Management and monitoring of plant protection products in agriculture with regard to human and animal health

Ładowanie...
Miniatura

Data

2024-03-01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The management and monitoring of plant protection products in agriculture involve the proper application of these products in appropriate doses and timings, monitoring their effectiveness, and minimizing their negative impact on the environment. Human health and environmental safety depend on the decisions made by farmers who use plant protection products in their production. In Poland, chemical agents are the most used tools for crop protection in the field. The European Union has very strict regulations and legal frameworks aimed at safeguarding human and animal health as well as the environment. There are specific regulations concerning the registration, application, sale, and monitoring of plant protection products under the EU’s policy. Relevant regulations and legal acts govern the permissible levels of plant protection product residues in food. Proper management of these products at the legislative level and during their application will contribute to reducing their adverse effects on human and animal health.
Zarządzanie i monitorowanie środkami ochrony roślin w rolnictwie obejmuje zastosowanie ich w odpowiednich dawkach i terminach, monitorowanie skuteczności działania oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Zdrowie człowieka oraz bezpieczeństwo środowiska zależą od decyzji rolników oraz farmerów, którzy podejmują działania z wykorzystaniem środków ochrony roślin w swojej produkcji. W Polsce środki chemiczne są najczęściej stosowanym sposobem ochrony upraw polowych. Unia Europejska ma bardzo surowe przepisy i uregulowania prawne, które mają na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska. Istnieją specjalne regulacje dotyczące rejestracji, stosowania, sprzedaży i monitorowania środków ochrony roślin w ra mach polityki Unii Europejskiej. Odpowiednie rozporządzenia i akty prawne regulują dopuszczalne poziomy zawartości środków ochrony roślin w żywności. Właściwe zarządzanie środkami ochrony roślin na poziomie ustaw oraz podczas ich stosowania przyczyni się do ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt.

Opis

Słowa kluczowe

plant protection products, management, monitoring, risk, environment, laws, human health, animal health, środki ochrony roślin, zarządzanie, monitoring, ryzyko, środowisko, przepisy pra wa, zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt

Cytowanie

Pilarczyk M., Konodyba-Rorat B. (2023) Management and monitoring of plant protection products in agriculture with regard to human and animal health, Folia Pomer.Univ.Technol.Stetin., Agric,. Aliment., Pisc., Zootech., 369(68)4,43–51. doi 10.21005/AAPZ2023.68.4.5