Influence of the age on the day of first calving and the length of calving intervals on the milk yield of cows

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Badaniami objęto 264 krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, o wydajności wynoszącej ponad 10 000 kg mleka, które utrzymywane były w jednym z największych gospodarstw na terenie województwa wielkopolskiego – w Sano Agrar Institut w Lubiniu. Oszacowano wpływ wieku krów w dniu pierwszego wcielenia na produkcyjność w kolejnych trzech 305-dniowych laktacjach. Analizę poszczególnych cech użytkowych wykonano na podstawie analizy wariancji, uwzględniając wpływ laktacji oraz wieku pierwszego wycielenia, jak również okresu międzywycieleniowego. Obliczono także wspołczynnik korelacji prostej pomiędzy badanymi cechami a wiekiem pierwszego wycielenia oraz długością okresu międzywycieleniowego. Najwyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka w pierwszej i drugiej laktacji osiągały krowy, których wiek pierwszego wycielenia przypadał na okres powyżej 26 miesięcy. W laktacji trzeciej najwyższą wydajność mleka i białka stwierdzono w grupie krów wycielonych najwcześniej, tj. w wieku poniżej 23 miesięcy. Największą zawartość białka w pierwszej, drugiej i trzeciej laktacji stwierdzono w mleku krów wycielonych po raz pierwszy w wieku poniżej 23 miesięcy. Najkorzystniejszym okresem międzywycieleniowym dla badanego stada był okres powyżej 401 dni.
The study involved 264 Holstein-Friesian cows with a performance of more than 10 000 kg of milk that were kept in one of the largest farms in Wielkopolskie voivodeship in Sano Agrar Institute in Lubień. One determined the influence of age at first calving on the performance in the next three 305-day lactations. Analysis of individual traits was performed through analysis of variance considering the effect of lactation and age at first calving and calving interval. One also calculated the coefficient of simple correlation between the measured trait and the age at first calving and calving interval length. The highest yields of milk, fat and protein in the first and second lactation were reached by cows, the age of which, at first calving,was 26.0 months. In the third lactation, the highest milk and protein yield were found in the group of cows calved at earliest i.e., at the age of 23.0 months. The highest protein content of the first, second and third lactation of cows was identified in the milk of cows calved for the first time at the age of 23.0 months. The most favourable calving interval for the tested herd was more than 401 days.

Opis

Słowa kluczowe

dairy cows, lactation, age of first calving, calving intervals, krowy mleczne, laktacja, wiek pierwszego wycielenia, okres międzywycieleniowy.

Cytowanie

Bortacki P., Kujawiak R., Czerniawska-Piątkowska E., Wójcik J., Grzesiak W. (2016). Influence of the age on the day of first calving and the length of calving intervals on the milk yield of cows, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 325(37)1, 5–12. doi 10.21005/AAPZ2016.37.1.01