Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Celem głównym pracy jest określenie związków partnerstwa technologicznego instytucji sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami i jego wpływu na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. W empirycznej części pracy zamieszczono wyniki badań stanu innowacyjności Polski w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej oraz badań współpracy technologicznej polskich jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami. W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: analizę wskaźnikową pomiaru innowacyjności, metodę ankietową z użyciem kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badań oraz technikę wywiadu kierowanego, metody statystyki opisowej, współczynników korelacji tau Kendalla, korelacji rang Spearmana oraz współczynnika kontyngencji C Pearsona. W przykładach efektywnych porozumień jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami wykorzystano metodę studium przypadku. Przeprowadzone badania wykazały, że polskie szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe w bardzo niewielkim stopniu podejmują współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami oraz instytucjami wsparcia transferu technologii. Należy jednak zauważyć, że w tym wypadku lepiej przedstawia się stan powiązań instytutów badawczych z gospodarką. Współpraca ta daje wiele korzyści obu stronom kooperacji. Potwierdzają to tak¬że zaprezentowane studia przypadków partnerstwa technologicznego naukowców z przedsiębiorcami z różnych branż. Transfer technologii z sektora nauki do gospodarki sprzyja zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności partnerów, a także oddziałuje na wzrost innowacyjności gospodarki.

Opis

Słowa kluczowe

biznes, gospodarka, innowacje, polskie instytucje naukowe, rozwój gospodarczy

Cytowanie

Łącka, I. (2011). Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 323 s. ISBN 978-83-7663-084-7 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1537