The influence of farming systems on the technological quality of grain and flour cultivars of winter wheat

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The research material were cultivars of winter wheat grain from field experiments conducted in 2009–2010 from the National Research Center of Mecklenburg and Western Pomerania (LFA) in Gulzow. The first factor was a system of farming (conventional, ecological) and the second factor was the cultivars of winter wheat (Akteur, Adler, Discus i Hermann). Determined physical properties of grain, quality properties and rheological properties determined on farinograph. The use of conventional and organic cultivation system had no significant effect on the physical properties of wheat grain. Winter wheat grain obtained from conventional cultivation system characterized by a better quality than a grain from ecological system. Significantly higher values were obtained for crude protein content, gluten content, gluten softness and rate of sedimentation except for the falling number and index gluten. Using the conventional system obtained a better farinograph properties compared to the ecological. The exception was the waterabsorpsion for which there wasn’t significant differences. The best quality of grain and flour characterized by a cultivar Akteur and Adler but the worst cultivar Hermann.
Materiał do badań stanowiło ziarno odmian pszenicy ozimej pochodzące z doświadczeń polowych realizowanych w latach 2009–2010 przez Krajowy Ośrodek Badawczy Meklemburgii i Pomorza Przedniego (LFA) w miejscowości Gulzow (Niemcy). Pierwszym czynnikiem był system gospodarowania (konwencjonalny, ekologiczny), a drugim czynnikiem były odmiany pszenicy ozimej (Akteur, Adler, Discus i Hermann). Oznaczono cechy fizyczne ziarna, cechy jakościowe oraz właściwości reologiczne określane na farinografie. Zastosowanie konwencjonalnego i ekologicznego systemu uprawy nie miało znaczącego wpływu na cechy fizyczne ziarna pszenicy. Ziarno pszenicy pochodzące z konwencjonalnego systemu uprawy charakteryzowało się lepszą jakością niż ziarno z systemu ekologicznego. Istotnie większe wartości odnotowano w przypadku zawartości białka, ilości glutenu, rozpływalności glutenu i wskaźnika sedymentacji, z wyjątkiem liczby opadania, i indeksu gluten. Zastosowanie systemu konwencjonalnego wpłynęło na uzyskanie korzystniejszych wartości cech farinograficznych w porownaniu z systemem ekologicznym. Wyjątek stanowiła wodochłonność mąki dla ktorej nie stwierdzono istotnych rożnic. Najlepszą jakością ziarna i mąki charakteryzowały się odmiany Akteur i Adler, a najgorszą – odmiana Hermann.

Opis

Słowa kluczowe

winter wheat, conventional system production, ecological system production, cultivars, quality of grain and flour, pszenica ozima, konwencjonalny system produkcji, ekologiczny system produkcji, odmiany, jakość ziarna i mąki

Cytowanie

Sobolewska M., Sławomir Stankowski S. (2017). The influence of farming systems on the technological quality of grain and flour cultivars of winter wheat. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 332(41)1, 73–82. doi 10.21005/AAPZ2017.41.1.08