Evaluation of reproductive performance, growth, slaughter traits and meat quality of black-and-tan rabbits kept in Poland

Ładowanie...
Miniatura

Data

2024-03-01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Rabbit is a highly adaptable animal, but far-reaching animal improvement, and the use of additives in the form of antibiotics and growth promoters, has resulted in the production of overgrown, often unhealthy individuals. It would be impossible to keep them in a backyard environment or on the increasingly popular organic farms. Hence, less popular rabbit breeds that can provide livestock on farms with extensive production systems are being sought. Literature reports suggest that a breed worthy of consideration is the Tan breed. Scientific studies comparing rearing, fattening and slaugh ter performance of Black-and-Tan rabbits with New Zealand White rabbits do not indicate that the Black-and-Tan breed is inferior in these traits. The meat obtained from Black-and-Tan rabbits is also of high quality, comparable to that attributed to rabbits of typical meat breeds. In addition, Black-and-Tan rabbits can be a valuable component for commercial crossbreeding, significantly improving the rearing results, slaughter performance and meat quality of the crosses.
Królik jest zwierzęciem o dużych zdolnościach adaptacyjnych, ale daleko posunięte udoskonalanie oraz stosowanie dodatków w postaci antybiotyków i stymulatorów wzrostu doprowadziło do wytworzenia osobników przerasowionych, często cechujących się słabym zdrowiem. Hodowa królików w warunkach przydomowych lub w coraz popularniejszych gospodarstwach ekologicznych staje się niemożliwa. Stąd też poszukuje się rzadziej wykorzystywanych ras, które mogą stanowić żywy inwentarz w gospodarstwach o ekstensywnym systemie produkcji. Doniesienia literaturowe sugerują, że warta rozważenia jest rasa podpalana. Badania naukowe porównujące odchów, tucz i wydajność rzeźną królików rasy czarnej podpalanej z królikami rasy nowozelandzkiej białej nie wskazują, aby rasa czarna podpalana była gorsza pod względem badanych cech. Mięso pozyskiwane od królików rasy czarnej podpalanej cechuje się również wysoką jakością, porównywalną z mięsem królików typowych ras mięsnych. Ponadto króliki rasy czarnej podpalanej mogą być cennym komponentem w krzyżowaniu towarowym, znacząco poprawiającym wyniki odchowu, wydajność rzeźną i jakość mięsa mieszańców.

Opis

Słowa kluczowe

rabbit, Tan breed, meat quality, slaughter performance, reproductive performance, królik, rasa podpalana, jakość mięsa, użytkowość rzeźna, użytkowość rozpłodo wa

Cytowanie

Siudak Z., Pałka S. (2023) Evaluation of reproductive performance, growth, slaughter traits and meat quality of black-and-tan rabbits kept in Poland, Folia Pomer.Univ.Technol.Stetin., Agric,. Aliment., Pisc., Zootech., 369(68)4,64-73. doi 10.21005/AAPZ2023.68.4.7