Biology and parasitology of european beaver (Castor fiber L. 1758) – selected issues

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Beavers are known as biggest rodents leaving in Europe and North America. Two species are included in beaver family: eurpoean beaver (Castor fiber, L.1758) and candian beaver (Castor canadensis, Kuhl 1820). In ancient times beavers existed in whole Europe and in the part of Asia, while their population in Europe decreased systematically from IX century on due to extensive hunts. Consequently, in the end of XIX century only few beavers groups existed in Europe. Within after second world war Poland numerically 130 specimens of European beaver were present. Since then on active protection of this species has started including many environmental programs. It resulted in systematic increase of beaver specimens. Currently beavers came back to their previous regions and some new regions are occupied as well. Their amount reaches over 89000 specimens. This manuscript presents detailed structure of beavers body and their physiology allowing to leave In both water and on land. Beavers natural feed, digestive track, digestive process are described as well. Issues related to reproduction and bringing up are described too. Natural predators are presented. Inside and outside parasites with their action are presented.
Bobry uznawane są za największe spośród gryzoni zamieszkujących Europę i Amerykę Północną. W rodzinie bobrowatych, wyróżniono dwa gatunki – bobra europejskiego (Castor fiber, L.1758) oraz bobra kanadyjskiego (Castor canadensis, Kuhl 1820). W czasach starożytnych i średniowiecznych bobry europejskie występowały na terenie całej Europy oraz w części Azji, jednak w wyniku polowań od IX wieku populacja tych zwierząt stopniowo zaczęła się zmniejszać. Pod koniec XIX wieku w Europie ostały się tylko nieliczne populacje tego zwierzęcia. W pojałtańskich granicach Polski odnotowano zaledwie 130 osobników bobra europejskiego. Ośrodki naukowe rozpoczęły wdrażanie programów środowiskowych mających na celu czynną ochronę gatunku. Dzięki tym działaniom liczebność populacji bobra sukcesywnie wzrasta. Obecnie bobry znów zajmują większą część zajmowanego wcześniej obszaru, a nawet rejony, w których nie występowały wcześniej. Występują na terenie całego kraju; liczebność szacowana jest na ponad 89 tysięcy. W pracy przedstawiono budowę ciała bobrów oraz ich fizjologię pozwalającą na prowadzenie lądowo-wodnego trybu życia. Opisano bazę pokarmową, budowę przewodu pokarmowego oraz proces trawienia. Przedstawiono i omówiono zagadnienia związane z rozrodem i wychowaniem młodych. Wymieniono naturalnych drapieżników tego gatunku. Opisano najczęściej występujące pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne oraz na podstawie literatury podano również skalę inwazji

Opis

Słowa kluczowe

beaver, biology, parasites, bóbr, biologia, pasożyty

Cytowanie

Sikorowski K., Niemiec T., Czerniawska-Piątkowska E., Makarski M., Bartyzel B.J., Paśko S, Koczoń P. (2016). Biology and parasitology of european beaver (Castor fiber L. 1758) – selected issues. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 328(39)3, 203–210. doi 10.21005/AAPZ2016.39.3.17