Analysis of fluoride, dry matter contents and pH in sediments and surface water of Nowogardzkie lake

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of study was to determine the impact of adjacent terrain usage on the fluoride content in sediments and others important ecological indicators. All of results applies to bottom sediments and surface water from Nowogardzkie Lake. The lake is partly within the Nowogard agglomeration and partly within farmlands. The total number of collected samples was 19 from sediments and 5 from surface water. The all samples were collected in January 2016. Higher concentrations of fluoride and organic matter content were recorded in agricultural adjacent area and pH of sediments was higher in city area. There was correlation between fluoride content in sediments and organic matter content. There was also negative correlation betwen pH in sediments and organic matter content.
Określono wpływ formy użytkowania sąsiadującego terenu na zawartość fluorków w osadach dennych i wodzie. Dodatkowo wykonano analizę zawartości materii organicznej i pH w osadach i wodzie. Uzyskane wyniki odnoszą się do wody oraz osadów dennych z Jeziora Nowogardzkiego. Jezioro to położone jest częściowo w sąsiedztwie aglomeracji miejskiej, a częściowo w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo. Do badań pobrano 19 próbek osadów dennych oraz 5 próbek wód powierzchniowych. Wszystkie próbki pobrano w styczniu 2016 roku. Wyższe stężenie fluorków i materii organicznej zostało odnotowane w części zbliżonej do terenu rolniczego. Wyższe pH odnotowano w pobliżu terenu miejskiego. Wystąpiła również istotna dodatnia korelacja pomiędzy zawartością fluorków w osadach a ilością materii organicznej oraz ujemna korelacja pomiędzy pH osadów a zawartością materii organicznej.

Opis

Słowa kluczowe

agglomeration area, agricultural areas, bottom sediments, fluoride, surface water, aglomeracja miejska, fluorki, obszary rolnicze, osady denne, wody powierzchniowe

Cytowanie

Szydłowski K., Stręk M. (2016) Analysis of fluoride, dry matter contents and pH in sediments and surface water of Nowogardzkie lake. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 328(39)3, 227–234. doi 10.21005/AAPZ2016.39.3.20