Heterogeniczne oddziaływanie na procesy rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych : rozprawa doktorska

dc.contributor.authorKarczmarczyk, Artur
dc.contributor.authorJankowski, Jarosław promotor
dc.contributor.authorWątróbski, Jarosław promotor
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatykipl_PL
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatykipl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.date.accessioned2022-07-07T09:47:00Z
dc.date.available2022-07-07T09:47:00Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractReprezentacja sieci społecznych w systemach elektronicznych ewoluowała od wczesnych systemów technicznych do zaawansowan.ych mediów społecznościowych integrujących mechanizmy komunikacji i interakcji podobne do tych znanych z realnego Świata. Rozwój platform społecznościowych wpłynął na potrzebę zrozumienia zachowań, wzorców i predyspozycji milionów użytkowników online i ich powiązania z zachowaniami w Świecie rzeczywistym. Procesy rozprzestrzeniania informacji,obok relacji społecznych iaktywności online, należą do zjawisk absorbujących uwagę zarówno badaczy, jak i praktyków. W wielu przypadkach komunikacja elektroniczna, oparta na bazie procesów rozprzestrzeniania informacji w sieciach spofecznych, daje wyniki lepsze niż tradycyjne kampanie reklamowe. Badania związane z dyfuzją treści cyfrowych zorientowane są wokół czynników wpływających na sukces kampanii, czynników wpływających na uczestnictwo użytkowników w procesie rozprzestrzeniania informacji,czy też wyboru użytkowników w sieci do inicjalizacji kampanii. Ponadto, badany jest wpływ roli różnych miar centralności podczas selekcji początkowych influencerów, role treści i struktur w sieciach, motywacja użytkowników do przekazywania treści, jak również rola emocji i innych czynników w procesie rozprzestrzeniania informacji. Wiele wcześniejszych badan koncentrowało się na podejściach teoretycznych i empirycznych do maksymalizacji zasięgu,czyli zwiększaniu liczby węzłów, do których udało się dotrzeć w sieci. Chociaż zasięg,czyli liczba zainfekowanych węzłów w sieci,jest ważna miara sukcesu kampanii,z praktycznego punktu widzenia kampanie rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych mogą mieć różne cele i specyfikę. Inna strategia może być wykorzystana w celu pozyskania dużej liczby potencjalnych odbiorców w bardzo krótkim czasie niż w przypadku potrzeby osiągniecia organicznego wzrostu bazy odbiorców o zadanych cechach. Aby uwzględnić różne cele, można wykorzystać wielokryterialna ocenę procesu idobrać parametry oraz cele zgodnie z preferencjami ipriorytetami. Głównym celem rozprawy doktorskiej było opracowanie i weryfikacja algorytmów heterogenicznego oddziaływania na procesy propagacji informacji w sieciach złożonych z udziałem złożonych rankingów, z uwzględnieniem wielokryterialnej oceny efektywności,w celu zwiększenia zasięgu procesu,jego dynamiki lub innych charakterystyk zgodnych z preferencjami decydenta. Praca powstała jako cykl 10 powiązanych tematycznie artykułów - cztery artykuły opublikowane w międzynarodowych czasopismach z otwartym dostępem,pięć artykułów wydanych w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz jeden rozdział monografii. Suma punktów ministerialnych cyklu wynosi 875 (suma ważona 518). Sumaryczny współczynnik lmpact Factor w cyklu to 10.762.pl_PL
dc.description.abstractThe representation of social networks in electronic systems has evolved from early technical systems to advanced social media integrating communication and interaction mechanisms similar to those known from the real world. The development of social media platforms has influenced the need to understand the behaviors,patterns and predispositions of millions of online users and how they relate to behaviors in the real world. The processes of diffusing information,apart from social relations and online activity, are phenomena that attract the attention of both researchers and practitioners. In many cases, electronic communication,based on the processes of diffusing information in social networks,gives better results than traditional advertising campaigns. Research related to the diffusion of digital content is focused on factors influencing the success of a capaign, factors lnfluencing the participation of users in the process of disseminating information,or the choice of users on the Internet to initiate a campaign. Moreover, the influence of the role of various centrality measures In the selection of initial influencers, the roles of content and structure-s in networks,user motivation to communicate content, as welł as the role of emotions and other factors in the information diffusion process are investigated. Much previous research has focused on theoretical and empirical approaches to maximizingcoverage, i.e.increasing the number of nodes reached in the network. While coverage is an important measure of campaign success, from a practical point of view, information diffusion campaigns on social networks can have different goals and specificities. Different strategy can be used to acquire a large number of potentia! customers in a very short time than in the case of the need to achieve organie growth of the customer base with given characteristics. In order to take into account different goals, one can use multi-criteria evaluation of the process and select parameters and goals accordingto the declsion-maker's preferences and priorities. The main goal of the doctora! dissertation was to develop and verify algorithms for heterogeneous influence on the processes of information propagation in complex networks with the participation of complex rankings, taking into account multi-criteria assessment of effectiveness,in order to increase the coverage of the process,its dynamics or other characteristics according to the preferences of the decision-maker. The dissertation was compiled as a series of 10 thematicalły related articłes -four articles pubłished in international open-access journals,flve articles pubłished In peer-reviewed conference materials and one chapter of a monograph. The sum of ministeria! points for the cycle is 875 (weighted sum 518). The total lmpact Factor of the cycle is 10.762.en
dc.identifier.citationKarczmarczyk, A. (2021). Heterogeniczne oddziaływanie na procesy rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 204 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1500pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1500
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectinformacja społecznapl_PL
dc.subjectkampanie społecznepl_PL
dc.subjectmarketing bezpośrednipl_PL
dc.subjectmarketing w Interneciepl_PL
dc.subjectspołeczności internetowepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki inżynieryjno-technicznepl_PL
dc.titleHeterogeniczne oddziaływanie na procesy rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych : rozprawa doktorskapl_PL
dc.typeThesisen

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
000231996.pdf
Rozmiar:
33.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
tekst pracy doktorskiej
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
000231996KA.pdf
Rozmiar:
2.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
streszczenia w j. pol., ang., recenzje, uchwały
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.13 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: