Behawior rozrodczy samic i samców norek amerykańskich (Neovison vison) w chowie fermowym na podstawie obserwacji materiału wideo z kamer umieszczonych w klatkach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Celem pracy była obserwacja i analiza zachowania norek amerykańskich utrzymywanych w warunkach fermowych na podstawie materiału wideo, stworzenie etogramu zachowań rozrodczych oraz analiza czynników wpływających na rozród tych zwierząt. Badania przeprowadzono na grupie 12. samców i 30. samic fem1owej norki amerykańskiej odmiany barwnej perła, zwierzęta w czasie trwania doświadczenia monitorowane były przez kamery zapisujące obraz od godziny 06:00 do 18:00, w sezonie rozrodczym trwającym od 6. do 17. marca. Analizując materiał filmowy wyodrębniono 7 najczęściej występujących kategorii zachowań takich jak: zachowania związane z kopulacją, odpoczynek, pielęgnacja, obserwacja, zabawa, pobyt w domku i inne zachowania. Na podstawie analizy zebranego materiału wideo zidentyfikowano i sklasyfikowano 18 zachowań rozrodczych charakterystycznych dla Neovison vison, które przedstawiono w postaci etogramu takich jak: akceptacja samca przez samicę, atak/agresja, brak akceptacji samca przez samicę, celowe podejście do oznaczeń, celowe podejście do partnera, dosiadanie, gonitwa, gryzienie ogona, intromisja, kopulacja, obwąchanie szyi/futra, obwąchiwanie narządów płciowych, ocieranie się o partnera, pielęgnacja, szukanie partnera, ugryzienie w szyję, zakończenie kopulacji i znaczenie terenu. Zwierzęta z największą liczbą skutecznych kryć (odpowiednio 26 i 24 krycia) przejawiały dużo częściej takie zachowania rozrodcze jak: gonitwa, gryzienie w szyję czy dosiadanie samicy, w porównaniu ze zwierzętami o najnmiejszej liczbie kopulacji (1O i 7 kryć). Zaobserwowano rytuały rozrodcze zbieżne z tymi, jaki e obserwuje się u norek wolnoż:yjących co świadczy o tym, że zachowania rozrodcze norek utrzymywanych na fermach nie zmieniły się. W analizie uwzględniono następujące czynniki wpływające na czas i liczbę kopulacji: termin krycia, porę dnia, czas innych zachowań, znajomość między partnerami oraz czas przystąpienia do kopulacji. Przeanalizowano również behawior samców w poszczególnych tygodniach kryć i porach dnia. Wszystkie uzyskane dane opracowano statystycznie. Nie stwierdzono istotnego wpływu pór krycia (rano ipopołudniu) na średni czas i liczbę kopulacji u poszczególnych samców jak i całej analizowanej grupy. Analiza średniej dla całej badanej grupy zwierząt terminu krycia (pierwszy i drugi tydziei1 kryć) wykazała, iż miał on istotny wpływ na średni czas kopulacji. odnotowano stopniowy wzro t d-lugości kopulacji w kolejnych dniach sezonu rozrodczego . Kolejnymi czy1mikami które w sposób istotny wpływały na czas kopulacji były czas obwąchiwania samicy, ocierania się ciałem o płeć przeciwną, przebywania poza klatką jak również czas od wpuszczenia samicy do klatki do rozpoczęcia krycia.
The objective of the study was to observe and analyze the behavior of farmed American mink based on the video materiał, to create an ethogram of reproductive behavior as well as to analyze factors affecting reproduction of these animals. The research was canied out on a group of 12 male and 30 female farm pearl Ame1ican minks. During the experiment, the animals were monitored by cameras recording the image from 06:00 to 18:00, during the breeding season lasting from 6th to l 7th march. By analyzing the footage 7 most common categories of behaviors were identified: copulation behavior, resting, grooming, observation, play time, staying in the nest box and other behaviors. Based on the analysis of the collected video material, 18 reproductive behavior characteristics of the Neovison vison were identified and classified and presented in the form of an ethogram. These are as follows: acceptance of the male by the fornale, attack/aggression, non-acceptance of the male by the female, intentional approach to markings, intentional approach to the partner, mounting, chasing, tail biting, intromission, copulation, neck/fur sniffing, genital sniffing, rubbing against the partner, grooming, looking for the mate, neck biting, end of copulation and marking the cage. Similar reproductive rituals are also observed in free-ranging min.ks, which confinns the research hypothesis that the reproductive behavior of farmed minks has not changed compared to that of the free-ranging minks. The following factors affecting the duration and number of copulations were included in the analysis: <late of mating, time of the day, familiarity between mating partners, latency to mate as the interval between female entrance to cage and mating. The behavior of the males during each mating week and time of day was also analyzed. The results were statistically analyzed. Animals with the highest number of matings (26 and 24 matings) showed reproductive behaviors such as chasing, biting the neck or mounting the female much more often, cornpared to the animals with the lowest number of matings (1O and 7 matings). There was no significant effect of mating <late (first and second week of mating) on the mean time and number of rnatings in individual males. Furthennore, the time of the day (morning and aftemoon) did not significantly affect the average time and number of mati ngs recorded for individual animals. However, in the case of the mean for the whole group of animals studied , the <late of mating had a statistically significant effect on the average time of copulation, while the time of the day did not significantly affect the duration and number of matings. There was also a graduał increase in the length of copulation on the subsequent days of the breeding season. Other factors that significantly influenced the time of mating were: the time of sniffing the female, body rubbing against the opposite sex, staying in the nest box, and the time from entering the male cage to the beginning of copulation.

Opis

Słowa kluczowe

etologia, instynkt seksualny, Neovison vison, norka amerykańska

Cytowanie

Wojciechowska, A. M. (2021). Behawior rozrodczy samic i samców norek amerykańskich (Neovison vison) w chowie fermowym na podstawie obserwacji materiału wideo z kamer umieszczonych w klatkach. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 85 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1094