Wybrane problemy kształtowania bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The fire safety of a ship’s engine room depends on the occurrence of the damages, breakdowns (primarily fuel installations) or disastrous events during the ship’s operation, the effectiveness of the passive protection, the detection and fire-extinguishing installations, but also the risk of an operator’s error. A holistic approach to the problem, conducting research on the system meant as a technical object and a human, allows to give the full description of the threats and their effects as well as indicating the best methods for the prevention of fires and limiting their spread under given circumstances. In the engine room, the most common cause of fires, which is characterised by high dynamics and high gas temperatures, is the ignition of fuel on a hot surface. As a result of conducted analyses it is shown that mistakes made by the ship’s crews are the main reason for occurrence of any adverse events, including fires. Striving to reduce their number, activities are implemented to build a culture of safety and to improve working and resting conditions. The workplaces are subject to ergonomic diagnoses to reduce physical and mental overload of crews. Training courses are also conducted both in the marine and land conditions using simulators. Security management systems are implemented, modified and supported by modular algorithms. In order to increase the level of fire safety the measures are to identify risk objects, including the use of thermal imaging cameras built into smartphones, used to detect surfaces radiating temperature, which gives the possibility of quick control, also in difficult places available. Fire scenarios are being developed preceded by qualitative and quantitative identification of risk factors (Ishikawa diagrams, event trees, algorithms, risk indexes, etc.), which allows systemising the causes of fires and predicting their course. Modelling fires with a mathematical description and the use of computer models (such as Pyrosim and SmokeView) allows to determine the dynamics of their development and provide data used to choose methods of fire protection. The determination of fire risk and modelling of the phenomenon contributes not only to increasing the level of safety of the engine room but also to the development of research in respect of new solutions of fire partitions and insulation and the extinguishing agents as well as the use of dislocation as a method of fire protection.
Die Brandsicherheit des Schiffsmaschinenraums hängt vom Auftreten von Beschädigungen, Ausfällen, (vor allem von Kraftstoffanlagen) katastrophalen Ereignissen während des Schiffsbetriebs oder der Wirksamkeit von baulichen Schutz -, Erkennungs - und Löschanlagen und dem Fehlerrisiko des Betreibers ab. Ein ganzheitlicher Ansatz hinsichtlich des Problems, Erforschung des Systems, das ein technisches Objekt und ein Mensch bildet, ermöglicht eine vollständige Beschreibung der Bedrohungen und ihrer Folgen und die Ermittlung für die gegebene Bedingungen der besten Methoden zur Verhinderung des Auftretens von Bränden und zur Einschränkung ihrer Ausbreitung. Im Schiffsmaschinenraum als häufigste Ursache der Brände, die sich durch eine hohe Dynamik und hohe Temperaturen der Gase auszeichnen, wird die Kraftstoffzündung auf einer heißen Oberfläche identifiziert. Als Ergebnis der durchgeführten Analysen wird angezeigt, dass Fehler der Besatzungen die Hauptursache für unerwünschte Ereignisse, einschließlich Brände, sind. Um ihre Zahl zu verringern, werden Aktivitäten durchgeführt, die auf den Aufbau einer Sicherheitskultur und die Verbesserung der Arbeits - und Erholungsbedingungen abzielen. Die Arbeitsplätze sind ergonomisch zu diagnostizieren, um die körperliche und psychische Belastung der Besatzungen zu verringern. Die Schulungen werden auch unter See - und Landbedingungen mit Hilfe von Simulatoren durchgeführt und Sicherheitsmanagementsysteme werden implementiert und modifiziert, die durch modulare Verhaltensalgorithmen unterstützt sind. Um den Brandsicherheit des Schiffsmaschinenraums zu erhöhen, ergreift man Maßnahmen zur Identifizierung der Risikoobjekten u.a. mittels eingebauten in Smartphones Wärmebildkameras, die zur Erkennung von Oberflächen bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden. Das ermöglicht auch eine schnelle Kontrolle von Stellen, die schwer zugänglich sein können. Es werden Brandszenarien erstellt, die der qualitativen und quantitativen Identifizierung von Risikofaktoren vorausgehen (Ishikawa -Diagramme, Ereignissbäume, Algorithmen, Risikoindizes usw.), mit denen sie die Brandursachen systematisieren und deren Verlauf vorhersagen können. Modellierung der Brände mit mathematischer Beschreibung und mit der Anwendung von Computermodellen (wie Pyrosim und SmokeView) ermög licht die Dynamik ihrer Entwicklung zu bestimmen und Daten zur Auswahl von Brandschutzmethoden zu liefern. Die Bestimmung des Brandrisikos und die Modellierung des Phänomens trägt nicht nur zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus im Maschinenraum bei, sondern auch zur Entwicklung von Forschungsarbeiten an neuen Lösungen von Trennwänden, Brandschutz - und Löschmitteln. Es trägt auch zur Verwendung der Dislokation als die Methode gegen die Ausbreitung von Feuer bei.

Opis

Eksploatacja statków wiąże się z ryzykiem wypadków, których skutkiem może być utrata życia ludzkiego i jednostki, przy czym ponoszone straty finansowe są wysokie. Pożary na statkach najczęściej mają swoje źródło w siłowni okrętowej. Celem niniejszej publikacji jest studium działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby pożarów. Rozpatrywane są w niej problemy związane z bezpieczną eksploatacją siłowni okrętowych oraz z modelowaniem pożaru. W centrum zainteresowania są działania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby pożarów w siłowni statku morskiego. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część (rozdz. 1 i rodz. 2) jest rzetelną analizą stanu wiedzy i wskazaniem kierunków badań. Proponowane są w niej definicje, systematyzacja rodzajów pożarów i klasyfikacja determinantów bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawiona jest także egzemplifikacja przyczyn i identyfikacja zagrożeń pożarowych w siłowni. Możliwości zwiększenia zakresu bezpieczeństwa określa się poprzez analizę zabezpieczeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, ze wskazaniem kierunków badań dotyczących nowych rozwiązań konstrukcji przegród pożarowych oraz środków gaśniczych. W drugiej części pracy (rozdz. 4 i rozdz. 5) przedstawiono zastosowane metody i wyniki prac badawczych prowadzonych na statku podczas rejsu morskiego jako podstawę wiedzy do zbudowania modeli pożarów, ich walidacji i możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Celem prowadzonych analiz była identyfikacja gorących powierzchni jako potencjalnych miejsc powstania pożaru w siłowni, przy jednoczesnym określeniu możliwości wykorzystania do tego celu przez załogi maszynowe kamer termowizyjnych wbudowanych do smartfonów. Oryginalnym wkładem autorki jest propozycja narzędzia do budowania scenariuszy pożarowych na statkach, usystematyzowanie przyczyny powstawania pożarów, z opisem matematycznym ryzyka zagrożenia pożarowego (rozdz. 4). Dla pożaru kałuży paliwa w siłowni zaproponowano (rozdz. 5) model pożaru wraz z jego walidacją na przykładzie przydatności zintegrowanych modeli pożaru Pyrosim i SmokeView dla wybranego scenariusza. Zbudowano model określania dyslokacji i skuteczności barier konstrukcyjnych przeciw rozprzestrzenianiu się pożaru. Trzecia część pracy dotyczy holistycznego szacowania bezpieczeństwa pożarowego personelu maszynowego i siłowni okrętowej. Wpływ czynnika ludzkiego na poziom bezpieczeństwa pożarowego w siłowni okrętowej przedstawiono na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy ergonomicznej załogi statku towarowego (rozdz. 6), wskazując rolę ergonomicznych determinantów bezpieczeństwa pożarowego. Poszukując możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego siłowni, opracowano moduły wspomagania zarządzania bezpieczeństwem, wskazano rolę i zadania symulatorów w przygotowaniu załóg statków do walki z pożarem. Dorobkiem naukowym autorki o szczególnym charakterze są zagadnienia, przedstawione w rozdz. 4, 5 i 6, dotyczące zastosowania oryginalnych metod badawczych umożliwiających budowę modeli bezpieczeństwa pożarowego. Podejmując temat ważny dla zdrowia i życia personelu statków morskich, autorka niniejszej publikacji dziękuje załogom statków za umożliwienie jej przeprowadzenia badań i procesu diagnozowania.

Słowa kluczowe

eksploatacja statków, ryzyko, wypadek, pożar, klasyfikacja, siłownia okrętowa, przyczyny powstawania pożaru, czynnik ludzki, diagnostyka

Cytowanie

Krystosik-Gromadzińska, A. (2020). Wybrane problemy kształtowania bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 178 s. ISBN 978-83-7663-306-0.
Krystosik-Gromadzińska, A. (2020). Wybrane problemy kształtowania bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 178 s. ISBN 978-83-7663-306-0 https://hdl.handle.net/20.500.12539/763