The heavy metal content in commercial dog foods

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Increasing interest in pet animals, particularly dogs, enforces paying special attention to their nutrition. Twelve food types were selected for the study, divided into food for young dogs („junior”) and mature dogs („adult”). Heavy metals that are harmful for organism (cadmium, mercury, lead) were selected for the study, as well as these, which in certain amounts are necessary for its proper functioning (copper, iron, zinc). Concentrations of heavy metals such as: cadmium, mercury and lead were compared with the Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of February 6, 2012 on the undesirable substance content in feeds, demonstrating the limits of the analyzed metals (cadmium, mercury, lead). The study has demonstrated, that cadmium is the metal that exceeds acceptable standards and its concentration was 2.499 mg ⋅ kg−1 (limit 2 mg ⋅ kg−1). Foods for adult dogs contained higher mean heavy metal concentrations (cadmium, lead, iron, copper, zinc) than „junior” foods, excepts for mercury and iron, for which higher concentrations were observed for „junior” foods. The study has demonstrated exceeding of allowable concentration limit only for cadmium (adult food), the concentration of which was 2.499 mg ⋅ kg−1 (limit 2 mg ⋅ kg−1).
Rosnące zainteresowanie zwierzętami domowymi, szczególnie psami, każe zwrócić szczególną uwagę na ich żywienie. Do badań wytypowano 12 rodzajów karm z podziałem na karmy dla psów młodych („junior”) oraz dla psów dojrzałych („adult”). Do badań wybrano metale ciężkie, które są szkodliwe dla organizmu (kadm, rtęć, ołów) oraz te, które w odpowiednich ilościach są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania (miedź, żelazo, cynk). Stężenia metali, takich jak: kadm, rtęć i ołów, porównywano z wartościami granicznymi, podanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Badania wykazały, że metalem, który przekracza dopuszczalne normy w pożywieniu dla psów, jest kadm, którego stężenie wyniosło 2,499 mg ⋅ kg–1 (wartość graniczna wynosi 2 mg ⋅ kg–1). Karmy dla psów dojrzałych miały wyższe średnie stężenia metali ciężkich (kadmu, ołowiu, żelaza, miedzi, cynku), niż karmy „junior”, z wyjątkiem rtęci i żelaza, których wyższe stężenia odnotowano w karmach „junior”. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości granicznej w pożywieniu jedynie w przypadku kadmu (karma „adult”), którego stężenie wynosiło 2,499 mg ⋅ kg–1 (wartość graniczna wynosi 2 mg ⋅ kg–1).

Opis

Słowa kluczowe

heavy metal, pollution, feeds for dogs, metale ciężkie, zanieczyszczenia, karma dla zwierząt

Cytowanie

Mielczarek M., Szydłowski K. (2017). The heavy metal content in commercial dog foods. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 332(41)1, 29–36. doi 10.21005/AAPZ2017.41.1.04