Analysis of profitability of raw milk production in a commercial farm before and after Poland's accession to the EU

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of this study was to analyse milk production profitability over a period of more than a decade in a commercial farm in terms of two periods: prior to Poland's accession to the EU (from 1998 to April, 2004) and after accession (from May, 2004 to 2012). Obtained source data made it possible to calculate mean annual values for the following items in these calculations: the number of cows, production of milk sold, production of milk to be fed, milk sales price, calf rearing, sales of slaughter cattle, sales of culled cows, total income from milk production, direct costs, feed costs, handling costs, indirect costs including depreciation, total milk production costs, direct costs per 1 l produced milk, total costs per 1 l produced milk, profit/loss from cattle production, profit/loss from 1 l produced milk, value of production per 1 cow, profit/loss from milk production per 1 cow, the ratio of milk sales price to production costs and profitability index for milk production. Within this study data were also collected on profit/loss per 1 l produced milk and milk production profitability indexes in the analysed years. It was shown that following Poland's accession to the EU in the analysed farm statistically highly significant changes were observed in income and costs connected with the production of raw milk. Values of these parameters increased in comparison to the previous period. An increase was recorded in milk production and profit per 1 cow, which was most probably a consequence of breeding work and gained genetic progress and increased productivity in the herd. However, when comparing the period before and after Poland's accession no statistically significant differences were found for profit/loss per 1 l produced milk and milk production profitability indexes. The post-accession period in relation to the previous period was characterised by more dynamic changes in profitability indexes for raw milk production, which resulted in a lesser stability in profitability for this branch of animal production.
Celem opracowania było przeprowadzenie analizy opłacalności produkcji mleka w gospodarstwie typu farmerskiego w dwóch okresach – pierwszym przed przystąpieniem Polski do UE (od 1998 do kwietnia 2004 r.) i drugim po przystąpieniu (od maja 2004 do 2012 r.). Uzyskane dane umożliwiły wyliczenie średnich rocznych wartości z następujących pozycji w kalkulacji: stanu krów, produkcji mleka sprzedanego, produkcji mleka paszowego, ceny zbytu mleka, odchowu cieląt, sprzedaży żywca wołowego, sprzedaży krów wybrakowanych, łącznych przychodów z produkcji mleka, kosztów bezpośrednich, kosztów pasz, kosztów obsługi, kosztów pośrednich z amortyzacją, łącznych kosztów produkcji mleka, kosztów bezpośrednich produkcji 1 l mleka, kosztów całkowitych produkcji 1 l mleka, zysku/straty z produkcji bydła, zysku/straty z produkcji 1 l mleka, wartości produkcji przypadającej na 1 krowę, zysków/straty z produkcji mleka przypadającej na jedną krowę, relacji ceny zbytu mleka do kosztów produkcji oraz wskaźnika opłacalności produkcji mleka. W badaniach dokonano także zestawienia: zysków / strat z produkcji 1 l mleka oraz wskaźników opłacalności produkcji w analizowanych latach. Wykazano, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w analizowanym gospodarstwie pod względem statystycznym wysokoistotnie zmieniły się przychody i koszty związane z produkcją mleka surowego. Wartości tych parametrów wzrosły w odniesieniu do okresu wcześniejszego. Odnotowano wzrost produkcji mleka oraz zysku przypadającego na jedną krowę, co najprawdopodobniej było skutkiem realizowanej pracy hodowlanej i uzyskiwanego postępu genetycznego oraz produkcyjnego w stadzie. Jednakże porównując okres przed przystąpieniem Polski do UE i po nim nie odnotowano różnicy statystycznie istotnej w przypadku zysku/straty przypadającej na produkcję 1 l mleka oraz wskaźnika opłacalności produkcji mleka. Okres po przystąpieniu Polski do UE, w relacji do okresu poprzedzającego, charakteryzował się bardziej dynamicznymi zmianami wskaźników opłacalności produkcji mleka surowego, co wpłynęło na mniejszą stabilność poziomu rentowności tej gałęzi produkcji zwierzęcej.

Opis

Słowa kluczowe

economics of milk production, income from milk production, milk production costs, milk production profitability index, ekonomika produkcji mleka, przychody z produkcji mleka, koszty produkcji mleka, wskaźnik opłacalności produkcji mleka.

Cytowanie

Pytlewski J., Antkowiak I.R., Stanisławski D., Czerniawska-Piątkowska E., Nowak A.K. (2017). Analysis of profitability of raw milk production in a commercial farm before and after Poland's accession to the EU. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 135–144. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.15