Prace doktorskie / Habilitacyjne (WBiHZ)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 47
 • PozycjaBrak dostępu
  Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Juszczak-Czasnojć, Marta Katarzyna.; Tomza-Marciniak, Agnieszka promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Asocjacje pomiędzy polimorficznymi wariantami wybranych genów zaangażowanych w procesie autofagii a odpornością na mastitis u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Stanisławczyk, Anna; Wojdak-Maksymiec, Katarzyna promotor
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ immobilizacji enzymów mających zdolność do degradacji biofilmów na ich aktywność katalityczną z wykorzystaniem celulozy bakteryjnej jako nośnika
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Charęza, Magdalena; Kochel-Karakulska, Jolanta promotor; Drozd, Radosław promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Analiza polimorfizmu genów kodujących białka z rodziny katelicydyn w odniesieniu do cech użytkowości bydła : autoreferat pracy doktorskiej na podstawie spójnego tematycznie cyklu publikacji naukowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Hiller, Sonia; Kowalewska-Łuczak, Inga promotor; Zachdniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u owiec
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Brzozowska, Angelika; Stankiewicz, Tomasz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ wydłużenia dnia świetlnego w okresie ciąży norki amerykańskiej (Mustela vison, Schreb.) na wynik rozrodu
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Felska-Błaszczyk, Lidia; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wyniki użytkowania szynszyli w różnych warunkach świetlnych
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004) Felska-Błaszczyk, Lidia; Brzozowski, Marian promotor; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • PozycjaOpen Access
  Opracowanie i charakterystyka materiałów bionanocelulozowych do zapobiegania kolonizacji przez drobnoustroje patogenne oraz do eradykcji biofilmów bakteryjnych : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Ciecholewska-Juśko, Daria Weronika; Fijałkowski, Karol promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Detekcja mutacji funkcjonalnych w genie kodującym selenoproteinę P u Sus Scrofa domestica
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Korpal, Agnieszka Anna; Terman, Arkadiusz promotor; Ropka-Molik, Katarzyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  W dzisiejszych czasach właściwie dobrana i zbilansowana dieta uznawana jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących ludzkie zdrowie. Szczególne znaczenie przypisuje się zwłaszcza zawartości w diecie witamin i pierwiastków śladowych. Jednym z nich jest selen (Se). Wielorakie funkcje, które spełnia wewnątrz ustroju, wiążą się przede wszystkim z występowaniem selenoprotein. Niedobór selenu w diecie sprawia, że enzymy wymagające jego wbudowywania nie mogą zostać wyprodukowane lub też są wytwarzane, ale ich funkcja jest upośledzona . Stąd też niedobór selenu może przejawiać się zaburzeniami na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Zawartość Se w naturalnej żywości jest ściśle związana z położeniem geograficznym. Niestety, na terenie Polski gleba jest uboga w selen, co przekłada się również na niedobory tego pierwiastka w organizmach Polaków. Wobec powszechnie występujących deficytów selenu problemem staje się zapewnienie odpowiedniej jego podaży w diecie. Podstawowym źródłem Se są produkty zwierzęce. Obecnie mięso wieprzowe analizowane jest pod kątem polimorfizmów genów, których produkty białkowe mają istotne znaczenie dla jego jakości, w tym właściwości prozdrowotnych. Jednym z istotnych białek jest selenoproteina P (SeP). Białko to uczestniczy w magazynowaniu i transporcie selenu. Cel pracy. Celem prowadzonych badań jest detekcja polimorfizmów w genie kodującym selenoproteinę P (SEPPI ) u świni domowej (łac. Sus Sera.fa domestica) oraz ustalenie ewentualnych zależności pomiędzy genotypami analizowanych fragmentów genu a cechami użytkowymi świń (tucznymi i rzeźnymi), wybranymi parametrami jakości mięsa oraz zawartością selenu w mięśniu najdłuższym grzbietu (łac. musculus longissimus dorsi). Hipoteza badawcza. Występowanie zmienności genetycznej w obrębie genu SEPPI może wywierać wpływ na cechy produkcyjne świń oraz zawartość selenu w mięśniu najdłuższym grzbietu. Materiały i metody. Badaniami objęto 722 osobników należących do 3 ras świń: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha i puławska. Do izolacji genomowego DNA z fragmentu tkanki mięśnia najdłuższego grzbietu użyto zestawu Genomie Mini (A&A Biotechnology) oraz Sherlock AX (A&A Biotechnology). W celu wykrywania zmienności, a następnie genotypowania wybranych fragmentów genu SEPPI zastosowano metody : PCR-HRM, sekwencjonowanie Sangera, PCR-ACRS, PCR-RFLP oraz analiza wielkości fragmentów z wykorzystaniem sekwenatora kapilarnego CEQ8000 (Beckman Coulter). Zawartość selenu u 163 wybranych prób oznaczono metodą spektrofluorymetryczną z wykorzystaniem 2,3- diaminonaftalenu. Analizę statystyczną wyników wykonano za pomocą programu SAS v. 8. 02, z zastosowaniem procedury GLM (ang. General Linear Model). Wyniki. W wyniku przeprowadzonych analiz w obrębie genu selenoproteiny P zidentyfikowano obecność 11 mutacji. Określono częstość występowania pięciu zmian polimorficznych oraz ich wpływ na cechy produkcyjne świń i zawartość selenu w badanych tkankach mięśnia najdłuższego grzbietu. Zidentyfikowane polimorfizmy wpływały istotnie na cechy tuczne {zużycie paszy na kilogram przyrostu, przyrost dzienny), rzeźne (m.in. wydajność rzeźna, masa polędwicy, procent mięsa w tuszy) i jakość mięsa wieprzowego (m.in. wodochłonność mięsa, pH polędwicy i szynki). Wnioski. Powiązanie wartości liczbowych dotyczących cech mięsa ze zidentyfikowanymi wariantami polimorficznymi genu SEPP 1 pozwoliło poznać ich wpływ. Poszczególne polimorfizmy w genie SEPP 1 mają potencjał wykorzystania jako marker selekcyjny pod kątem standardowych cech produkcyjnych, a jeden z nich predysponowany jest dla nowatorskiego podejścia w celu zwiększenia ilości selenu w mięsie wieprzowym.
 • PozycjaOpen Access
  Analiza strukturalna genu HK2 w aspekcie cech użytkowych świń oraz parametrów jakości mięsa wieprzowego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Woźniak, Katarzyna; Terman, Arkadiusz promotor; Ropka-Molik, Katarzyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
 • PozycjaOpen Access
  Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus)
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011) Błaszczyk, Barbara; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Celem pracy była analiza rocznego rytmu aktywności sekrecyjnej tarczycy u kóz w różnym wieku oraz ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na czas rozpoczęcia sezonowego anestrus u tego gatunku zwierząt. Doświadczenia prowadzono na 14 kozach rasy niemieckiej białej uszlachetnionej. Średnie stężenie tyroksyny w pierwszym roku było niższe niż w drugim roku życia (P<0,01), ale dynamika zmian stężeń T4 i FT4 wykazywała podobny profil z najwyższymi wartościami w okresie zimowo-wiosennym i najniższymi w okresie letnio-jesiennym. Wykazano związek między stężeniem tyroksyny a temperaturą powietrza, długością dnia świetlnego. U większości zwierząt sezon rozrodczy rozpoczynał się na przełomie września i października, a kończył się w marcu. Spośród stosowanych preparatów tyreostatycznych (Methimazole, Propylthiouracyl) skutecznym w indukowaniu hipotyreozy okazał się propyltiouracyl. Nie stwierdzono jednak by obniżenie wzrastającego stężenia tyroksyny we krwi obwodowej pod koniec sezonu rozrodczego wpływało na czas rozpoczęcia sezonowego anestrus u kóz.
 • PozycjaOpen Access
  Różnice sezonowe w dynamice zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów biochemicznych krwi u kóz anglo-nubijskich w okresie synchronizowanej rui
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2000) Błaszczyk, Barbara; Udała, Jan promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  W pracy określono dynamikę zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów krwi u kóz w czasie stymulowanej rui w sezonie i poza sezonem rozrodczym. Przeanalizowano zależności między badanymi cechami i określono czas owulacji na podstawie badania laparoskopowego jajników i wylewu LH. Badania wykonano na 24 kozach anglo-nubijskich poddanych stymulacji progestagenowej i PMSG. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę modyfikacji stosowanej metody w kierunku zwiększenia aktywności sekrecyjnej jajników w anestrus. Wykazane zależności między uwalnianiem E2, LH i PRL świadczą o współdziałaniu tych hormonów w regulacji owulacji. Zmiany stężeń glukozy i cholesterolu wskazują, że owulacja jest okresem wzmożonych przemian energetycznych. Stwierdzono sezonowe różnice w dobowym uwalnianiu melatoniny, które wydają się być związane z sekrecją estradiolu i tyroksyny. Wykazano, że owulacja występuje 22 godziny po piku LH i na tej podstawie zaproponowano, by termin pierwszego krycia mieścił się między 44 a 46 godziną, a drugiego między 54 a 56 godziną od wyciągnięcia gąbek.
 • PozycjaOpen Access
  Skład chemiczny i wartość odżywcza białka różnych form owsa, ze szczególnym uwzględnieniem form krótkosłomych z wprowadzonym genem karłowatości Dw6
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013) Biel, Wioletta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011) Majewska, Danuta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Materiał doświadczalny stanowiły jaja wylęgowe pochodzące od 3, 4 i 5 letniego stada niebieskoszyich strusi afrykańskich utrzymywanych na prywatnej fermie w Polsce. Celem badań była: ocena jakości jaj z uwzględnieniem ich składu morfologicznego i chemicznego w kolejnych sezonach reprodukcyjnych, ocena wskaźników wylęgowości w aspekcie wieku ptaków, a także określenie wpływu grubości i porowatości skorupy na przebieg lęgu. Wraz z wiekiem ptaków stwierdzono wydłużanie się okresu nieśności, co wpłynęło na zwiększenie liczby zniesionych jaj. Cechy fizyczne i skład morfologiczny jaj nie ulegały istotnym zmianom w kolejnych sezonach reprodukcyjnych. Wiek niosek wpłynął na skład chemiczny jaj. Jaja ptaków starszych charakteryzowały się większą zawartością białka ogólnego i popiołu zarówno w żółtku jak i białku oraz tłuszczu w żółtku. Zawartość cholesterolu całkowitego w żółtku nie zmieniała się istotnie w kolejnych sezonach nieśności, natomiast profil kwasów tłuszczowych ulegał istotnym zmianom. Korzystniejszy stosunek kwasów nienasyconych do nasyconych stwierdzono w lipidach żółtka jaj ptaków najmłodszych. W trakcie trzyletniego okresu badań zmienił się znacząco skład mineralny jaj: w żółtkach jaj wzrosło stężenie podstawowych makropierwiastków, przy zmniejszającym się udziale większości mikropierwiastków. Wraz z wiekiem strusi poprawie uległo zapłodnienie i wskaźniki wylęgowości oraz zmniejszył się odsetek piskląt, którym udzielono pomocy w czasie kłucia. Skorupy jaj z których pisklęta wykluły się samodzielnie cechowała większa porowatość aniżeli skorupy po zarodkach zmarłych i pisklętach, którym udzielono pomocy w czasie kłucia.
 • PozycjaOpen Access
  Wartość odżywcza białka nasion wybranych odmian grochu oraz ocena ich udziału, jako źródło białka w zestawach paszowych dla zwierząt monogastrycznych
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2002) Biel, Wioletta; Petkov, Krum promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ dodatku laktozy do preparatu mlekozastępczego na profile białkowe osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2014) Dratwa-Chałupnik, Alicja; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Podstawowym założeniem prowadzonych badań było sprawdzenie, czy metody proteomiczne można zastosować w diagnostyce zaburzeń wodno-elektrolitowych podczas chowu nowonarodzonych cieląt. Wykazano, że dodatek laktozy w ilości 1g∙kg-1 masy ciała wraz z preparatem mlekozastępczym u tygodniowych cieląt: zmniejsza ekspresję białek osocza krwi biorących udział w procesach wrodzonej odporności immunologicznej oraz zaangażowanych w odpowiedź ostrej fazy, a także wpływa na zmianę ekspresji białek działających ochronnie i przeciwzapalnie; zmniejsza ekspresję białek zaangażowanych w utrzymanie hemostazy organizmu; zwiększa ekspresję białek moczu będących wskaźnikami sprawności kanalików nerkowych. Wykorzystane, w prezentowanych badaniach, metody proteomiczne, umożliwiły dokładniejsze poznanie przebiegu procesów metabolicznych oraz ocenę zmian procesów fizjologicznych zachodzących u noworodków cieląt poddanych działaniu diety z dodatkiem laktozy. Wyniki proponowanych badań mogą stanowić wsparcie diagnostyczne i prognostyczne, w profilaktyce i/lub prewencji zootechniczno-weterynaryjnej. Wyniki prezentowanej pracy dostarczają nowych informacji na temat fizjologii nowonarodzonych cieląt w okresie zaburzonej równowagi wodno-elektrolitowej wywołanej nadmierną podażą laktozy, co może być dobrą podstawą do diagnostyki tego stanu. Utworzenie mapy białkowej osocza krwi i moczu cieląt oraz wykazane zmiany wybranych parametrów biochemicznych (ANP, ALDO, AVP, Na+, K+, Cl-, Zn+2, Cu+2, Fe+2, Pj, Mg+2, Ca+2, białko całkowite, albumina, glukoza, mocznik, kreatynina) u tygodniowych cieląt po krótkotrwałym podawaniu laktozy do preparatu mlekozastępczego mogą posłużyć celom referencyjnym.
 • PozycjaOpen Access
  Przedsionkowy peptyd natriuretyczny a czynność nerek cieląt noworodków
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004) Dratwa-Chałupnik, Alicja; Skrzypczak, Wiesław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Celem przeprowadzonych badań było poznanie dynamiki zmian koncentracji przedsionkowego peptydu natriuretycznego w osoczu krwi cieląt w pierwszych siedmiu dniach życia, ocena wpływu ANP na czynność nerek cieląt noworodków w zakresie regulacji środowiska wodno-elektrolitowego, poszukiwanie zależności pomiędzy stężeniem ANP w osoczu krwi a wybranymi wskaźnikami czynności nerek cieląt. Koncentrację ANP w osoczu krwi oznaczono radioimmunologicznie. Czynność nerek oceniono metodami klirensowymi z wykorzystaniem substancji testowych: inuliny do wyliczenia filtracji kłębkowej i kwasu paraaminohipurowego do wyliczenia przepływu krwi oraz wyliczono klirensy sodu, potasu i chlorków, klirens wody resorpcyjnej, ładunek przesączony, resorpcję kanalikową i wydalanie z moczem elektrolitów. Nerki cieląt noworodków wykazywały dużą sprawność w regulowaniu równowagi elektrolitowej krwi. Najbardziej dynamiczne zmiany czynności tego narządu zachodziły w pierwszych trzech dniach po urodzeniu. Wyniki doświadczenia wskazują na udzieł ANP w regulacji czynności nerek. Natriuretyczne i diuretyczne działanie tego hormonu "ujawniło się" zwłaszcza w pierwszych trzech dniach po urodzeniu, niemniej stężenie ANP w osoczu krwi cieląt wzrastało do siódmego dnia życia. O udziale ANP w nerkowej regulacji bilansu sodu świadczyć może statystycznie istotny wzrist wydalania tego elektrolitu z moczem oraz obniżająca się jego resorpcja w kanalikach w pierwszych dniach po urodzeniu. Wydaje się, że w regulacji wydalania sodu z moczem u cieląt noworodków mniejszą rolę odgrywa przepływ krwi (i osocza) przez nerki oraz wielkość filtracji kłębkowej. Potwierdzono dużą zdolność nerek cieląt do regulacji gospodarki wodnej. Zmiany wielkości ciśnienia osomatycznego osocza krwi, klirensu osomatycznego, klirensu wody resorpcyjnej i diurezy, w pierwszych trzech dniach życia, mogą wskazywać na diuretyczne działanie ANP. Brak zależności pomiędzy wskaźnikami czynności nerek a stężeniem przedsionkowego peptydu natriuretycznego, od czwartego do siódmego dnia życia cieląt, może wskazywać na "zrównoważenie" natriuretycznego i diuretycznego działania ANP przez hormony o przeciwstawnym działaniu. Wydaje się, że bilans wodno-elektrolitowy w momencie urodzenia jest czynnikiem decydujacym o "przewadze" wplywu hormonów, działających natriuretycznie i diuretycznie lub antynatriuretycznie i antydiuretycznie, na regulację czynności nerek oraz decyduje o adaptacji pourodzeniowej tego narządu.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przeżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Kołodziej-Skalska, Anita; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ dodatku β-karotenu oraz zwiększonej ilości selenu i witaminy E na użytkowość rozpłodową młodych knurów
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2002) Kołodziej-Skalska, Anita; Jacyno, Eugenia promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Badania przeprowadzono na 60 knurach linii 990. W 70 dniu życia knurki podzielono na trzy grupy po 20 knurków w każdej z grup: I - kontrolna, II - otrzymująca dodatek 20 mg β - karotenu, III - otrzymująca dodatek 0,3 mg Se oraz 30 mg witaminy E. Wszyskie grupy żywione były jednakową mieszanką pełnoporcjową i wraz z premiksem otrzymywały 0,2 mg Se i 30 mg witaminy E. W związku z powyższym grupa III otrzymywała łącznie 0,5 mg Se i 60 mg witaminy E. Test żywieniowy trwał od 70 do 180 dnia życia knurków. W trakcie doświadczenia określono następujące cechy badanych knurków: masę ciała w 70 i 180 dniu życia knurków, przyrost dzienny, wykorzystanie paszy na kg przyrostu, indeks selekcyjny, wielkość jąder w 70 i 180 dniu życia knurków, aktywność płciową, cechy ilościowe i jakościowe nasienia, aktywność AspAT w osoczu nasienia aktywność GSH-Px i zawartość selenu w osoczu nasienia i surowicy krwi. Knurki otrzymujące dodatek β - karotenu uzyskały istotnie lepsze (P<-0,05) wykorzystanie paszy na kg przyrostu oraz istotnie wyższy (P<-0,05) indeks selekcyjny oceny przeżyciowej. Dodatek β - karotenu wpłynął również korzystnie na aktywność płciową knurków oraz cechy jakościowe nasienia, choć nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych. Łączny dodatek 0,5 mg Se i 60 mg witaminy E w grupie III wpłynął istotnie (P<-0,05) na koncentrację i ogólną liczbę plemników w porównaniu z knurkami pozostałych grup. W porównaniu do grupy I knurki grupy III uzyskały istotnie niższy (P<-0,05) procent plemników ze zmianami głównymi i podrzędnymi. Grupa III charakteryzowała się również istotnie wyższym (P<-0,01) procentem plemników z prawidłowym akrosomem, oraz istotnie wyższym (P<-0,01) testem oporności osmotycznej (ORT) w porównaniu do pozostałych grup. Dodatek 0,5 mg Se i 60 mg wit. E wpłynął korzystnie na cechy jakościowe i ilościowe nasienia młodych knurów. W grupie III dwukrotnie niższa, choć nie potwierdzona statystycznie, była aktywność AspAT, co dowodzi że selen skutecznie chronił plemniki przed uszkodzeniem błon komórkowych. Zawartość selenu w osoczu nasienia knurków grupy III była istotnie wyższa (P<-0,05) niż w grupie kontrolnej. Natomiast aktywność GSH-Px w osoczu nasienia knurków grupy III była istotnie niższa w grupie kontrolnej.
 • PozycjaBrak dostępu
  Celuloza bakteryjna jako nośnik do immobilizacji substancji bioaktywnych oraz mikroorganizmów o potencjale biotechnologicznym
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019) Żywicka, Anna Malwina; Fijałkowski, Karol Jan promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt