Show simple item record

dc.contributor.authorBogusławska-Wąs, Elżbieta
dc.date.accessioned2022-11-03T10:31:31Z
dc.date.available2022-11-03T10:31:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-83-7663-071-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1533
dc.description.abstractEstuaria jako obszary graniczne są miejscem procesów w wyniku których na drodze ewolucji, adaptacji i selekcji następuje zmienność biologicznej różnorodności. Zapewnienie i podtrzymanie określonego zespołu organizmów i ich biocenoz warunkowane jest dynamiką zmian czynników fizyko­chemicznych ekosystemu. Istotne znaczenie ma to zwłaszcza w strefach wzajemnego oddziaływania wód śródlądowych i morskich, za jakie uznane zostały estuaria. Specyfika tych środowisk wskazuje na konieczność poszukiwania ewentualnych zależności pomiędzy profilem genetycznym, taksonomicznym i siedliskowym jako podstawy do rozważania nad funkcjonowaniem poszczególnych grup organizmów w ekosystemie. W związku z powyższym wyznaczone zadania badawcze: określenie bogactwa gatunkowego drożdży w wodach i ichtiofaunie estuarium Odry; ocena stopnia zróżnicowania wewnątrzgatunkowego oznaczonych grzybów; ustalenie formy przeżycia drożdży i tworzenia społeczności w środowisku estuariowym; ustalenie oddziaływania drożdży na rozwój ikry ryb; pozwolą na zrealizowanie celu niniejszej pracy, którym jest określenie różnorodności wybranych społeczności drożdży i ich wpływ na rozwój ichtiofauny. Przeprowadzone kompleksowe badania, uwzględniające zróżnicowanie grzybów jednokomórkowych oraz ich zdolność tworzenia społeczności w Estuarium Odry, wskazują na zmienność mykocenotyczną w poszczególnych jego strefach. Wykazano, iż obszar Cedyńskiego Parku i Międzyodrza oraz Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej charakteryzuje się homogenicznym rozkładem przestrzennym drożdży, w przeciwieństwie do grzybów oznaczanych w Odrze Szczecińskiej. Wyznaczony poziom zróżnicowania ogólnej liczby drożdży w wodach rzecznych był skorelowany z wartościami azotu całkowitego i organicznego oraz fosforu organicznego. Struktura jakościowa drożdży Estuarium Odry była zdominowana przez przedstawicieli Ascomycota w wodach rzecznych, natomiast w wodach zalewu i zatoki izolowano przede wszystkim drożdże należące do gromady Basidiomycota. Wykazano, że bogactwo gatunkowe drożdży Zalewu Szczecińskiego wynika z ich zawleczenia z napływającym nurtem wód odrzańskich. Stale obecnymi przedstawicielami drożdży w poszczególnych strefach estuarium były grzyby z rodzaju: Candida, Cryptococcus, Rhodotorula oraz Saccharomyces. Zmienność warunków środowiska w poszczególnych strefach estuarium nie wpływa na potencjalną zdolność formowania biofilmu przez Cr.laurenti w przeciwieństwie do grzybów z rodzaju Rhodotorula. W formowanym biofilmie komórki drożdży przechodzą w stan VBNC. Przeprowadzona ocena genetycznego poziomu zróżnicowania wewnątrzgatunkowego Cryptococcus spp. oraz Rhodotorula spp., wskazuje na pochodzenie śródlądowe analizowanych drożdży, dla których granicą ekologiczną pozostaje Zalew Szczeciński. Uzyskane profile amplifikacji DNA genomowego szczepów Cr.laurenti wykazały wysoką heterogeniczność wewnątrzgatunkową co świadczy o ich zróżnicowanym pierwotnym pochodzeniu. Przeprowadzona analiza cech fenotypowych szczepów Cr.laurenti wykazała obecność typów biochemicznych charakterystycznych dla miejsc ich izolacji. Wysokie podobieństwo wewnątrzgatunkowe ustalono natomiast dla Rh.mucilaginosa oraz Rh. glutinis, których zróżnicowanie genetyczne jak i biochemiczne nie odzwierciedlało miejsca ich izolacji. Spośród wyróżnionych genotypów Rhodotorula spp wyodrębniono profile charakterystyczne dla przewodu pokarmowego określonych gatunków ryb. Takiej zależności nie ustalono dla Cr.laurenti pomimo iż szczepy tego gatunku, tak jak i Rhodotorula spp. izolowano ze wszystkich pobranych próbek. Wykazano, że Rhodotorula spp i Cryptococcus spp zdolne są do kolonizacji ikry ryb, współtworząc wraz z jej epibiotą biofilm. Tworzone na powierzchni ikry społeczności mikrobiocenoz przyczyniają się do wydłużenia czasu inkubacji ikry. Obecne populacje drożdży w środowisku Estuarium Odry mogą być rozpatrywane jako uzupełniające wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdrożdżepl_PL
dc.subjectekologia rzekpl_PL
dc.subjectestuarium Odrypl_PL
dc.subjectichtiofaunapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleRóżnorodność społeczności drożdży w estuarium Odry i ich wpływ na rozwój ichtiofaunypl_PL
dc.typePraca habilitacyjnapl_PL
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska