Analysis of Polymorphism in the NUCB2 Gene and the Milk Production Traits of Polish Holstein-Friesian Cattle

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the study was to analyze the single nucleotide substitution polymorphism (SNP) located in exon 9 (1079 G>T, rs471862956) of the gene encoding nucleobindin-2 (NUCB2) in relation to milk production traits such as milk, protein and fat yield and protein and fat content in milk. The research was carried out in a herd of Polish Holstein-Friesian black and white cattle, and genotyping of individual animals was carried out using PCR-RFLP. The most common genotype is the heterozygous genotype (0.53), and the more frequent allele is the T allele (0.52). The analysis of the obtained results showed that there are statistically significant relationships at the level of P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01 between individual genotypes of the polymorphism studied and the considered milk performance characteristics. It was observed that individuals with the TT homozygous genotype were characterized by the highest values of such traits as: milk yield as well as fat and protein yield. However, in the case of animals of the homozygous GG genotype, it was observed that the milk obtained from them was characterized by the highest fat and protein content.
Celem pracy była analiza polimorfizmu typu pojedyncze podstawienie nukleotydowe (SNP) zlokalizowanego w eksonie 9 (1079 G>T, rs471862956) genu kodującego nukleobindynę-2 (NUCB2) w odniesieniu do cech użytkowości mlecznej takich jak: wydajność mleka, białka i tłuszczu oraz zawartość białka i tłuszczu w mleku. Badania prowadzono w stadzie bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, a genotypowanie poszczególnych osobników prowadzono przy użyciu PCR-RFLP. Najczęściej występującym genotypem jest genotyp heterozygotyczny (0,53), a najczęściej występującym allelem jest allel T (0,52). Analiza otrzymanych wyników wykazała, że istnieją statystycznie istotne zależności na poziomie P ≤ 0,05 oraz P ≤ 0,01 między poszczególnymi genotypami badanego polimorfizmu a rozpatrywanymi cechami użytkowości mlecznej. Zaobserwowano, że osobniki o genotypie homozygotycznym TT charakteryzowały się najwyższymi wartościami takich cech jak wydajność mleka oraz wydajność tłuszczu i białka. Natomiast w przypadku zwierząt o genotypie homozygotycznym GG zaobserwowano, że otrzymane od nich mleko cechowało się najwyższą zawartością tłuszczu i białka.

Opis

Słowa kluczowe

NUCB2, polymorphism, dairy cattle, milk production characteristics, NUCB2, polimorfizm, bydło mleczne, cechy produkcji mleka

Cytowanie

Szalast D. K., Kowalewska I., Czerniawska-Piątkowska E. (2022), Analysis of polymorphism in the NUCB2 gene and the milk production traits of Polish Holstein-Friesian cattle. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 364(63)3, 15–20. doi 10.21005/AAPZ2022.63.3.3