Prace doktorskie / Habilitacyjne (WBiHZ)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 52
 • PozycjaOpen Access
  Zmienność w sekwencji kodującej genu kinazy janusowej 2 (JAK2) w powiązaniu z cechami użytkowości mięsnej i parametrami rozrodu wybranych ras bydła i owiec
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Oster, Nicola; Szewczuk, Małgorzata promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Efektywność produkcji mięsa wołowego pochodzącego z krzyżowania towarowego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z rasą belgijską biało-błękitną na terenie Pomorza Zachodniego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Syczewski, Andrzej; Sablik, Piotr promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na efektywność działania substancji przeciwdrobnoustrojowych względem bakterii patogennych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Woroszyło, Marta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • PozycjaOpen Access
  Polimorfizm wybranych miRNA związanych z odpornością na mastitis
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Prüffer, Kaja; Wojdak-Maksymiec, Katarzyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ wybranych czynników przeciwdrobnoustrojowych na aktywność bakteriolityczną bakteriofagów
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Stachurska, Xymena; Nawrotek, Paweł promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Juszczak-Czasnojć, Marta Katarzyna.; Tomza-Marciniak, Agnieszka promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Asocjacje pomiędzy polimorficznymi wariantami wybranych genów zaangażowanych w procesie autofagii a odpornością na mastitis u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Stanisławczyk, Anna; Wojdak-Maksymiec, Katarzyna promotor
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ immobilizacji enzymów mających zdolność do degradacji biofilmów na ich aktywność katalityczną z wykorzystaniem celulozy bakteryjnej jako nośnika
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Charęza, Magdalena; Kochel-Karakulska, Jolanta promotor; Drozd, Radosław promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Analiza polimorfizmu genów kodujących białka z rodziny katelicydyn w odniesieniu do cech użytkowości bydła : autoreferat pracy doktorskiej na podstawie spójnego tematycznie cyklu publikacji naukowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Hiller, Sonia; Kowalewska-Łuczak, Inga promotor; Zachdniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u owiec
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Brzozowska, Angelika; Stankiewicz, Tomasz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ wydłużenia dnia świetlnego w okresie ciąży norki amerykańskiej (Mustela vison, Schreb.) na wynik rozrodu
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Felska-Błaszczyk, Lidia; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wyniki użytkowania szynszyli w różnych warunkach świetlnych
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004) Felska-Błaszczyk, Lidia; Brzozowski, Marian promotor; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • PozycjaOpen Access
  Opracowanie i charakterystyka materiałów bionanocelulozowych do zapobiegania kolonizacji przez drobnoustroje patogenne oraz do eradykcji biofilmów bakteryjnych : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Ciecholewska-Juśko, Daria Weronika; Fijałkowski, Karol promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Detekcja mutacji funkcjonalnych w genie kodującym selenoproteinę P u Sus Scrofa domestica
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Korpal, Agnieszka Anna; Terman, Arkadiusz promotor; Ropka-Molik, Katarzyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  W dzisiejszych czasach właściwie dobrana i zbilansowana dieta uznawana jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących ludzkie zdrowie. Szczególne znaczenie przypisuje się zwłaszcza zawartości w diecie witamin i pierwiastków śladowych. Jednym z nich jest selen (Se). Wielorakie funkcje, które spełnia wewnątrz ustroju, wiążą się przede wszystkim z występowaniem selenoprotein. Niedobór selenu w diecie sprawia, że enzymy wymagające jego wbudowywania nie mogą zostać wyprodukowane lub też są wytwarzane, ale ich funkcja jest upośledzona . Stąd też niedobór selenu może przejawiać się zaburzeniami na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Zawartość Se w naturalnej żywości jest ściśle związana z położeniem geograficznym. Niestety, na terenie Polski gleba jest uboga w selen, co przekłada się również na niedobory tego pierwiastka w organizmach Polaków. Wobec powszechnie występujących deficytów selenu problemem staje się zapewnienie odpowiedniej jego podaży w diecie. Podstawowym źródłem Se są produkty zwierzęce. Obecnie mięso wieprzowe analizowane jest pod kątem polimorfizmów genów, których produkty białkowe mają istotne znaczenie dla jego jakości, w tym właściwości prozdrowotnych. Jednym z istotnych białek jest selenoproteina P (SeP). Białko to uczestniczy w magazynowaniu i transporcie selenu. Cel pracy. Celem prowadzonych badań jest detekcja polimorfizmów w genie kodującym selenoproteinę P (SEPPI ) u świni domowej (łac. Sus Sera.fa domestica) oraz ustalenie ewentualnych zależności pomiędzy genotypami analizowanych fragmentów genu a cechami użytkowymi świń (tucznymi i rzeźnymi), wybranymi parametrami jakości mięsa oraz zawartością selenu w mięśniu najdłuższym grzbietu (łac. musculus longissimus dorsi). Hipoteza badawcza. Występowanie zmienności genetycznej w obrębie genu SEPPI może wywierać wpływ na cechy produkcyjne świń oraz zawartość selenu w mięśniu najdłuższym grzbietu. Materiały i metody. Badaniami objęto 722 osobników należących do 3 ras świń: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha i puławska. Do izolacji genomowego DNA z fragmentu tkanki mięśnia najdłuższego grzbietu użyto zestawu Genomie Mini (A&A Biotechnology) oraz Sherlock AX (A&A Biotechnology). W celu wykrywania zmienności, a następnie genotypowania wybranych fragmentów genu SEPPI zastosowano metody : PCR-HRM, sekwencjonowanie Sangera, PCR-ACRS, PCR-RFLP oraz analiza wielkości fragmentów z wykorzystaniem sekwenatora kapilarnego CEQ8000 (Beckman Coulter). Zawartość selenu u 163 wybranych prób oznaczono metodą spektrofluorymetryczną z wykorzystaniem 2,3- diaminonaftalenu. Analizę statystyczną wyników wykonano za pomocą programu SAS v. 8. 02, z zastosowaniem procedury GLM (ang. General Linear Model). Wyniki. W wyniku przeprowadzonych analiz w obrębie genu selenoproteiny P zidentyfikowano obecność 11 mutacji. Określono częstość występowania pięciu zmian polimorficznych oraz ich wpływ na cechy produkcyjne świń i zawartość selenu w badanych tkankach mięśnia najdłuższego grzbietu. Zidentyfikowane polimorfizmy wpływały istotnie na cechy tuczne {zużycie paszy na kilogram przyrostu, przyrost dzienny), rzeźne (m.in. wydajność rzeźna, masa polędwicy, procent mięsa w tuszy) i jakość mięsa wieprzowego (m.in. wodochłonność mięsa, pH polędwicy i szynki). Wnioski. Powiązanie wartości liczbowych dotyczących cech mięsa ze zidentyfikowanymi wariantami polimorficznymi genu SEPP 1 pozwoliło poznać ich wpływ. Poszczególne polimorfizmy w genie SEPP 1 mają potencjał wykorzystania jako marker selekcyjny pod kątem standardowych cech produkcyjnych, a jeden z nich predysponowany jest dla nowatorskiego podejścia w celu zwiększenia ilości selenu w mięsie wieprzowym.
 • PozycjaOpen Access
  Analiza strukturalna genu HK2 w aspekcie cech użytkowych świń oraz parametrów jakości mięsa wieprzowego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Woźniak, Katarzyna; Terman, Arkadiusz promotor; Ropka-Molik, Katarzyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
 • PozycjaOpen Access
  Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus)
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011) Błaszczyk, Barbara; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Celem pracy była analiza rocznego rytmu aktywności sekrecyjnej tarczycy u kóz w różnym wieku oraz ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na czas rozpoczęcia sezonowego anestrus u tego gatunku zwierząt. Doświadczenia prowadzono na 14 kozach rasy niemieckiej białej uszlachetnionej. Średnie stężenie tyroksyny w pierwszym roku było niższe niż w drugim roku życia (P<0,01), ale dynamika zmian stężeń T4 i FT4 wykazywała podobny profil z najwyższymi wartościami w okresie zimowo-wiosennym i najniższymi w okresie letnio-jesiennym. Wykazano związek między stężeniem tyroksyny a temperaturą powietrza, długością dnia świetlnego. U większości zwierząt sezon rozrodczy rozpoczynał się na przełomie września i października, a kończył się w marcu. Spośród stosowanych preparatów tyreostatycznych (Methimazole, Propylthiouracyl) skutecznym w indukowaniu hipotyreozy okazał się propyltiouracyl. Nie stwierdzono jednak by obniżenie wzrastającego stężenia tyroksyny we krwi obwodowej pod koniec sezonu rozrodczego wpływało na czas rozpoczęcia sezonowego anestrus u kóz.
 • PozycjaOpen Access
  Różnice sezonowe w dynamice zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów biochemicznych krwi u kóz anglo-nubijskich w okresie synchronizowanej rui
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2000) Błaszczyk, Barbara; Udała, Jan promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  W pracy określono dynamikę zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów krwi u kóz w czasie stymulowanej rui w sezonie i poza sezonem rozrodczym. Przeanalizowano zależności między badanymi cechami i określono czas owulacji na podstawie badania laparoskopowego jajników i wylewu LH. Badania wykonano na 24 kozach anglo-nubijskich poddanych stymulacji progestagenowej i PMSG. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę modyfikacji stosowanej metody w kierunku zwiększenia aktywności sekrecyjnej jajników w anestrus. Wykazane zależności między uwalnianiem E2, LH i PRL świadczą o współdziałaniu tych hormonów w regulacji owulacji. Zmiany stężeń glukozy i cholesterolu wskazują, że owulacja jest okresem wzmożonych przemian energetycznych. Stwierdzono sezonowe różnice w dobowym uwalnianiu melatoniny, które wydają się być związane z sekrecją estradiolu i tyroksyny. Wykazano, że owulacja występuje 22 godziny po piku LH i na tej podstawie zaproponowano, by termin pierwszego krycia mieścił się między 44 a 46 godziną, a drugiego między 54 a 56 godziną od wyciągnięcia gąbek.
 • PozycjaOpen Access
  Skład chemiczny i wartość odżywcza białka różnych form owsa, ze szczególnym uwzględnieniem form krótkosłomych z wprowadzonym genem karłowatości Dw6
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013) Biel, Wioletta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011) Majewska, Danuta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Materiał doświadczalny stanowiły jaja wylęgowe pochodzące od 3, 4 i 5 letniego stada niebieskoszyich strusi afrykańskich utrzymywanych na prywatnej fermie w Polsce. Celem badań była: ocena jakości jaj z uwzględnieniem ich składu morfologicznego i chemicznego w kolejnych sezonach reprodukcyjnych, ocena wskaźników wylęgowości w aspekcie wieku ptaków, a także określenie wpływu grubości i porowatości skorupy na przebieg lęgu. Wraz z wiekiem ptaków stwierdzono wydłużanie się okresu nieśności, co wpłynęło na zwiększenie liczby zniesionych jaj. Cechy fizyczne i skład morfologiczny jaj nie ulegały istotnym zmianom w kolejnych sezonach reprodukcyjnych. Wiek niosek wpłynął na skład chemiczny jaj. Jaja ptaków starszych charakteryzowały się większą zawartością białka ogólnego i popiołu zarówno w żółtku jak i białku oraz tłuszczu w żółtku. Zawartość cholesterolu całkowitego w żółtku nie zmieniała się istotnie w kolejnych sezonach nieśności, natomiast profil kwasów tłuszczowych ulegał istotnym zmianom. Korzystniejszy stosunek kwasów nienasyconych do nasyconych stwierdzono w lipidach żółtka jaj ptaków najmłodszych. W trakcie trzyletniego okresu badań zmienił się znacząco skład mineralny jaj: w żółtkach jaj wzrosło stężenie podstawowych makropierwiastków, przy zmniejszającym się udziale większości mikropierwiastków. Wraz z wiekiem strusi poprawie uległo zapłodnienie i wskaźniki wylęgowości oraz zmniejszył się odsetek piskląt, którym udzielono pomocy w czasie kłucia. Skorupy jaj z których pisklęta wykluły się samodzielnie cechowała większa porowatość aniżeli skorupy po zarodkach zmarłych i pisklętach, którym udzielono pomocy w czasie kłucia.
 • PozycjaOpen Access
  Wartość odżywcza białka nasion wybranych odmian grochu oraz ocena ich udziału, jako źródło białka w zestawach paszowych dla zwierząt monogastrycznych
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2002) Biel, Wioletta; Petkov, Krum promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt