Metabolic potential of bacteria strains isolated from poultry industry waste

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Microbial composition of poultry industry wastes was very diverse. They are inhabited by microorganisms that use organic substance to their growth. An appropriate composition of microorganisms is very important in the organic matter decomposition rate. Therefore, microorganisms that contribute to decomposition of several compounds are quite desired. The study dealt with the evaluation of metabolic activity of bacterial strains towards lipids, protein, and starch. The strains were isolated from the poultry waste environment. Metabolic potential of bacterial strains was determined based on the activity index and taking into account the hydrolysis zone diameter and colony diameter. Bacterial strains to a different degree decomposed the organic compounds. Their metabolic activity and direction towards substrates depended on the type of isolated bacterial strains.
ad mikrobiologiczny odpadów przemysłu drobiarskiego jest bardzo zróżnicowany. Zasiedlają je drobnoustroje, które do swojego wzrostu wykorzystują zawarte w nich substancje organiczne. Duże znaczenie w szybkości rozkładu materii organicznej ma odpowiedni skład mikroorganizmów. W związku z tym bardzo pożądane są drobnoustroje, które jednocześnie działają na rozkład kilku związków. W badaniu określono aktywność metaboliczną szczepów bakteryjnych względem lipidów, białka oraz skrobi. Szczepy zostały wyizolowane ze środowiska odpadów podrobiarskich. Potencjał metaboliczny szczepów bakteryjnych określono na podstawie indeksu aktywności, uwzględniając średnicę strefy hydrolizy i średnicę kolonii. Szczepy bakteryjne w różnym stopniu rozkładały związki organiczne. Ich aktywność metaboliczna oraz ukierunkowanie na substraty były zależne od rodzaju wyizolowanych szczepów bakteryjnych.

Opis

Słowa kluczowe

enzymatic activity, bacteria, organic compounds, poultry waste, aktywność enzymatyczna, bakterie, związki organiczne, odpady drobiarskie

Cytowanie

Wrońska I., Cybulska K. (2017). Metabolic potential of bacteria strains isolated from poultry industry waste. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 241–246. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.24