Impact of form and dose of nitrogen fertilizers on the technological value of spring triticale (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The field experiment conducted in 2013–2014 at the Agricultural Experimental Station in Lipnik (53o42′ N, 14o97′ S), West Pomeranian Technological University in Szczecin, on light, good rye complex soil. The experimental material consisted of spring triticale grain of 'Nagano' cv. The first experimental factor was the type of fertilizer. Ammonium nitrate was used, ammonium and nitrate forms of nitrogen, as well as Sulfammo 30 N PRO, ammonium and amide forms of nitrogen. The second experimental factor was doses of nitrogen fertilization: 0 (control), 40, 80, 120 kg N . ha–1. Determined the selected physico-chemical quality traits of grain and farinographic properties of dough. No significant effect of the applied nitrogen fertilizer type and nitrogen fertilization dose was observed on: TGW, test weight, grain fraction, falling number and Zeleny index of the spring triticale grain,. The highest content of proteins were in grain of spring triticale fertilized with the dose of 120 kg N . ha–1. The increasing nitrogen fertilization increased the water absorption of flour and dough stability, while reduced the degree of dough softening. Sulfammo 30 N-Pro significantly improved the dough stability as compared to the ammonium nitrate. There were significant, positive correlations between: protein content in spring triticale grain and dough development time and its stability.
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2014 w Stacji Doświadczalnej w Lipniku (53o42′ N, 14o97′ S) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Materiał doświadczalny stanowiło ziarno pszenżyta jarego odmiany ‘Nagano’. Pierwszym czynnikiem doświadczenia był rodzaj nawozu. Zastosowano saletrę amonową, formy azotu amonową i saletrzaną oraz Sulfammo 30 N PRO, formy azotu amonową i amidową. Drugim czynnikiem doświadczalnym były cztery dawki nawożenia azotem: 0 (kontrola), 40, 80, 120 kg N ∙ ha–1. Oznaczono cechy jakościowe ziarna oraz właściwości farinograficzne ciasta. Nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanego rodzaju nawozu azotowego i dawki nawożenia azotowego na: MTZ, ciężar hektolitra, frakcje, liczbę opadania i wskaźnik sedymentacji (test Zeleny’ego) ziarna pszenżyta jarego. Najwięcej białka miało ziarno pszenżyta jarego nawożone dawką 120 kg N ∙ ha–1. Wraz ze wzrostem nawożenia azotem poprawiała się wodochłonność mąki i stabilność ciasta, a zmniejszał stopień rozmiękczenia ciasta. Nawóz Sulfammo 30 N-Pro istotnie polepszył stabilność ciasta w porównaniu z zastosowaną saletrą amonową. Stwierdzono istotne dodatnie korelacje pomiędzy zawartością białka w ziarnie pszenżyta jarego a czasem rozwoju ciasta oraz jego stabilnością.

Opis

Słowa kluczowe

spring triticale, nitrogen fertilization, quality traits of grain, farinographic properties of dough., pszenżyto jare, nawożenie azotowe, cechy jakościowe ziarna, właściwości farinograficzne ciasta.

Cytowanie

Stankowski S., Sobolewska M., Jaroszewska A., Michalska B. (2017). Impact of form and dose of nitrogen fertilizers on the technological value of spring triticale (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 167–178. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.18