Yield components of spring triticale as affected by cultivar and multi-nutrient fertiliser type and rate

Ładowanie...
Miniatura

Data

2024-03-01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

A field experiment was conducted throughout the years 2017–2019 at Borki-Wyrki, Zbuczyn Gmina (commune). The study aimed at determining productive ear number, grain number per ear, grain weight per ear and 1000 grain weight of two spring triticale cultivars according to fertiliser type and rate, the fertiliser being either Polifoska 6 or Polifoska Krzem. The following three experimental factors were investigated in the experiment: the main factor – spring triticale cultivar (Milewo, Dublet), the sub-plot factor – mineral fertiliser type (Polifoska 6, Polifoska Krzem), the sub-sub-plot factor – mineral fertiliser rate (0 kg∙ha−1, 140 kg∙ha−1, 280 kg∙ha−1, 420 kg∙ha−1). Fertiliser rates increased pro ductive ear number compared to unfertilised control. Fertiliser type significantly affected grain number per ear. An application of Polifoska Krzem was followed by increased grain number per ear in spring triticale. Grain weight per one ear was significantly affected cultivars. Cv. Milewo had a higher number of grains per ear compared with cv. Dublet. Spring triticale grain harvested from units fertilised with Polifoska 6 had a higher 1000 grain weight. Cv. Dublet developed more robust grain compared with cv. Milewo.
Doświadczenie polowe zostało przeprowadzone w latach 2017–2019 w miejscowości Borki-Wyrki na terenie gminy Zbuczyn. Celem przeprowadzonych badań było określenie liczby kłosów produkcyjnych, liczby ziaren w kłosie, masy ziaren z jednego kłosa oraz masy 1000 ziaren odmian pszenżyta jarego w zależności od rodzaju i dawek nawozu, z zastosowaniem nawozu w po staci Polifoski 6 i Polifoski Krzem. W doświadczeniu uwzględniono 3 czynniki badawcze – pierwszym czynnikiem była odmiana pszenżyta jarego (Milewo, Dublet), drugim czynnikiem był rodzaj nawozu mineralnego (Polifoska 6, Polifoska Krzem), trzecim czynnikiem były dawki nawozu mineralnego (0 kg∙ha−1, 140 kg∙ha−1, 280 kg∙ha−1, 420 kg∙ha−1). Dawka nawozu powodowała zwiększenie liczby kłosów produkcyjnych w porównaniu z obiektem kontrolnym, bez nawożenia. Rodzaj nawozu modyfikował istotnie liczbę ziaren w kłosie. Stwierdzono większą liczbę ziaren w kłosie pszenżyta jarego przy stosowaniu nawozu Polifoska Krzem. Odmiana różnicowała istotnie masę ziaren z jednego kło sa. Odmiana Milewo charakteryzowała się większą liczbą ziaren w kłosie niż odmiana Dublet. Ziarno pszenżyta jarego zebrane z obiektów nawożonych Polifoską 6 charakteryzowało się większą masą 1000 ziaren. Odmiana Dublet wykształciła dorodniejsze ziarno w porównaniu z odmianą Milewo.

Opis

Słowa kluczowe

productive ear number, grain number per ear, grain weight per ear, 1000 grain weight, liczba kłosów produkcyjnych, liczba ziaren w kłosie, masa ziaren z kłosa, masa 1000 ziaren

Cytowanie

Rzążewska E., Gąsiorowska B. (2023) Yield components of spring triticale as affected by cultivar and multi-nutrient fertiliser type and rate, Folia Pomer.Univ.Technol.Stetin., Agric,. Aliment., Pisc., Zootech., 369(68)4,52-63. doi 10.21005/AAPZ2023.68.4.6