Analysis of macronutrients content in winter wheat grain of spelt type (Triticum aestivum ssp spelta L.) depending on crop protection, seeding standards and variety

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the study was to evaluate the effect of crop protection and seeding ratio on the contents of macronutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium) in grain of two spelt cultivars: Polish ‘Rokosz’ and German ‘Schwabenspelz’. The field experiment was conducted in Czesławice in 2014–2015 on lessive soil developed from loess classified as good wheat complex and II bonitation class, slightly acidic. The plowing layer of the soil was characterized by a high content of available forms of phosphorus, potassium and average magnesium. Material for analysis consisted of winter spelt grain. The first experimental factor: winter spelt varieties; second factor: two seeding ratios; third factor: crop protection. The harvest was performed at full grain maturity stage. Content of three basic macronutrients in spelt grain: nitrogen, phosphorus and potassium, was varied for cultivars. Meanwhile two cultivars did not differ with the amount of magnesium and calcium in grain. ‘Schwabenspelz’ was more abundant than ‘Rokosz’ regarding to studied macronutrients. The increase of plant density resulted in significant reduction in the nitrogen content and increase in the amount of phosphorus in winter spelt grain. The amount of plant density did not affect the abundance of spelt grain in relation to metals included in macronutrients occurring at plants. The crop protection treatments of winter spelt did not impact on the macronutrients content in grain.
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu ochrony łanu i norm wysiewu na zawartość makroskładników (azot, fosfor, potas, wapń, magnez) w ziarnie dwóch odmian orkiszu – polskiej ‘Rokosz’ i niemieckiej ‘Schwabenspelz’. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2014–2015 w miejscowości Czesławice, na glebie płowej wytworzonej z lessu, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego i II klasy bonitacyjnej, o odczynie lekko kwaśnym. Warstwa orna gleby charakteryzowała się wysoką zawartością przyswajalnych form fosforu i potasu oraz średnią zawartością magnezu. Materiał do analizy stanowiło ziarno orkiszu pszennego ozimego: I czynnik – ozime odmiany orkiszu, II czynnik – dwie normy wysiewu, III czynnik – ochrona łanu. Zbiór wykonano w fazie pełnej dojrzałości ziarna. Zawartość w ziarnie orkiszu ozimego trzech podstawowych makroskładników (azotu, fosforu i potasu) różnicował czynnik odmianowy. Porównywane odmiany nie różnicowały ilości magnezu i wapnia w ziarnie orkiszu ozimego. Odmiana ‘Schwabenspelz’ jest bardziej zasobna, niż odmiana ‘Rokosz’, w badane makroskładniki. Podwyższenie obsady roślin spowodowało istotne obniżenie zawartości azotu oraz wzrost ilości fosforu w ziarnie orkiszu ozimego. Zmiana ilości obsady roślin nie wpłynęła na zasobność ziarna orkiszu w metale wchodzące w skład makroskładników występujących w roślinach. Otrzymane w doświadczeniu wyniki nie wykazują istotnego wpływu sposobu ochrony łanu na zawartość makroskładników w ziarnie orkiszu ozimego.

Opis

Słowa kluczowe

winter wheat types spelt (Triticum aestivum ssp spelta L.), macroelements, crop protection, sowing ratio, cultivar, pszenica ozima typu orkisz (Triticum aestivum ssp spelta L.), makroskładniki, ochrona łanu, normy wysiewu, odmiany

Cytowanie

Gawęda D., Haliniarz M., Hury G., Gibczyńska M. (2017). Analysis of macronutrients content in winter wheat grain of spelt type (Triticum aestivum ssp spelta L.) depending on crop protection, seeding standards and variety. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 33–40. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.04