Effect of sodium fluoride on some morphological and physiological parameters of 10-day-old seedlings of various plant species

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Fluorine is one of the most toxic elements for plants resulting from its high electronegativity. Fluorine compounds, the penetration into the plant tissue, may cause a variety of physiological and biochemical changes. The aim of this study was to determine the influence of 10 mM sodium chloride (NaF) on morphological parameters (root length, shoot length) and physiological parameters (proline, total chlorophyll and carotenoids) in leaves of 10-day-old seedlings of various species of crop plants under laboratory conditions. Results obtained in this experiment showed that fluoride adversely affecting the morphological parameters and physiological parameters of the test plants when compared to control. Among 10 studied plants, three species (barley, radish ‘Minowase Summer Cross’, lupine) indicated high tolerance to NaF compared to the other tested plants. The most sensitive to lead exposure were wheat, radish ‘Carmen’, alfalfa, sunflower, tomato.
Fluor ze względu na wysoką elektroujemność jest jednym z najbardziej toksycznych dla roślin pierwiastków. Związki fluoru po wniknięciu do tkanki roślinnej mogą powodować wiele zmian fizjologicznych i biochemicznych. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu 10 mM fluorku sodu (NaF) na parametry morfologiczne (długość korzenia, długość siewki) oraz parametry biochemiczne (zawartość proliny, chlorofilu całkowitego i karotenoidów) w liściach 10-dniowych siewek rożnych gatunków roślin rosnących w warunkach laboratoryjnych. Wyniki doświadczenia wykazały, że fluorek sodu niekorzystnie wpłynął na parametry morfologiczne i biochemiczne testowanych roślin, w porównaniu z próbą kontrolną. Wśród badanych roślin trzy gatunki (jęczmień, rzodkiew, łubin) charakteryzowały się zwiększoną tolerancją na NaF w odniesieniu do innych testowanych roślin. Natomiast mniejszą tolerancję na działanie soli NaF wykazały pszenica, rzodkiewka, pomidor, lucerna i słonecznik.

Opis

Słowa kluczowe

fluoride, stress plant, morphological parameters, proline, chlorophyll, carotenoids, fluor, stres roślin, parametry morfologiczne, prolina, chlorofil, karotenoidy

Cytowanie

Pelc J., Smolik B, Krupa-Małkiewicz M. (2017). Effect of sodium fluoride on some morphological and physiological parameters of 10-day-old seedlings of various plant species. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 151–158. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.16