Prace doktorskie / Habilitacyjne (WEk)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 20
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ turystyki zdrowotnej na rozwój lokalnych wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Oleszczyk, Natalia Aleksandra; Brelik, Agnieszka promotor; Becker, Aneta promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ turystyki medycznej na zmiany strukturalne w turystyce zdrowotnej województwa zachodniopomorskiego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Biernacka, Joanna Maria; Stankiewicz, Bogusław promotor; Malkowski, Arkadiusz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Repartycja środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Podleśny, Tomasz Piotr; Grzesiuk, Aleksandra promotor; Rydzewska-Włodarczyk, Marzena promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
  Zasadniczą funkcją samorządu terytorialnego, jako podmiotu władzy publicznej jest wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów prawa publicznego. Za tak określonym szerokim domniemaniem kompetencji powinny podążać środki finansowe adekwatne do powierzonych i zmieniających się zadań. Analiza struktury ekonomicznej gmin ma więc podstawowe znaczenia dla oceny zarówno możliwości realizacji zadań przez jednostki samorządowe, jak i oceny ich samodzielności. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (przez co należy rozumieć mieszkańców gminy) należy do podstawowych zadań własnych gminy. Zadania te uzupełniane są o zmieniający się katalog zadań zleconych, które strona rządowa, na podstawie odrębnych ustaw, przekazuje do realizacji przez poszczególne samorządy. Zarówno realizacja zadań własnych, jak i zleconych wymaga zagwarantowania udziału samorządu w finansach publicznych. Udział ten powinien być proporcjonalny i skorelowane z kosztami realizacji zadania. W niniejszej rozprawie doktorskiej przeprowadzono badania problematyki repartycji (podziału) środków finansowych pomiędzy samorządem a budżetem państwa. W centrum zainteresowania znajduje się tak sama struktura podziału jak i adekwatność podziału środków finansowych pomiędzy badanymi podmiotami w relacji do rzeczywistych kosztów realizacji zadań. Przepływy te stanowią źródło dochodów, jakimi dysponują samorządy, które to z kolei stanowią gwarancje realizacji zadań. Celem głównym pracy była ocena znaczenia i transparentności podziału środków między budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wpływu na samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo sformułowano szereg celów szczegółowych, których konsekwentna realizacja pozwoliła na pogłębioną analizę i ocenę badanego zjawiska. W rozprawie przyjęto trzy hipotezy badawcze: H l : W repartycji środków finansowych pomiędzy budżetem centralnych a jednostkami samorządu terytorialnego, państwo korzysta z jednostronnej możliwości kształtowania polityki finansowej w oparciu o kompetencje legislacyjne. H2: Przepływy finansowe z budżetu państwa do gmin są nieadekwatne do rzeczywistych kosztów realizacji zadań gminy. H3: W zakresie dotacji celowych , wysokość przyznawanych środków z budżetu państwa dla gmin uzależniona jest od czyn ników pozamerytorycznych. W toku prowadzonych badań, wszystk ie hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie. Głównymi metodam i badawczymi w nin iejszej rozprawie były: studia literatury przedmiotu , badanie dokumentów, analiza aktów prawnych , anal iza porównawcza , stud ium przypadku , wnioskowanie indukcyjne. Przeprowadzone na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej badania wskazują, iż środki finansowe, przekazywane z budżetu centralnego na rzecz samorządów są nieadekwatne do powierzonych zadań, w stopniu naruszającym zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego . Ni niejsza rozprawa stanowi wkład do badań nad analizą powiazań finansowych pomiędzy stroną rządową a samorządem lokalnym , jako podm iotam i uczestniczącym i w transferze środków publicznych . Zdan iem Autora badane zagadnien ia mają szczegól ne znaczen ie wobec powiększającego deficytu budżetowego w samorządach , a wynikającego w znacznym stopniu z niedoszacowan ia środków transferowan ych z budżetu państwa na real izowane zadania publiczne
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ małych portów na konkurencyjność gmin nadmorskich Pomorza Środkowego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Kosek, Weronika; Hernik, Joanna promotor; Nowaczyk, Piotr promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Bąk, Iwona; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011) Łącka, Irena; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
  Celem głównym pracy jest określenie związków partnerstwa technologicznego instytucji sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami i jego wpływu na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. W empirycznej części pracy zamieszczono wyniki badań stanu innowacyjności Polski w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej oraz badań współpracy technologicznej polskich jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami. W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: analizę wskaźnikową pomiaru innowacyjności, metodę ankietową z użyciem kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badań oraz technikę wywiadu kierowanego, metody statystyki opisowej, współczynników korelacji tau Kendalla, korelacji rang Spearmana oraz współczynnika kontyngencji C Pearsona. W przykładach efektywnych porozumień jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami wykorzystano metodę studium przypadku. Przeprowadzone badania wykazały, że polskie szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe w bardzo niewielkim stopniu podejmują współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami oraz instytucjami wsparcia transferu technologii. Należy jednak zauważyć, że w tym wypadku lepiej przedstawia się stan powiązań instytutów badawczych z gospodarką. Współpraca ta daje wiele korzyści obu stronom kooperacji. Potwierdzają to tak¬że zaprezentowane studia przypadków partnerstwa technologicznego naukowców z przedsiębiorcami z różnych branż. Transfer technologii z sektora nauki do gospodarki sprzyja zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności partnerów, a także oddziałuje na wzrost innowacyjności gospodarki.
 • PozycjaOpen Access
  Wykorzystanie analizy kliometrycznej w ocenie wpływu kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019) Myszczyszyn, Janusz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Zarządzanie marketingowe organizacjami pozarządowymi : - uwarunkowania i rekomendacje
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016) Hernik, Joanna; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Statystyczno-ekonometryczne metody wyznaczania złożonych prognoz zmiennych ekonomicznych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011) Perzyńska, Joanna; Zawadzki, Jan promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Determinanty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2010) Nowaczyk, Piotr; Zieziula, Jolanta Barbara prootor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Struktura agrarna gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2010) Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Spychalski, Grzegorz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Monografia ekonomiczno-rolnicza Hodowli Zwierząt Zarodkowych Osowa Sień
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2010) Karolewska-Szparaga, Małgorzata Elżbieta; Świtłyk, Michał promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Oczekiwania a realia pracy ekonomistów (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2009) Gołąb, Małgorzata Sylwia; Ziejewski, Tadeusz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Metody prognozowania brakujących danych w ekonomicznych szeregach czasowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014) Oesterreich, Maciej Krzysztof; Zawadzki, Jan promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Analiza uwarunkowań rynku nieruchomości rolnych na obszarach chronionych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017) Blaszke, Małgorzata Bernadeta; Skotarczak, Teodor promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Instrumenty finansowania działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2008) Szydłowski, Konrad; Pałasz, Lech promotor; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Przemiany rolnictwa pod wpływem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w regionie Castilla y Leon oraz wnioski dla województwa pomorskiego
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2008) Ropińska, Bogumiła; Jasiulewicz, Michał promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Politechnika Koszalińska; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • PozycjaOpen Access
  Efektywność publicznego wsparcia finansowego działalności inwestycyjnej w procesie modernizacji mleczarskich gospodarstw rolnych województwa podlaskiego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Zalewski, Krzysztof; Bórawski, Piotr promotor; Żuchowski, Ireneusz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • PozycjaOpen Access
  Uwarunkowania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie sektora transportu drogowego towarów
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2018) Suproń, Błażej; Łącka, Irena promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ środków publicznych na konkurencyjność sektora przetwórstwa rybnego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019) Biegała, Zyta Maria; Bąk, Iwona promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny