Assessment of Breeding and Milking Performance of Polish Holstein-Friesian Black-and-White cows (HO) and Crosses with the Norwegian Red Breed (HO × NR)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of this study was to compare breeding performance traits (in heifers) and milking performance (primiparous cows) of the Polish Holstein-Friesian Black-and-White breed (HO) with those of the Polish Holstein-Friesian Black-and-White × Norwegian Red (HO × NR) F1 crosses kept under uniform environmental conditions. More advantageous breeding parameters and higher daily milk yields as well as lower daily contents of fat, protein, casein and dry matter and lower somatic cell counts in milk were recorded for F1 crosses (HO × NR) compared to purebred HO cows. In view of milk yield per lactation, greater contents of milk, fat and protein as well as lower concentrations of fat and dry matter in milk during the first 100 days in milk were found for crossbred primiparous cows. In turn, in the standard 305-day lactation milk coming from HO cows contained higher levels of protein and dry matter. In order to confirm the results obtained in this study it is advisable to con duct further investigations on a larger population of cows of both genotypes, including assessment of their functional and production traits over their productive lives.
Celem pracy było porównanie cech użytkowości rozrodczej (jałowic) i mlecznej (pierwiastek) rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (HO) z mieszańcami F1 – rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej × norweska czerwona (HO × NR) utrzymywanymi w jednolitych warunkach środowiskowych. Korzystniejszymi parametrami rozrodu, wyższą dobową wydajnością mleka, niższą dobową zawartością: tłuszczu, białka, kazeiny i suchej masy oraz mniejszą liczbą komórek somatycznych w mleku charakteryzowały się mieszańce F1 (HO × NR) w porównaniu z czysto rasowymi HO. Biorąc pod uwagę laktacyjną użytkowość mleczną, większą wydajność mleka, tłuszczu i białka oraz mniejszą koncentrację tłuszczu i suchej masy w mleku, za pierwsze 100 dni doju wyróżniały się pierwiastki mieszańce. Natomiast w laktacji standardowej 305-dniowej mleko pochodzące od krów HO zawierało wyższą koncentrację białka i suchej masy. W celu potwierdzenia uzyskanych rezultatów analiz własnych wskazane jest przeprowadzenie kolejnych badań na liczniejszej populacji krów obu genotypów z włączeniem oceny cech funkcjonalnych i produkcyjnych z okresu całego życia zwierząt.

Opis

Słowa kluczowe

cattle, Polish Holstein-Friesian Black-and-White cows, Polish Holstein-Friesian Black-and-White × Norwegian Red cows, reproduction, milk yield, bydło, rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej, mieszańce rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej × norweska czerwona, rozród, użytkowość mleczna, crossbred

Cytowanie