The influence of fertilisation urea phosphate on growth and yielding bush of two highbush blueberry cultivars (V. Corymbosum)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

An interest in highbush blueberry cultivation is growing in the world. An increase in the demand causes high prices of fruits. The success of cultivation depends on providing soil with a low pH value to the plants. The study specifies the influence of different doses (30 and 60 kg N · ha–1) of physiologically acidic urea phosphate (17.7% N, 44.6% P2O5) on the growth and yield of highbush blueberry shrubs. The studies were carried out at the Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, at a production plantation specialized in the cultivation of highbush blueberry. The bushes were planted in soil classified as sandy silts with the content of organic matter at 4.1–4.2%. The following parameters were measured in autumn: the height of the bushes, the length of one-year growths, the number of one-year shoots growing on roots, the green index, leaf area and yield, fruit weight and firmness. The use of urea phosphate influenced the increase in the yield and size of fruits of both highbush blueberry cultivars, it did not, however, influence the increase in the height of bushes and the length of one-year shoots. It stimulated the plants to produce shoots growing on roots and the formation of larger leaves with a higher green index value as compared to unfertilized plants.
Na świecie wzrasta zainteresowania uprawą borówki wysokiej. Wzrost popytu wpływa na wysoką cenę owoców. Powodzenie uprawy uzależnione jest od zapewnienia roślinom podłoża o niskim odczynie. W pracy określono wpływu zróżnicowanych dawek (30 i 60 kg N · ha–1) fizjologicznie kwaśnego nawozu fosforanu mocznika (17,7% N, 44,6% P2O5) na wzrost i plonowanie krzewów borówki wysokiej. Doświadczenie przeprowadzono w Katedrze Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na plantacji borówki wysokiej. Krzewy posadzono w glebie zakwalifikowanej do pyłów piaszczystych, o zawartości substancji organicznej na poziomie 4,1–4,2%. Jesienią mierzono wysokość krzewów, długość przyrostów jednorocznych, określono liczbę pędów odziomkowych, indeks zazielenienia, wielkość liści oraz plon, wielkość owoców i ich jędrność. Stosowanie fosforanu mocznika wpłynęło na zwiększenie plonu i wielkość owoców obu odmian borówki wysokiej, nie wpłynęło natomiast na wzrost wysokości krzewów i długości pędów jednorocznych. Pobudziło krzewy do wytwarzania pędów odziomkowych i większych liści, o wyższym indeksie zazielenienia, w porównaniu z krzewami nienawożonymi.

Opis

Słowa kluczowe

cultivars ‘Brigitta Blue’ and ‘Sunrise’, firmness, height shrubs, weight of 100 fruits., jędrność, masa 100 owoców, odmiany ‘Brigitta Blue’ i ‘Sunrise’, wysokość roślin.

Cytowanie

Kozos K., Ochmian I. (2016). The influence of fertilisation urea phosphate on growth and yielding bush of two highbush blueberry cultivars (V. Corymbosum). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 325(37)1, 29–38. doi 10.21005/AAPZ2016.37.1.04