Analysis of the effect of the order of calving, calf sex and milk yield of cows on growth parameters of limousin calves

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The study was taken in the farm located in West Pomerania province where Limousine cattle in purity of breed were kept. The study included a total of 226 Limousine calves in purity of breed, which were born between 2011 and 2014. Data relating to the rearing of calves were obtained from breeding documentation carried out on the farm. Aim of work was to analyze the effect of order of calving, calf sex and milk yield of cows on growth parameters of Limousin calves. Analysis showed a significant (P ≤ 0.05, P ≤ 0.01) impact of subsequent calving on birth weight of calves. Calves born in the first calving achieved a significantly lower birth weight (32.4 kg) than calves born in next calving (2–4) (respectively, 36.5 kg, 37.3 kg, 37.9 kg). In the case of weaning weight and daily gains were found significant differences (P ≤ 0.01) between bulls and heifers. These factors in bulls were: 267.3 kg and 1093.3 g, while in heifers, respectively, 256.3 kg, 1048.7 g. There has been a significant impact of milk yield of cows on weaning weight and daily gains of calves. Calves whose mothers were characterized by higher milk yield (> 2000 kg) gained respectively 268.3 kg weaning weight and daily gain 1000.5 g. In the group of calves whose mothers were characterized by a lower milk yield (1501–2000 kg), these factors were respectively 244.8 kg and 993.2 g.
Badania przeprowadzono w stadzie bydła rasy limousine w województwie zachodniopomorskim. Badaniami objęto 226 cieląt czystorasowych urodzonych w latach 2011–2014. Dane, dotyczące odchowu i płci cieląt, a także mleczności matek, zebrano z dokumentacji hodowlanej prowadzonej w gospodarstwie. Celem pracy była analiza wpływu kolejności wycielenia, płci cielęcia oraz mleczności matek na wyniki produkcyjne cieląt rasy limousine. Analiza wykazała istotny (P ≤ 0,05, P ≤ 0,01) wpływ kolejności wycielenia na masę ciała rodzących się cieląt. Cielęta pochodzące z pierwszego wycielenia charakteryzowały się istotnie mniejszą masą ciała (32,4 kg) po urodzeniu niż cielęta z kolejnych wycieleń (2–4) – wynosiła ona odpowiednio: 36,5, 37,3, 37,9 kg. W przypadku masy ciała po odsadzeniu w 210. dniu życia oraz w przyrostach dobowych stwierdzono różnice istotne (P ≤ 0.01) pomiędzy buhajkami a jałówkami. Wskaźniki te kształtowały się u buhajków na poziomie odpowiednio: 267,3 kg i 1093,3 g, natomiast u jałówek na poziomie odpowiednio 256,3 kg i 1048,7 g. Odnotowano istotny wpływ mleczności matek na masę ciała oraz przyrosty dobowe cieląt. Cielęta, których matki charakteryzowały się wyższą wydajnością mleka (>2000 kg), uzyskały odpowiednio 268,3 kg masy ciała w 210 dniu życia oraz przyrosty dobowe sięgające 1000,5 g. Natomiast w grupie cieląt, których matki cechowały się niższą mlecznością (1501–2000 kg), wskaźniki wynosiły odpowiednio 244,8 kg i 993,2 g.

Opis

Słowa kluczowe

calves, Limousin, milk yield of cows, growth parameters, cielęta, limousine, mleczność matek, parametry wzrostu

Cytowanie

Czerniawska-Piątkowska E., Wróbel A., Cioch B. (2016). Analysis of the effect of the order of calving, calf sex and milk yield of cows on growth parameters of limousin calves. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 330(40)4, 67–72. doi 10.21005/AAPZ2016.40.4.07