Physiological reaction of basket willow (Salix viminalis L.) to zinc excess

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The influence of zinc salt, in a concentration range of 50 to 650 mg · dm–3, on the physiological response of basket willow was studied on Bjor, Tora and Jorr varieties which were grown in hydroponics. Content of chloroplast pigments, relative water content (RWC), water saturation deficit (WSD), intensity of assimilation and transpiration, stomatal conductance, photosynthetic rate of water use efficiency (WUE) and instantaneous photosynthetic rate of water use (WUEI) were determined in leaves. It was observed that the decrease in concentration of tested physiological parameters correlated with the increase of zinc salt doses in the medium. The assimilation and transpiration of basket willow were significantly limited by stomata. The addition of zinc salt to the medium increased water saturation deficit in leaves of all three Salix viminalis verities.
Badano wpływ soli cynku o stężeniu 50–650 mg ∙ dm–3 na reakcję fizjologiczną wierzby wiciowej, odmian Bjor, Tora i Jorr, uprawianej w hydroponice. Oznaczono zawartość barwników asymilacyjnych, wskaźniki względnej zwartości wody i deficytu wysycenia wodą, intensywność procesów asymilacji i transpiracji, przewodność szparkową, fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUE) oraz chwilowy fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUEI). Stwierdzano spadek natężenia badanych parametrów fizjologicznych wraz ze wzrostem dawki soli cynku w pożywce. Asymilacja i transpiracja wierzby wiciowej były w istotny sposób ograniczone szparkowo. Dodatek soli cynku do pożywki spowodował wzrost deficytu wysycenia wodą liści badanych odmian wierzby.

Opis

Słowa kluczowe

gas exchange parameters, photosynthetic pigments, water use efficiency, common osier, zinc, parametry wymiany gazowej, barwniki asymilacyjne, współczynniki wykorzystania wody, wierzba wiciowa, cynk

Cytowanie

Malinowska K., Wróbel J., Mikiciuk M., Studziński M.(2017). Physiological reaction of basket willow (Salix viminalis L.) to zinc excess. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 89–100. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.10