Analysis of renal expression of TRPM6 and TRPM7 in growing piglets fed a diet supplemented with inulin –type fructans. A pilot study

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

A diet enriched with inulin-type fructans has multidirectional, beneficial health effects for both humans and animals. The benefits of such a modified diet include increased intestinal absorption of micro- and macrominerals, including magnesium (Mg2+). It is generally known that Mg2+ is involved in many biological processes, and a disruption of its homeostasis during the growth and development may result in a number of adverse changes. Maintaining the proper balance of Mg2+ involves many mechanisms and factors, among them the recently identified protein TRPM6 and TRPM7 (transient receptor potential melastin 6 and 7). Since the available literature lacks any information about TRPM6 and TRPM7 in farm animals, including swine, we have undertaken this research aimed at identification of these proteins in the kidney of growing piglets and analysis of the impact of diets supplemented with inulin-type fructans on their expressions. The study was performed on 16 male, PIC x Penarlan P76 crossbred piglets. Animals were divided into two groups: the control was fed a standard diet and the treatment group was fed a diet supplemented with 3% aqueous solution of inulin-type fructans. As a result of the study, using Western blotting, we found TRPM6 and TRPM7 in the kidneys of growing piglets. We also found that renal expression of TRPM6 increased in the animals treated with a diet supplemented with inulin-type fructans. Expression of TRPM7, on the other hand, did not change. The increase in TRPM6 expression in the supplement-treated animals presumably contributed to an increased renal retention of Mg2+. The changes in the expression of TRPM6 seem to be a positive effect of the dietary supplementation with inulin-type fructans.
Spożywanie paszy wzbogaconej fruktanami typu inulinowego ma wielokierunkowe korzystne działanie prozdrowotne. Stosowanie tak zmodyfikowanej paszy m.in. zwiększa w jelitach przyswajalność wielu mikro- i makroelementow, w tym magnezu (Mg2+). Ogolnie wiadomo, że Mg2+ bierze udział w wielu procesach biologicznych, a zaburzenia jego homeostazy szczegolnie w okresie wzrostu i rozwoju mogą powodować wiele niekorzystnych zmian. W utrzymaniu właściwego bilansu Mg2+ zaangażowanych jest wiele mechanizmow i czynnikow, m.in. niedawno zidentyfikowane białka TRPM6 i TRPM7 (transient potential melastin 6 and 7). Ponieważ w dostępnej literaturze brakuje informacji na temat TRPM6 i TRPM7 u zwierząt gospodarskich, w tym u trzody chlewnej, podjęliśmy badania, ktorych celem było zidentyfikowanie tych białek w nerkach prosiąt oraz analiza wpływu diety suplementowanej fruktanami typu inulinowego na ich ekspresję. Badania przeprowadzono na 16 prosiętach (samcach), krzyżowkach PIC x Penarlan P76. Zwierzęta podzielono na grupę kontrolną – prosięta żywione paszą standardową oraz na grupę prosiąt żywionych paszą suplementowaną 3-procentowym wodnym roztworem fruktanow typu inulinowego. W efekcie przeprowadzonych badań, z zastosowaniem techniki Western blot, stwierdzono, że w nerkach prosiąt występują TRPM6 i TRPM7. Stwierdzono rownież, że u zwierząt, ktorym podawano paszę wzbogaconą fruktanami typu insulinowego, wzrosła nerkowa ekspresja TRPM6, natomiast nie zmieniła się ekspresja TRMP7. Wzrost ekspresji TRMP6 u zwierząt, ktorym podawano wraz z paszą fruktany typu insulinowego, niewątpliwe przyczynił się do zwiększenia nerkowego zatrzymywania Mg2+. Zmiany ekspresji TRPM6 wydają się korzystnym efektem suplementacji paszy fruktanami typu inulinowego.

Opis

Słowa kluczowe

piglets, kidney, TRPM6, TRPM7, diet, inulin, Western blot, prosięta, nerki, TRPM6, TRPM7, dieta, inulina, Western blot.

Cytowanie

Michałek K., Medeńska W., Pietrzak S., Staśkiewicz Ł. (2016). Analysis of renal expression of TRPM6 and TRPM7 in growing piglets fed a diet supplemented with inulin –type fructans. A pilot study. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 330(40)4, 139–146. doi 10.21005/AAPZ2016.40.4.15