Accumulation of Organochlorine Pesticides in Vegetation around of Places of Their Storage

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu zanieczyszczenia ekosystemu pestycydami i remediacji zanieczyszczonych gleb. Przestawiono wstępne wyniki badań akumulacji pestycydów chloroorganicznych, takich jak DDT i jego metabolitów (DDE, DDD), HCH i jego izomerów – alfa, beta i gamma w roślinności z terenów przyległych do magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w miejscowości Viazova i miejscowości Hlynsko w dzielnicy Zowkiwskyj w Obwodzie Lwowskim.
This article deals with issues that relate to pollution of ecosystem by pesticides and restoration of polluted soils. The results of exploratory studies on the accumulation of trace organochlorine pesticides, such as DDT and its metabolites (DDE, DDD), HCH and its isomers – alpha, beta and gamma and heptachlor, in vegetation in areas adjacent to the warehouses of obsolete pesticides in the village Viazova and village Hlynsko of Zhovkivsky district of Lviv region are presented in the article.

Opis

Słowa kluczowe

accumulation, ekosystem, organochlorine pesticides, phytocenosis, phytoremediation, pollution soil., akumulacja, ecosystem, fitocenoza, fitoremediacja, pestycydy chloroorganiczne, zanieczyszczenia gleb

Cytowanie

Ivankiv M., Vovk S., Marcynovsky V. (2014). Accumulation of Organochlorine Pesticides in Vegetation around of Places of Their Storage. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 315(32), 15–20.