Selected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Suffering

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Francis Bacon’s renaissance idea of alleviating the suffering of patients contributed to the creation of the concept of euthanasia and its evolution over the ages with the following change of moral and ethical attitudes in human and veterinary medicine. In the 21’st century there is an ongoing controversy around the legalisation of euthanasia in people terminally ill. On the other hand the quality and quantity of measures imposed on palliative care are improving. Various social groups are trying to justify purposefulness of euthanasia or not to allow to its legalization (Gielen et al. 2009; Łużyński 2011). In world of animals euthanasia is characterized by the willingness of alleviating suffering in devastated animals or in extreme cases threatening the life of people and other animals. In both cases motives of euthanasia can be justified by Polish law including the Constitution of the Republic of Poland.
Renesansowa myśl Francisa Bacona na temat łagodzenia cierpienia u pacjentów przyczyniła się do powstania pojęcia eutanazji i jego ewolucji na przestrzeni wieków wraz z podążającą za nią zmianą postaw moralnych i etycznych w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej. W XXI wieku trwa spór na temat legalizacji eutanazji u ludzi terminalnie chorych. Z drugiej strony – poprawie ulega jakość i ilość środków nakładanych na opiekę paliatywną. Różne grupy społeczne próbują uzasadnić celowość eutanazji lub nie dopuścić do jej zalegalizowania (Gielen et al. 2009; Łużyński 2011). W świecie zwierząt eutanazję cechuje chęć zniwelowania cierpienia u osobników wyniszczonych bądź w skrajnych przypadkach zagrażających życiu ludzi i innych zwierząt. W obu sytuacjach motywy eutanazji mają uzasadnienie znajdujące się w polskim prawie w tym w Konstytucji RP.

Opis

Słowa kluczowe

animals, euthanasia, eutanazja, zwierzęta

Cytowanie

Mikuła M., Kulawik M., Szlufik K., Rzepiński F., Bartyzel B. J., Nowicki M., Paśko S., Murawska D., Koczoń P., Gruszczyńska J., Przysiecki P., Niemiec T. (2015). Selected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Suffering. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 318(34)2, 41–46