Określenie wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie badań terenowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Nadmierne osiadanie gruntów organicznych jest poważnym problemem inżynierskim. Dokładne obliczenie osiadania, które będzie zbliżone do rzeczywistego na etapie projektowana jest bardzo istotne. W celujego określenia konieczna jest znajomość modułu ściśliwości gruntu organicznego, który będzie faktycznie odzwierciedleniem ściśliwości w terenie. Na podstawie przeglądu literatury opisano charakterystykę gruntów organicznych, a w szczególności torfów. Scharakteryzowano proces ich powstawania, skalę klasyfikacji Von Posta, podstawowe właściwości fizyczne oraz zestawienie modułów ściśliwości zebrane na podstawie danych z całej Polski. Przedstawiono zjawisko ściśliwości gruntów z uwzględnieniem wpływu moduł ściśliwości. Nierozerwalnie ze ściśliwością związane jest osiadanie podłoża. Podano metody jego wyznaczania oraz opisano badania osiadania nasypów na gruntach organicznych zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Grunt organicznych jest mocno ściśliwy, dlatego istotne jest pokazanie modeli podłoża słabego. Analizując zjawisko osiadania nasypu na podłożu organicznym uwzględniono stan naprężeń i odkształceń w gruncie. Przede wszystkim wpływ stanu trójosiowego naprężeń na jednoosiowy stan odkształceń. Wyniki tych analiz pozwoliły stworzyć cztery modele matematyczne o różnym stopniu złożoności do wyznaczenia modułu ściśliwości gruntów organicznych na podstawie osiadania nasypu przeciążającego. Dla czterech wyżej wymienionych modeli przeprowadzono numeryczne symulacje. Na ich podstawie wybrano model wykorzystany do badań eksperymentalnych. Opisano badania eksperymentalne na podstawie obciążenia podłoża organicznego nasypem przeciążającym w Szczecinie. Pokazano wyniki z tych badań. Dla praktycznego wykorzystania modeli przeprowadzono analizy dwóch nasypów na poligonie badawczym Noteć wykonanych przez zespół Katedry Geotechniki SGGW w Warszawie. Wskazując na model, którym można wykorzystać w praktycznym ujęciu. Rozprawę doktorską podsumowano wnioskami i programem dalszych badań.
Excessive settlernent of organie soils is a serious engineering problem. The exact calculation of the settlement, which will be similar to the real stage design, is important. To deterrnine the necessary knowledge of the elasticity modulus (constrained modulus) is the compressibility of the organie soil. That will reflect the compressibility in the field. Based on the literature review, the characteristics of organie soils, particularly peat, were described. The process of their forrnation, the Von Post classification scale, the basie physical properties of compressibility and a list of elasticity modules (constrained modules) based on data collected from across Poland was Described in the dissertation. The phenomenon of soil compressibility was described, taking into account the influence of the elasticity modulus (constrained modulus) on it. Subsoil subsidence is not disconnected with compressibility. Given the method of its deterrnination and briefly describe the study of the settlement of embankments on organie soil in Poland and the world. Organie soil is highly compressible, so it is important to show models of soft soil. Analyzing the effect of subsidence of the embankment on the organie substrate are taken into account the state of stress and strain in the soil. First of all, taking into account the influence of the triaxial state of stresses on the uniaxial state of strains. The results of these analyzes led to the creation of four mathematical models of varying complexity to deterrnine the elasticity modulus (constrained modulus) of organie soils based on the settlement of the preload embankment. Numerical simulations were performed for these four models. On their basis, I chose the model used for experimental research. The experimental research on the loading of the organie soil with the preloading embankment in Szczecin was described. Results from these studies were shown. For the practical use of the models,the analyzes of two embankments at the Noteć test site were also carried out by the Departrnent of Geotechnical Engineering of the Warsaw University of Life Sciences team. Author pointed to a model that can be used inpractice. The doctora!clissertation was summarized with conclusions and the program of further research.

Opis

Słowa kluczowe

gleby miękkie, konsolidacja gruntów, mechanika gruntów, torf, zagęszczanie gleb

Cytowanie

Olszewska, M. (2021). Określenie wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie badań terenowych = Determing the value of consolidated organic soil elasticity modulus (constraned modulus) based on field measurement : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 486 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1503