie rozpatrywanej miary, idea kryterium umożliwiającego jednoczesną analizę kilku cech hydrogramu wydaje się dobrym kierunkiem rozwoju optymalizacji umożliwiając uzyskanie rozwiązania satysfakcjonującego z punktu widzenia kilku charakterystyk. Takie podejście, choć wymaga przyjęcia większego zakresu dopuszczalnego błędu rozwiązania w odniesieniu do pojedynczej cechy dopasowania, pozwala uzyskać większe podobieństwo między hydrogramem symulowanym a rzeczywistym w aspekcie całościowym. Ocenę możliwości modeli konceptualnych relacji opad-odpływ do odtworzenia kształtu wezbrania określano przy użyciu kryterium szczytów przesuwnych. Pomimo uzyskania obiecujących wyników zarówno kryterium wielocelowe, jak i kryterium szczytów przesuwnych wymagają dalszej pracy w celu zwiększenia zakresu ich zastosowania. Zastosowanie struktury kaskady zbiorników zatopionych jako jednej z kaskad modelu Diskina pozytywnie wpływa na jakość modelu.
 • PozycjaOpen Access
  Identyfikacja determinant skuteczności szykan drogowych zastosowanych w srefach wjazdowych dróg wojewódzkich do małych miejscowości
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Kacprzak, Dominik; Sołowczuk, Alicja promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Rozprawa dotyczy tematyki uspokojenia ruchu w strefach wjazdowych do małych miejscowości położonych w ciągu dróg wojewódzkich z wybudowanymi szykanami. Na podstawie studium literatury wykazano, że podjęte zagadnienie jest szeroko rozwinięte i szczegółowo opracowane pod względem doboru parametrów geometrycznych poszczególnych elementów szykan, ale nie wyczerpuje w pełni tematyki wpływu zagospodarowania otoczenia strefy wjazdowej i zastosowanej organizacji ruchu, jako determinant mających wpływ na percepcję kierowców, a tym samym na redukcję prędkości i zarazem efektywność szykan. W rozprawie wykazano, że przy jednakowym stanie nawierzchni, zbliżonych parametrach geometrycznych wybudowanych szykan oraz zbliżonej wielkości godzinowego natężenia ruchu można otrzymać bardzo zróżnicowane redukcje prędkości w strefach wjazdowych przy przejeździe wzdłuż szykany. Stało się to przesłanką do podjęcia tematu rozprawy dotyczącej identyfikacji determinant skuteczności zastosowanych rozwiązań w strefach wjazdowych dróg wojewódzkich do miejscowości. Biorąc powyższe pod uwagę w rozprawie wprowadzono zagregowany parametr z, czyli zmienną niezależną, która odpowiada sumie determinant przestrzennego zagospodarowania otoczenia drogi łącznie oddziałujących na percepcję kierowców przejeżdżających przez strefę wjazdową, wywołując oczekiwaną redukcję prędkości. Jest to wynik analiz, w których scharakteryzowano strefy wjazdowe w trzech oddzielnych kryteriach. W każdym z kryteriów oszacowano determinanty stanowiące cechy danej strefy wjazdowej, mogące potencjalnie oddziaływać na percepcję kierowców i na redukcję prędkości. Na podstawie badań terenowych oraz przyjętej metodologii badawczej zbadano zależność redukcji prędkości i wskaźnika zmian prędkości od przyjętego w rozprawie zagregowanego parametru z. Dodatkowo przeanalizowano wpływ zastosowanych szykan na hałas drogowy oraz bezpieczeństwo ruchu. Pozytywne wyniki analiz regresji ww. zależności potwierdziły postawioną tezę w rozprawie doktorskiej. Otrzymane wyniki analiz pozwoliły na sformułowanie wniosków, że redukcja prędkości i oczekiwana wartość prędkości wjazdowej do wsi zależy w głównej mierze od synergii łącznego oddziaływania warunków drogowych, organizacji ruchu oraz zagospodarowania otoczenia strefy wjazdowej, a nie wynika wyłącznie z parametrów geometrycznych zastosowanej szykany.
 • PozycjaOpen Access
  Określenie wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie badań terenowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Olszewska, Magdalena; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Nadmierne osiadanie gruntów organicznych jest poważnym problemem inżynierskim. Dokładne obliczenie osiadania, które będzie zbliżone do rzeczywistego na etapie projektowana jest bardzo istotne. W celujego określenia konieczna jest znajomość modułu ściśliwości gruntu organicznego, który będzie faktycznie odzwierciedleniem ściśliwości w terenie. Na podstawie przeglądu literatury opisano charakterystykę gruntów organicznych, a w szczególności torfów. Scharakteryzowano proces ich powstawania, skalę klasyfikacji Von Posta, podstawowe właściwości fizyczne oraz zestawienie modułów ściśliwości zebrane na podstawie danych z całej Polski. Przedstawiono zjawisko ściśliwości gruntów z uwzględnieniem wpływu moduł ściśliwości. Nierozerwalnie ze ściśliwością związane jest osiadanie podłoża. Podano metody jego wyznaczania oraz opisano badania osiadania nasypów na gruntach organicznych zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Grunt organicznych jest mocno ściśliwy, dlatego istotne jest pokazanie modeli podłoża słabego. Analizując zjawisko osiadania nasypu na podłożu organicznym uwzględniono stan naprężeń i odkształceń w gruncie. Przede wszystkim wpływ stanu trójosiowego naprężeń na jednoosiowy stan odkształceń. Wyniki tych analiz pozwoliły stworzyć cztery modele matematyczne o różnym stopniu złożoności do wyznaczenia modułu ściśliwości gruntów organicznych na podstawie osiadania nasypu przeciążającego. Dla czterech wyżej wymienionych modeli przeprowadzono numeryczne symulacje. Na ich podstawie wybrano model wykorzystany do badań eksperymentalnych. Opisano badania eksperymentalne na podstawie obciążenia podłoża organicznego nasypem przeciążającym w Szczecinie. Pokazano wyniki z tych badań. Dla praktycznego wykorzystania modeli przeprowadzono analizy dwóch nasypów na poligonie badawczym Noteć wykonanych przez zespół Katedry Geotechniki SGGW w Warszawie. Wskazując na model, którym można wykorzystać w praktycznym ujęciu. Rozprawę doktorską podsumowano wnioskami i programem dalszych badań.
 • PozycjaOpen Access
  Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywei Q-s przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń pali
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Wasiluk, Adam; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  W rozprawie przedstawiono analizę wpływu założonej niepewności na interpretacje wyników krzywej Q-s. W przeglądzie literatury (rozdział 3) uwzględniono obecnie najpowszechniej używane metody interpretacji wyników testów statycznych pali tj. krzywe Q-s oraz opisano dotychczasowe podejście do niepewności wyników testów statycznych pali. Na podstawie analizy wybrano metodę pozwalającą na przeprowadzenie analizy wpływu niepewności na interpretacje krzywej Q-s. Zdecydowano, iż zastosowana zostanie krzywa Meyera-Kowalowa (krzywa M-K). W rozdziale 4 przedstawiono analizę zjawiska współpracy pala z gruntem , szczegółowo omówiono wybraną metodę (krzywa M-K) oraz przedstawiono sposób uwzględnienia założonych niepewności w modelu i zbiorze punktów {Ni, siJ pomierzonych w teście statycznym. Wyszczególniono dwa rodzaje niepewności będących dalszą częścią analizy w rozprawie tj. s0 (niepewność dotycząca dopasowanie się gruntu do pala w początkowej fazie obciążania) oraz sk (niepewność wynikająca z wyniesienia pali kotwiących). W rozdziale 5 wybraną metodę zweryfikowano z użyciem wyników uzyskanych w trakcie badań eksperymentalnych, opierających się na analizie wyników testów statycznych pali wielkośrednicowych obciążanych , aż do uzyskania niekontrolowanego osiadania elementu konstrukcyjnego. Obliczenia modelem M-K przeprowadzono na skróconych zbiorach {Ni, siJ, porównano je z wynikami badań eksperymentalnych. uzyskano wyniki pozwalające na stwierdzenie dużej dokładności modelu dla pali obciążanych w warunkach rzeczywistych. Następnie w rozdziale 6 przeprowad zono badania analityczne w oparciu o wyniki dostępnych rzeczywistych testów statycznych wykonanych w małym zakresie osiadania. Przedstawiono przykłady obrazujące wpływ parametrów niepewności na wyniki interpretacji krzywej Q-s. Łącznie przeanalizowano 61 pali w małym zakresie osiadania. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz zmian wartości parametrów krzywej M-K. Omówiono również kwestie zmiany parametrów krzywej M-K w ujęciu technologii wykonania pala oraz wpływ niepewności na rozkład składowych oporu pala. W oparciu o przeprowadzone badania w rozdziale 7 przedstawiono praktyczne zastosowanie wyników. Omówiono związki krzywej M-K dla dużych obciążeń, współczynnik bezpieczeństwa oraz przedstawiono procedurę wykonania obliczeń w oparciu o procedurę przedstawioną w rozprawie. W rozdziale 8 przedstawiono podsumowaniem badań, wyprowadzono wnioski i omówiono program dalszych badań.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ własności fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na parametry mechaniczne modyfikowanych gipsów : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2020) Zając, Kamila; Janus, Magdalena promotor; Rucińska, Teresa promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Fotokatalityczne mieszanki mineralne wpisują się w tendencję zrównoważonego budownictwa. Cząstki fotokatalizatora zawarte w matrycy lub na powierzchni materiału budowlanego mogą nadawać właściwości samooczyszczające i oczyszczające powietrze wyprawom tynkarskim, bloczkom betonowym, kamieniom budowlanym. Dotychczasowe prace badawcze koncentrowały się na wprowadzaniu fotokatalizatora Ti02 głównie do materiałów cementowych, z uwagi na możliwość aktywacji Ti02 promieniowaniem ultrafioletowym zawartym w promieniowaniu słonecznym. Jednak syntezowane nowe modyfikowane fotokatalizatory mogą być wzbudzane także promieniowaniem widzialnym, obecnym we wnętrzach pomieszczeń. Zasadnym staje się więc analiza fotokatalitycznych materiałów budowlanych dedykowanych do wnętrz budynków , a temat ten jest w bardzo małym stopniu rozpoznany w literaturze. Rozprawa doktorska podejmuje problematykę wzbogacania materiałów gipsowych w cząstki fotokatalityczne oparte na ditlenku tytanu. W pracy podjęto się zadania uzyskania modyfikowanych materiałów gipsowych odznaczających się równocześnie właściwościami samooczyszczającymi i oczyszczającymi powietrze oraz dobrymi parametrami technicznymi. Analizowano wpływ fotokatalizatora komercyjnego szeregu fotokatalizatorów modyfikowanych azotem i węglem, różniących się właściwościami fizykochemicznymi, na właściwości zarówno spoiwa gipsowego, jak i mieszanek gipsowych. Różnicowano dawkę fotokatalizatorów oraz stosowano dodatkowe składniki mieszanki, takie jak superplastyfikator i włókno szklane. W części badawczej dysertacji scharakteryzowano szczegółowo otrzymane mieszanki pod względem parametrów technicznych, takich jak konsystencja, czas wiązania, parametry wytrzymałościowe, przyczepność, skurcz, oraz parametrów fotokatalitycznych w kierunku usuwania tlenków azotu z powietrza i samooczyszczania z modelowych barwników naniesionych na powierzchnie stwardniałych zapraw. Parametry fizykochemiczne stosowanych fotokatalizatorów determinowały cechy materiałów gipsowych zarówno w stanie zaczynów/ zapraw świeżych, w czasie dojrzewania oraz stwardniałych wyrobów gipsowych. Przeprowadzone badania własne można podzielić na trzy etapy. W pierwszym etapie wykonano szereg analiz rozpoznawczych na próbkach w małej skali, gdzie matrycę budowlaną stanowiło spoiwo gipsowe. Różnicowano rodzaj spoiwa, rodzaj fotokatalizatora, dawkę fotokatalizatora, źródło promieniowania. W drugim etapie przeprowadzono badania standardowe, według wytycznych normowych, tynków gipsowych wzbogaconych w wybrane fotokatalizatory. Trzeci etap stanowiło poszukiwanie rozwiązań i zastosowanie dodatkowych składników mieszanek, które poprawią parametry techniczne, szczególnie wytrzymałościowe, fotokatalitycznych tynków gipsowych. Okazało się, że na parametry mechaniczne i użytkowe gipsów wpływa rodzaj fazy krystalicznej i wielkość krystalitów Ti02 • Wodożądność zapraw gipsowych zależna jest w dużym stopniu od powierzchni zewnętrznej fotokatalizatorów, a nie od ich powierzchni właściwej. Obecność fotokatalizatora w matrycy gipsowej wpływa na zagęszczenie konsystencji, skrócenie czasu wiązania i obniżenie cech wytrzymałościowych materiałów gipsowych. Jednak wpływ ten występuje w znacznie mniejszym stopniu przy zastosowaniu modyfikowanych Ti02 w porównaniu do fotokatalizatora komercyjnego P25. Ponadto zastosowanie modyfikowanego fotokatalizatora pozwala uzyskać wysoką efektywność oczyszczama zarówno pod działaniem promieniowania UV, jak i światła widzialnego. Odnotowano wyraźny wpływ obecności cząstek fotokatalitycznych na ograniczenie zmian skurczowych twardniejących zapraw. Tynki gipsowe zawierające fotokatalizator odznaczały się wymaganą przyczepnością do podłoży: betonowego, cegły ceramicznej, bloczka silikatowego i płyty gipsowo-kartonowej. Rozerwania od podłoża miały charakter kohezyjny i następowały w materiale podłoża lub zaprawy. Najbardziej obiecujące właściwości końcowego produktu gipsowego uzyskano stosując obok fotokatalizatora modyfikowanego, także superplastyfikator, ograniczający ilość wody zarobowej, oraz włókno szklane, wykazujące zarówno funkcję zbrojeniową, jak i wywołujące efekt synergiczny z cząstkami fotokatalizatora w kierunku intensyfikacji działania fotokatalitycznego.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ rodzaju i ilości lepiszcza na wybrane parametry niskotemperaturowe mieszanki mastyksowo-grysowej o zwiększonej zawartości mastyksu SMA-MA : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Budziński, Bartosz Błażej; Mieczkowski, Paweł promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Wpływ rodzaju i ilości lepiszcza na wybrane parametry niskotemperaturowe mieszanki mastyksowo-grysowej o zwiększonej zawartości mastyksu SMA-MA W mmeJszeJ rozprawie doktorskiej podjęto się oceny mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na obiektach mostowych pod kątem ich odporności na niskie temperatury. W Polsce do warstw ochronnych na obiektach mostowych można stosować zgodnie z zapisami dokumentów technicznych wyłącznie asfalty lane. W ostatnich latach, opracowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie . . mieszanka mastyksowa-grysowa o zwiększonej zawartości mastyksu SMA-MA przeznaczona do warstwy ochronnej, pozwala osiągnąć lepsze parametry , skrócić czas związany z wbudowywaniem na obiektach mostowych oraz ułatwić sam etap aplikacji. Jednym z działai1 podejmowanych na etapie projektowania i wykonawstwa nawierzchni na obiektach mostowych jest zapewnienie jej bezawaryjnego funkcjonowania w jak najdłuższym okresie. Wiąże się to przede wszystki m z koniecznością ograniczenia wszelkiego rodzaju robót na tego typu obiektach inżynierskich, które mogą w znaczny sposób ograniczyć możliwości przemieszczania się pojazdów samochodowych. Z tego względu warstwy nawierzchniowe powinny być trwałe i odporne na szkodzenia, skutkujące brakiem ciągłości struktury, co może prowadzić do korozji płyty pomostu. Jest to szczególnie istotne w aspekcie charakterystyki pracy płyty obiektu mostowego, narażonej na oddziaływania od ruchu pojazdów oraz oddziaływań klimatyczno-pogodowych. Ocenie poddano mieszanki stosowane w warstwach ochronnych. Były to przede wszystki m innowacyjne mieszanki mastyksowa-grysowe o zwiększonej zawartości mastyksu SMA-MA oraz tradycyjny asfalt lany (MA). Poddano ocenie mieszanki z różnym lepiszczem asfaltowym oraz w przypadku mieszanki SMA-MA dodatkowo o różnej jego zawartości. Przeprowadzono badania w szerokim zakresie temperatur ujemnych wykorzystując kilka, różniących się od siebie testów w schemacie rozciągania prostego. Skupiono się na opisie dwóch parametrów, tj. odporności na spękania niskotemperaturowe oraz relaksacji naprężeń. Odporność na spękania niskotemperaturowe oceniono w teście TSRST (Thermal Stress Restrained Speciment Test). Właściwości reologiczne mieszanek oceniono poprzez czas relaksacji naprężeń w testach TCT (Tensile Creep Test) oraz RT (Relaxation Test). Do opisu teoretycznego parametrów niskotemperaturowych zastosowano modele reologiczne Burgersa oraz Maxwella. Ocenę w oparciu o testy RT oraz TCT prowadzono dla trzech temperatur: -10°C, -15°C, -25°C. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz stwierdzono, że kluczowym parametrem wpływającym na zachowanie się mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach jest rodzaj lepiszcza asfaltowego. Udowodniono, że mieszanki mastyksowa-grysowe o zwiększonej zawartości mastyksu SMA-MA cechują się lepszymi parametrami niż mieszanki typu asfalt lany. Jest to wynikiem zastosowania znacznie bardziej miękkich asfaltów w przypadku mieszanek SMA-MA. Wpływ zawruiości lepiszcza asfaltowego nie został jednoznac znie określony. Na podstawie analiz można stwierdzić, że istnieje optymalna zawartość lepiszcza pod kątem zachowania się mieszanki SMA-MA w niskich temperaturach.
 • PozycjaOpen Access
  Naukowe podstawy oceny stanu dwupasowych dróg dwukierunkowych ze względu na ich wartości użytkowe : autoreferat rozprawy habilitacyjnej
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2006) Sołowczuk, Alicja Barbara; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019) Wróblewski, Tomasz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaBrak dostępu
  Określenie nośności granicznej pali na podstawie próbnych obciążeń statycznych w ograniczonym zakresie
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014) Szmechel, Grzegorz; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury
 • PozycjaOpen Access
  Analiza wpływu skrócenia trzonu na opór pobocznicy
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Siemaszko, Paweł; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Analiza możliwości konwersji krzywej próbnego statycznego obciążenia pala przy zmianie jego geometrii
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Stachecki, Kamil; Meyer, Zygmunt promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Analiza nośności i mechanizmów uszkodzeń odcinkowych ceglanych nadproży łukowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014) Nowak, Rafał; Orłowicz, Romuald promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury
 • PozycjaOpen Access
  Modelowanie drgań przestrzennych i identyfikacja parametrów dyskretnych modeli stalowo-betonowych belek zespolonych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014) Abramowicz, Małgorzata; Berczyński, Stefan promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury
 • PozycjaOpen Access
  Numerical analysis of static and dynamic sensitivity of complex structural systems with random parameters
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014) Weber, Hanna; Tran, Duong Hien promotor; Budziński, Ryszard promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki