Effects of deficiency and excess of phosphorus and potassium in hydroponics on selected physiological and biometrical traits of basket willow (Salix viminalis L.)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Basket willow (Salix viminalis L.) is one of so-called energy crops, which are used to renewable energy source. In conducted research rated effects of deficiency and excess of phosphorus and potassium on selected physiological traits of two willow genotypes: ‘Bjor’ and ‘Tora’ in hydroponics. The purpose of the study was to select genotype which is more resistant to disturbed trophic relationships in the environment. To full Hoagland medium (control sample) added 20% and 40% phosphorus and potassium and also reduced the content of these elements by 20% and 40%. A number of shoots produced by plants, the length the shoots, yield of the fresh and dry mass of the aboveground and root systems and water balance of both examined willows were determined. The results indicated that the ‘Tora’ and ‘Bjor’ are similarly resistant to variable nutritional conditions by phosphorus and potassium.
Wierzba wiciowa (Salix viminalis L.) jest gatunkiem należącym do tzw. roślin energetycznych, wykorzystywanych jako odnawialne źródło energii. W przeprowadzonych badaniach poddano ocenie wpływ niedoboru i nadmiaru fosforu oraz potasu na wybrane cechy fizjologiczne dwóch genotypów wierzby wiciowej klonów ‘Bjor’ oraz ‘Tora’, uprawianych metodą hydroponiczną. Celem badań był wybór genotypu bardziej odpornego na zakłócone stosunki troficzne w środowisku. Do pożywki pełnej Hoaglanda (kontrola) dodawano 20 i 40% fosforu lub potasu oraz zmniejszano w niej zawartość tych pierwiastków także o 20 i 40%. Określono liczbę pędów wytworzonych przez rośliny, długość i dynamikę wzrostu pędów, plon świeżej i suchej masy części nadziemnej oraz systemu korzeniowego, a także bilans wodny obu badanych klonów wierzby wiciowej. Otrzymane wyniki wskazują, iż klon ‘Tora’ i ‘Bjor’ charakteryzują się podobną odpornością na zmienne warunki żywienia fosforem oraz potasem

Opis

Słowa kluczowe

basket willow, phosphorus fertilization, potassium fertilization, biomass yield., wierzba wiciowa, nawożenie fosforem, nawożenie potasem, plon biomasy

Cytowanie

Rokosa M., Mikiciuk M., Wróbel J., Łowicka M. (2017). Effects of deficiency and excess of phosphorus and potassium in hydroponics on selected physiological and biometrical traits of basket willow (Salix viminalis L.). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 181–190. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.19