Soil conditions and xerothermic grasses communities within the western edge of the Oder in the vicinity of Szczecin

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Based on 29 relevés were made in the area of the edge of Western Oder (Ustowo– –Pargowo) two xerothermic grass associations were distinguished. Potentillo-Stipetum capillatae phytocoenon is internally differentiated into the typical variant and the one with a significant share of shrub communities with Rhamno-Prunetea. Apart from numerous species of xerothermic grasses, the structure of the association is formed by sandy grasses taxa with Koelerio glaucae- -Corynephoretea canescentis (Sedum acre, Festuca ovina and Helichrysum arenarium are particularly frequent). Patches of this phytocoenon are found both on soils poorly formed by erosion (SY) made of clayey sands and on typical eutrophic brown soils (BEt) formed of light loam. Adonido-Brachypodietum pinnati phytocoenoses form dense grasslands with the dominance of Brachypodium pinnatum and the grasses of Molinio-Arrhenatheretea (Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata) together with the significant share of shrub communities species with Rhamno-Prunetea. Patches of vegetation have developed mainly on typical eutrophic brown soils (BEt) formed of sandy loam and light loam. Typologically varied soils found on the slopes of the edge are characterized by alkaline reaction and a significant content of calcium carbonate. Southern and south-eastern exposition of the slopes and soil conditions are favourable for the occurrence of xerothermic and sandy grasslands. Frequent and numerous presence of shrub communities species (Rhamno-Prunetea) in some patches of both associations, as well as grasses of Molinio-Arrhenatheretea, indicate an intermediate stage in the succession toward the development of seminatural communities as well as shrub communities. In order to preserve the unique flora and the plant communities in the area it should be used extensively (grazing, mowing).
Na podstawie 29 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych na obszarze krawędzi Odry Zachodniej (Ustowo–Pargowo), wyróżniono dwa zespoły muraw kserotermicznych. Fitocenon Potentillo-Stipetum capillatae jest wewnętrznie zróżnicowany na wariant typowy ze znacznym udziałem gatunków zbiorowisk zaroślowych z Rhamno-Prunetea. Strukturę zespołu tworzą, poza licznymi gatunkami muraw kserotermicznych, także taksony muraw piaskowych z Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (szczególnie często i licznie występują: Sedum acre, Festuca ovina i Helichrysum arenarium). Płaty tego fitocenonu występują zarówno na glebach słabo ukształtowanych erozyjnie (SY), wytworzonych z piasków gliniastych (pg), jak i na glebach brunatnych eutroficznych typowych (BEt) wytworzonych z gliny lekkiej (gl). Fitocenozy Adonido-Brachypodietum pinnati tworzą zwarte murawy z dominacją Brachypodium pinnatum i z przewagą traw z Molinio-Arrhenatheretea (Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata) oraz ze znacznym udziałem gatunków zbiorowisk zaroślowych z Rhamno-Prunetea. Płaty roślinności wykształciły się głównie na glebach brunatnych eutroficznych typowych (BEt), wytworzonych z gliny piaszczystej (pg) i gliny lekkiej (gl). Typologicznie zróżnicowane gleby na zboczach krawędzi charakteryzują się odczynem zasadowym i znaczną zawartością węglanu wapnia. Ekspozycje zboczy S i SE oraz warunki glebowe sprzyjają występowaniu muraw kserotermicznych i piaskowych. Częsta i liczna obecność gatunków zbiorowisk zaroślowych (Rhamno-Prunetea) w części płatów obu zespołów oraz traw z Molinio-Arrhenatheretea wskazuje na stadium pośrednie w sukcesji zmierzającej do wykształcenia się zbiorowisk seminaturalnych, z także zaroślowych. W celu zachowania unikatowej flory i zbiorowisk na tym obszarze należałoby stosować ekstensywny sposób jego użytkowania (wypas, koszenie).

Opis

Słowa kluczowe

xerothermic grasslands, phytosociological stability, cover coefficient, soil conditions, plant communities, Adonido-Brachypodietum pinnati, Potentillo-Stipetum capillatae, murawy kserotermiczne, stałość fitosocjologiczna, współczynnik pokrycia, warunki glebowe, zbiorowiska roślinne, Adonido-Brachypodietum pinnati, Potentillo-Stipetum capillatae

Cytowanie

Kutyna I., Malinowska K., Ryszard Malinowski R., Paprota D. (2017). Soil conditions and xerothermic grasses communities within the western edge of the Oder in the vicinity of Szczecin. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 334(42)2, 89–114. doi 10.21005/AAPZ2017.42.2.10