Prace doktorskie / Habilitacyjne (WIMiM)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 38
 • PozycjaBrak dostępu
  Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno-aromatycznych kopolimerów blokowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Irska, Izabela Wiktoria; Piesowicz, Elżbieta promotor; Paszkiewicz, Sandra promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Emisja spalin z ciągników rolniczych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Wojciech, Jarosław; Koniuszy, Adam promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowaie Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaBrak dostępu
  Modelowanie belek stalowo-polimerobetonowych z zastosowaniem modeli ciągłych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Niesterowicz, Beata; Berczyński, Stefan promotor; Dunaj, Paweł promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Poliestrowe kopolimery blokowe na bazie surowców pochodzenia roślionnego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Kowalczyk, Inez; Piesowicz, Elżbieta promotor; Kwiatkowska, Magdalena promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Ocena wpływu niobu i tytanu na strukturę i właściwości mechaniczne staliwa typu 30Ni-18Cr
  (Politechnika Szczecińska, 2006) Garbiak, Małgorzata; Piekarski, Bogdan promotor; Politechnika Szczecińska. Wydział Mechniczny
 • PozycjaOpen Access
  Odlewy ze staliwa austenitycznego w budowie pieców do nawęglania : teoretyczne i praktyczne aspekty podwyższania trwałości
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003) Piekarski, Bogdan; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Prezentowana praca dotyczy zagadnień związanych z podwyższaniem trwałości odlewanych żarowytrzy­małych elementów wyposażenia pieców do nawęglania, a w szczególności odlewów służących do uformowania i transportu nawęglanego wsadu. Praca składa się z ośmiu rozdziałów i można ją umownie podzielić na część literaturową i badawczą. W pierwszej części, w rozdziałach od 1 do 3, na podstawie literatury i badań własnych, scharakteryzowano i skla­syfikowano żarowytrzymałe elementy wyposażenia pieców, zestawiono typowe stopy stosowane do ich wyko­nywania oraz dokonano przeglądu dotychczas prowadzonych badań na temat wpływu atmosfery nawęglającej i cyklicznych zmian temperatury pracy na zmiany mikrostruktury i właściwości staliwa austenitycznego, a także możliwości podwyższania jego odporności na nawęglanie i zmęczenie cieplne. Zaprezentowano również przy­ kłady rozwiązań konstrukcyjnych charakterystycznych dla tej grupy produktów. W drugiej zasadniczej części rozprawy dokonano rozwinięcia indywidualnych i zespołowych wyników badań autora z zakresu materiałowych aspektów podwyższania trwałości odlewanego wyposażenia pieców do nawęglania. W rozdziale 4 sformułowano cel i tezy pracy. W rozdziale 5 omówiono proces niszczenia odlewów, na przykładzie odlewów wycofanych z eksploatacji. W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki badań nad doborem składu chemicznego klasycznego (typu Fe-Ni-Cr-C) i stabilizowanego staliwa austenitycznego przeznaczonego na elementy konstrukcyjne pieców do nawęglania. Badania prowadzono w typowych warunkach nawęglania stali: temperatura 900°C, potencjał węglowy atmosfery 0,9%. W pierwszym etapie objęto badaniami następujący zakres zawartości składników stopowych (%mas.): 18 -40% niklu, 17 -30% chromu i 0,05 -0,6% węgla. Wyznaczono matematyczne za­leżności opisujące wpływ poszczególnych pierwiastków na odporność na nawęglanie i własności mechaniczne po procesie nawęglania oraz na skłonność do pęknięć i stabilność wymiarową po nawęglaniu i zmęczeniu cieplnym. Wyprowadzone zależności dały podstawę do optymalizacji składu chemicznego stopu. W jej wyniku otrzymano staliwo o składzie 0,3%C-30%Ni-18%Cr. W drugim etapie badań przeanalizowano, wykorzystując te same kry­teria doboru, możliwość rozszerzenia składu opracowanego stopu o niob, tytan oraz podwyższenia w nim zawar­tości krzemu. Zawartość niobu zmieniano w przedziale O -2%, tytanu 0,03 -1%, a krzemu 1,2 -3% (% mas.). W wyniku przeprowadzonych badań i obliczeń wykazano, że dodatki niobu i tytanu, poza odpornością na nawęglanie, obniżają właściwości użytkowe staliwa 0,3%C - 30%Ni-18%Cr. W rozdziale siódmym przedstawiono wyniki badań nad zapewnieniem odlewom ochrony przed negatywnym oddziaływaniem atmosfery nawęglającej za pomocą powłok na osnowie aluminium. Powłoki wytwarzano trzema metodami: proszkową, pasty i odlew­niczą. Wykazano, że są one w stanie czasowo zabezpieczyć żarowytrzymałe elementy wyposażenia pieców do nawęglania przed korozją wysokotemperaturową. W rozdziale 8 dokonano podsumowania uzyskanych wyników badań podając wnioski i uwagi.
 • PozycjaOpen Access
  Studium modelowania i optymalizacji współpracy silnika trakcyjnego o zapłonie samoczynnym z turbosprężarkami pracującymi w układzie doładowania zakresowego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Danilecki, Krzysztof; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Dobór podstawowych składników staliwa austenitycznego na elementy pieców do nawęglania
  (Politechnika Szczecińska, 1986) Piekarski, Bogdan; Wysiecki, Mieczysław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Zastosowanie teorii Bitter'a do opisu zużycia abrazyjnego ferrytycznych stopów typu Fe-Cr-C w temperaturze 450° C
  (Politechnika Szczecińska, 1999) Drotlew, Andrzej; Wysiecki, Mieczysław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Zużycie materiałów w wyniku oddziaływania strumienia ścierniwa spotyka się w wielu dziedzinach techniki. Proces ten występuje w szerokim zakresie temperatur i kątów padania cząstek ściernych. Wykorzystując teorię Bittera, zaproponowano sposób postępowania umożliwiający prognozowanie odporności na ścieranie strumieniem ścierniwa materiałów w zadanych warunkach pracy. Badania wykonano w temperaturze 450°C, na grupie ferrytycznych stopów.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowej
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Gałdyński, Dominik; Lisowski, Maciej promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Głównym celem pracy było wykazanie wielkości wpływu technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowej i jej interakcję z przemieszczającą się głową fantomu, podczas zderzenia czołowego. Cechą charakterystyczną tej pracy jest próba ujęcia problemu w sposób szerszy od dotąd proponowanych. Uwzględnienie w warunkach testu zderzeniowego spadku sztywności karoserii, działania urządzeń bezpieczeństwa biernego pojazdu i ich interakcja z ruchem fantomu. W przebiegu badań eksperymentalnych w oparciu o przyjęty model przedniej podłużnicy samochodowej wykonany ze stali DP 1OOO, wykazano spadek o 25% jej wytrzymałości na ściskanie po wykonaniu na niej złącza spawanego metodą GMAW. Oszacowano wpływ tego zjawiska na działanie systemu SRS i deformację samego pojazdu w kontekście napraw pokolizyjnych i wtórnego udziału tak naprawionego pojazdów w zderzeniu czołowym. Wykazano, że spadek wytrzymałości podłużnicy pozostaje w ścisłym związku ze zmianą czasu aktywacji poduszki gazowej i jej interakcją z przemieszczającym się ciałem kierowcy podczas zderzenia czołowego. Wyznaczono zmiany czasu aktywacji poduszki gazowej spowodowane zmianą wytrzymałości podłużnicy przedniej oraz nowy czas kontaktu głowy fantomu z poduszką gazową. Uzyskane wyniki analizy czasoprzestrzennej, uwzględniające zmiany wytrzymałości podłużnicy, wskazały istotne zaburzenia w synchronizacji poduszki gazowej z przemieszczającą się głową fantomu. Przeprowadzone modelowanie wykazało, że w skrajnym przypadku przemieszczająca się głowa fantomu dotarła do punktu, w którym powinien nastąpić kontakt z poduszką gazową o 4,3 ms za wcześnie. Obserwacja pośrednia crashtestu z prędkością 23 km/h, gdzie kontakt głowy fantomu z poduszką gazową nastąpił o ok. 2 ms za wcześnie, powodując znaczny wzrost opóźnienia oddziałującego na głowę wskazuje słuszność tezy pracy, o istotnym pogorszeniu jakości bezpieczeństwa biernego pojazdu na skutek napraw blacharskich podłużnicy samochodowej wykonanej ze stali DP. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na potwierdzenie tezy pracy, że wykorzystywanie metod spawalniczych GMAW w procesach post-produkcyjnych do napraw blacharskich podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP, może zaburzać pierwotne właściwości wytrzymałościowe tej konstrukcji, powodując istotne pogorszenie poziomu jakości bezpieczeństwa biernego pojazdu.
 • PozycjaBrak dostępu
  Hybrid fibre biocomposites with pp matrix manufacturing, structure and physical properties
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019) Franciszczak, Piotr; Błędzki, Andrzej K. promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Prezentowana praca doktorska opracowana została na podstawie autorskich artykułów naukowych będących prezentacją wyników badań nad warunkami występowania pozytywnego efektu hybrydowego w kompozytach termoplastycznychdo przetwórstwa wtryskowego wzmacnianych hybrydyzowanym wzmocnieniem włóknistym. Praca doktorska określa wpływ podstawowych właściwości wzmocnienia takich jak: kształt i udział objętościowy włókien i napełniaczy, ich charakterystyknaprężenie-odkształcenie na właściwości mechaniczne kompozytu hybrydowego.Otrzymane rezultaty stanowią wytyczne do otrzymywania nowych hybrydowych materiałów kompozytowych o polepszonychwłaściwościach mechanicznych, obniżonym koszcie materiałowym czy też wykorzystanie materiałów ze źródeł odnawialnych. Pierwszym użytecznym rezultatem badań nad hybrydyzacją było zastąpienie do 50% udziału krótkich włókien regenerowanej celulozy przez kilkukrotnie tańsze włókniste mikronapełniacze celulozowe i lignocelulozowe dające znaczne zmniejszenie kosztu materiału kompozytowego i zapewniające ułatwione przetwórstwo przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów mechanicznych. Obserwacje wyników przeprowadzonych hybrydyzacji stanowiły również podstawę do opracowania nowatorskiej metody wytwarzania kompozytów z hybrydową (podwójną) interfazą włókno-osnowa. Metoda ta umożliwiła zwiększenie absorpcji energii udarowej w stosunku do kompozytu referencyjnego z całkowicie skompatybilizowaną interfazą włókno-osnowa, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej pierwotnej wytrzymałości na rozciągnie i zginanie. Zasady doboru wzmocnienia do hybrydyzacji pod kątem jego właściwości, właściwości osnowy i procesu przetwórstwa oraz wykorzystanie nowej metody hybrydyzacji interfazy włókno-osnowa zastosowanej do wytwarzania kompozytów polipropylenowych wzmacnianych krótkimi włóknami regenerowanej celulozy stanowią punkt wyjściowy do opracowywania innych hybrydowych materiałów kompozytowych o poprawionych właściwościach mechanicznych.
 • PozycjaBrak dostępu
  Modelowanie układu elektrohydraulicznego w aspekcie oceny jego stanu zużycia
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Mozga, Łukasz; Abramek, Karol Franciszek promotor; Prajwowski, Konrad promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Temat rozprawy doktorskiej skupia się wokół tematyki modelowania układów elektrohydraulicznych . Przeprowadzona analiza literatury, dokonana głównie w kontekście oceny stanu zużycia tego typów systemów, pozwoliła na stwierdzenie, iż obecnie nie opracowano modeli predykcyjnych tak złożonych układów . Modele takie służyły by w ocenie stanu zużycia poszczególnych podzespołów bazując na stworzonym modelu matematycznym. W tym celu zaproponowano metodę modelowania układu umożliwiając predykcję jego stanu zużycia oraz usprawnienie procedur diagnostycznych . Istotą rozprawy jest opracowany model matematyczny mechatronicznego układu elektrohydraulicznego oraz procedur diagnostycznych oceny stanu zużycia jego podsystemów. Stworzenie modelu wirtualnego o założonej funkcjonalności diagnostycznej, wymagało indywidualnego wyznaczenia jego parametrów . Wykonano szereg badań doświadczalnych na autorskim stanowisku badawczym, co umożliwiło zwalidowanie samych procedur i parametrów modelu predykcyjnego. Skuteczność procedur i dokładność modelowania potwierdzono na realnym pojeździe samochodowym wyposażonym w modelowany układ elektrohydrauliczny .
 • PozycjaOpen Access
  Konstrukcyjno-eksploatacyjne czynniki procesu niszczenia odlewów palet stosowanych w piecach do obróbki cieplnej : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Bajwoluk, Artur; Gutowski, Paweł promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Odlewy palet, stanowiące przedmiot analiz podjętych w niniejszej rozprawie doktorskiej, stanowią podstawowy element osprzętu pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, na których ulepszane cieplnie elementy są transportowane podczas procesów obróbki. Z uwagi na warunki eksploatacji palety narażone są na oddziaływanie wiel u niekorzystnych czynników wpływających negatywnie na ich trwałość. Celem prowadzonych badań było poznanie mechanizmów powodujących niszczenie tego rodzaju osprzętu oraz ocena możliwości spowolnienia tego procesu . Na podstawie dokonanego przeglądu literatury obejmującego m.in. takie zagadnienia jak: warunki pracy osprzętu technologicznego pieców, materiały stosowane do wykonywania analizowanych odlewów, źródła naprężeń w elementach eksploatowanych w warunkach gwałtownych zmian temperatury oraz przegląd powszechnie występujących zniszczeń rzeczywistych elementów osprzętu pieców postawiono tezę, iż możliwe jest wprowadzenie takich zmian konstrukcyjnych palet, które istotne zmniejszą naprężenia cieplne w czasie każdego cyklu pracy, skutkiem czego będzie znaczące podwyższenie ich trwałości . Zmiany takie nie mogą być jednak wprowadzane arbitralnie, lecz muszą wynikać z odpowiednio przeprowadzonych analiz wytrzymałościowych , w których uwzględnione zostaną zarówno zmiany struktury i związane z tym zmiany właściwości mechanicznych zachodzące w materiale palet w czasie ich eksploatacji, jak i naprężenia cieplne powstające w każdym cyklu pracy wskutek gradientu temperatury w przekroju nagrzewanych i chłodzonych elementów oraz naprężenia cieplne wywołane różną rozszerzalnością cieplną faz występujących w materiale. W ramach prowadzonych badań opracowano metodykę porównawczą rozwiązań konstrukcyjnych palet pod kątem powstających w nich, w warunkach gwałtownych zmian temperatury , naprężeń cieplnych. Pierwszym krokiem prowadzonych według opracowanej metodyki analiz jest modelowanie numeryczne przepływu ciepła w badanych elementach podczas realizowanego procesu cieplnego, a następnie wyznaczenie czasu t,,,ax, po którym na wybranym kierunku powstają największe różnice temperatury. Następnym krokiem jest przeprowadzenie obliczeń numerycznych naprężeń cieplnych, jakie powstają w poszczególnych punktach badanego elementu po zmianie temperatury z wyjściowej -jednakowej dla całego obiektu do rozkładu temperatury wyznaczonego dla danego procesu po czasie t,,,ax. Krokiem końcowym jest optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem minimalizacji powstających w czasie cyklu pracy naprężeń cieplnych. Z uwagi na istotną rolę analiz przepływu ciepła w zaproponowanej metodyce, zbudowano stanowisko badawcze do pomiaru zmiany temperatury podczas nagrzewania lub chłodzenia próbki odzwierciedlającej kształtem żebro pionowe palety . Na zbudowanym stanowisku przeprowadzono pomiary kinetyki zmian temperatury wewnątrz próbki przy nagrzewaniu w piecu oraz przy chłodzeniu w oleju i wodzie, przy różnych temperaturach granicznych danego procesu. Uzyskane wyniki wykorzystano do opracowania modelu MES przepływu ciepła w nagrzewanym i chłodzonym żebrze palety. Po uzyskaniu zgodności wyników obliczeń numerycznych przepływu ciepła z wynikami badań doświadczalnych , przeprowadzono numeryczne analizy naprężeń cieplnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych . Przyjęto, że głównymi źródłami tych naprężeń w analizowanych paletach jest różna rozszerzalność cieplna składników strukturalnych występujących w staliwie, z którego są one wykonywane oraz tworzący się podczas procesów wymiany ciepła gradient temperatury. W prowadzonych analizach przyjęto, że w całym zakresie temperatury pracy stosowane do produkcji palet staliwo ma stabilną strukturę austenityczną, a więc w czasie zmian temperatury nie zachodzą w nim przemiany fazowe żelaza Cl w żelazo y i odwrotne. Do analizy naprężeń strukturalnych wywoływanych różną rozszerzalnością cieplną składników staliwa opracowano modele MES strefy przypowierzchniowej nawęglonego stopu austenitycznego. Modele te wykorzystano do analizy wpływu takich parametrów , jak: głębokość strefy nawęglonej , grubość warstwy tlenków na powierzchni stopu czy wielkość ziarna, na naprężenia powstające w warstwie przypowierzchniowej gwałtownie chłodzonego elementu. W etapie końcowym prowadzonych analiz opracowane modele wykorzystano do obliczeń uwzględniających jednoczesne odziaływanie naprężeń spowodowanych różną rozszerzalnością cieplną składników strukturalnych staliwa oraz tworzącego się gradientu temperatury . Uzyskano rozkłady naprężeń sprzyjające powstawaniu obserwowanych w rzeczywistości pęknięć. Dzięki przeprowadzonym analizom modelowym i obliczeniom numerycznym uzyskano wyniki dostarczające informacji o czynnikach sprzyjających formowaniu się naprężeń, w przypowierzchniowej warstwie nawęglonego stopu, przyczyniających się do inicjacji obserwowanych pęknięć . Analizy naprężeń wywołanych gradientem temperatury wykorzystano do oceny wpływu czynników, takich jak rodzaj medium chłodzącego oraz temperatura początkowa i końcowa procesu, na rozkłady naprężeń powstających w pionowym żebrze palety. Zaproponowaną metodykę wykorzystano do analiz wpływu różnych rozwiązań konstrukcyjnych palet na kształtowanie się naprężeń cieplnych podczas gwałtownego chłodzenia. W ramach tych badań przeprowadzono analizy wpływu grubości ścianek palety i rozwiązania konstrukcyjnego ich połączenia oraz analizy wpływu usztywnienia zewnętrznego obrysu palety na naprężenia powstające na wybranych kierunkach. Dzięki uzyskanym wynikom stwierdzono, które rodzaje połączeń powinny być stosowane w paletach poddanych gwałtownym zmianom temperatury, a których należy unikać orazjakie decyzje konstrukcyjne powinny być podejmowane w celu zmniejszenia naprężeń cieplnych powstających na analizowanych kierunkach. Zaproponowaną metodykę porównawczą zweryfikowano w praktyce dokonując modernizacji konstrukcji kosza wykorzystywanego do transportu wsadu. W wyniku identyfikacji , na podstawie przeprowadzonych analiz numerycznych , mechanizmu odpowiedzialnego za powstawanie zniszczeń (dużych deformacji) kosza, zaproponowano zmianę rozwiązania konstrukcyjnego połączenia jego ścian bocznych z podstawą. Zmiana ta przyniosła zamierzony efekt w postaci istotnego zmniejszenia powstających w cyklu cieplnym deformacji, co w znaczący sposób wydłużyło czas eksploatacji badanej konstrukcji. Rezultaty uzyskane w ramach zrealizowanej rozprawy doktorskiej znacząco przyczyniają się do zwiększenia wiedzy o wpływie czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na procesy niszczenia osprzętu do transportu wsadu w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej , w tym, w szczególności wytwarzanych ze staliwa austenitycznego odlewów palet. Na podstawie opracowanej metodyki porównawczej i przeprowadzonych przy jej wykorzystaniu numerycznych analiz symulacyjnych można jednoznacznie stwierdzić, czy i poprzez jakie zmiany konstrukcyjne można zredukować naprężenia cieplne powstające w konstrukcjach palet podczas cyklu eksploatacji, a tym samym podwyższyć ich trwałość . Zaproponowana w pracy metodyka porównawcza może być stosowana nie tylko przy projektowaniu palet, ale także przy projektowaniu innych elementów konstrukcyjnych eksploatowanych w warunkach gwałtownych zmian temperatury.
 • PozycjaOpen Access
  Studium projektowania obrabiarek przenośnych w ujęciu mechatronicznym na przykładzie obrabiarki przenośnej do kołnierzy.
  (Wydawnictwo ZAPOL, 2013) Pawełko, Piotr; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Modelowanie geotermalnych wymienników ciepła typu Field - : pozyskiwanie ciepła geotermalnego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019) Kujawa, Tomasz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Powłoki typu (Fe, Cr, Ni)xN otrzymywane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013) Fryska, Sebastian; Baranowska, Jolanta promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Wpływ wykorzystania energetyki wiatrowej oraz bloków gazowo-parowych na poziom emisyjności i efektywność energetyczną regionalnych systemów zasilania energetycznego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2015) Kośnikowski, Grzegorz; Eliasz, Jacek promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Szeregowanie zadań w systemach produkcyjnych z wykorzystaniem hybrydowego algorytmu genetyczno-rozmytego z symulacją
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019) Skobiej, Bartosz; Jardzioch, Andrzej promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów silników z zapłonem samoczynnym przez wstępną obróbkę paliwa
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2009) Osipowicz, Tomasz; Klyus, Oleh promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Nagniatanie narzędziami hydrostatycznymi złożonych powierzchni przestrzennych na frezarkach CNC
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011) Grochała, Daniel; Olszak, Wiesław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki