Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywei Q-s przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń pali

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono analizę wpływu założonej niepewności na interpretacje wyników krzywej Q-s. W przeglądzie literatury (rozdział 3) uwzględniono obecnie najpowszechniej używane metody interpretacji wyników testów statycznych pali tj. krzywe Q-s oraz opisano dotychczasowe podejście do niepewności wyników testów statycznych pali. Na podstawie analizy wybrano metodę pozwalającą na przeprowadzenie analizy wpływu niepewności na interpretacje krzywej Q-s. Zdecydowano, iż zastosowana zostanie krzywa Meyera-Kowalowa (krzywa M-K). W rozdziale 4 przedstawiono analizę zjawiska współpracy pala z gruntem , szczegółowo omówiono wybraną metodę (krzywa M-K) oraz przedstawiono sposób uwzględnienia założonych niepewności w modelu i zbiorze punktów {Ni, siJ pomierzonych w teście statycznym. Wyszczególniono dwa rodzaje niepewności będących dalszą częścią analizy w rozprawie tj. s0 (niepewność dotycząca dopasowanie się gruntu do pala w początkowej fazie obciążania) oraz sk (niepewność wynikająca z wyniesienia pali kotwiących). W rozdziale 5 wybraną metodę zweryfikowano z użyciem wyników uzyskanych w trakcie badań eksperymentalnych, opierających się na analizie wyników testów statycznych pali wielkośrednicowych obciążanych , aż do uzyskania niekontrolowanego osiadania elementu konstrukcyjnego. Obliczenia modelem M-K przeprowadzono na skróconych zbiorach {Ni, siJ, porównano je z wynikami badań eksperymentalnych. uzyskano wyniki pozwalające na stwierdzenie dużej dokładności modelu dla pali obciążanych w warunkach rzeczywistych. Następnie w rozdziale 6 przeprowad zono badania analityczne w oparciu o wyniki dostępnych rzeczywistych testów statycznych wykonanych w małym zakresie osiadania. Przedstawiono przykłady obrazujące wpływ parametrów niepewności na wyniki interpretacji krzywej Q-s. Łącznie przeanalizowano 61 pali w małym zakresie osiadania. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz zmian wartości parametrów krzywej M-K. Omówiono również kwestie zmiany parametrów krzywej M-K w ujęciu technologii wykonania pala oraz wpływ niepewności na rozkład składowych oporu pala. W oparciu o przeprowadzone badania w rozdziale 7 przedstawiono praktyczne zastosowanie wyników. Omówiono związki krzywej M-K dla dużych obciążeń, współczynnik bezpieczeństwa oraz przedstawiono procedurę wykonania obliczeń w oparciu o procedurę przedstawioną w rozprawie. W rozdziale 8 przedstawiono podsumowaniem badań, wyprowadzono wnioski i omówiono program dalszych badań.

Opis

Słowa kluczowe

niepewność pomiaru, obciążenia stałe, pale, współczynnik obciążenia

Cytowanie

Wasiluk, A. (2022). Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywej Q-s przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń pali = Analysis of inaccuracy influence on interpretation of Q-s curve results within the execution of static pile load tests : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 210 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1501