Chemical therats in agriculture

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Farm work is highly diverse and can be intense during growing seasons. It involves machinery and tools, close contact with animals and changing environmental conditions. Farmers face many dangers as part of their everyday duties, among them being chemical hazards such as pesticides, fuels and lubricants, mineral fertilizers and disinfectants. This risk is followed by dust generated when growing plants, feeding animals and cleaning the farm. Mineral fertilizers should be applied in a way that is safe for the health of humans, animals and the environment. Work related to the application of fertilizers may be performed only by healthy adults after appropriate training: any sick workers require medical certification before working with mineral fertilizers. In all cases, direct contact with the skin and eyes should be avoided, and mineral fertilizers, especially dusty ones, should only be spread on windless days. Pesticides are among the most harmful compounds to which farmers are exposed. The user is at risk during their use, as well as while they are stored in a warehouse when disposing of residues and empty packaging. A thorough knowledge of risk factors significantly increases work safety in agriculture.
Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się sezonowym nasileniem oraz dużym zróżnicowaniem. Rolnik podczas pracy używa maszyn oraz narzędzi, ma kontakt ze zwierzętami oraz jest narażony na zmieniające się warunki środowiskowe. Do jednych z najbardziej niebezpiecznych należą zagrożenia chemiczne, na które rolnik jest narażony podczas pracy ze środkami ochrony ro ślin, paliwami i smarami oraz nawozami mineralnymi i środkami do dezynfekcji. Drugą niebezpieczną grupę stanowią pyły, które powstają podczas uprawy roślin, zadawania karmy zwierzętom oraz przy pracach porządkowych w gospodarstwie. Nawozy mineralne powinno się stosować w sposób, który jest bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Prace związane ze stosowaniem nawozów mogą być wykonywane tylko przez pełnoletnie i zdrowe osoby po przeprowadzeniu odpowiednie go szkolenia. Pracownicy ze schorzeniami mogą pracować z nawozami mineralnymi tylko za zgodą lekarza. Pamiętać należy także, aby nawozy mineralne (szczególnie pyliste) wysiewać w dni bez wietrzne. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Nawozy mineralne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin (pesty cydy) należą do grupy najbardziej szkodliwych związków, na które narażeni są rolnicy. Zagrożenie dla rolnika jest nie tylko podczas ich stosowania, ale również podczas przechowywania w magazynie, jak i utylizacji pozostałości oraz pustych opakowań. Znajomość czynników, które są niebezpieczne, oraz dróg ich szerzenia w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo pracy w rolnictwie.

Opis

Słowa kluczowe

agriculture, chemical hazards, disinfectants, fuels, mineral fertilizers, plant protection products, rolnictwo, zagrożenia chemiczne, środki do dezynfekcji, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, smary, paliwo

Cytowanie

Pilarczyk M., Konodyba-Rorat B. (2022). Chemical threats in agriculture, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 364(63)3, 1–7. doi 10.21005/AAPZ2022.63.3.1