Książki/Rozdziały (WIMiM)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 26
 • PozycjaOpen Access
  Badania ultradźwiękowe
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999) Baranowska, Jolanta; Garbiak, Małgorzata; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Ćwiczenia laboratoryjne z materiałów metalicznych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013) Piekarski, Bogdan redaktor; Baranowska, Jolanta; Biedunkiewicz, Anna; Chylińska, Renata; Drotlew, Andrzej; Fryska, Sebastian; Garbiak, Małgorzata; Jasiński, Walenty; Jędrzejewski, Roman; Kochmańska, Agnieszka; Kochmański, Paweł; Lenart, Stanisław; Piekarski, Bogdan; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  60 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej 1946-2006
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007) Grudziński, Karol redaktor; Undro, Jerzy fotografie
 • PozycjaBrak dostępu
  A to my absolwenci lat 1956 i 1957 Wydziału Budowy Maszyn (obecnie Mechanicznego) Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie
  (IntroGRAF, 2000) Walków, Mieczysław materiały zebrał i opracował
 • PozycjaOpen Access
  40 lat Wydziału. 3 Zjazd Absolwentów
  (Zapol, 1986) Wysiecki, Mieczysław redaktor; Makówka, Franciszek redaktor; Kaczmarek, Erwin redaktor
 • PozycjaOpen Access
  40 lat Wydziału. Sesja naukowo-techniczna Wkład Wydziału Mechanicznego i Instytutu Okrętowego w rozwój nauki i przemysłu. 3 Zjazd Absolwentów
  (Zapol, 1986) Wysiecki, Mieczysław redaktor; Makówka, Franciszek redaktor; Kaczmarek, Erwin redaktor
 • PozycjaBrak dostępu
  Profesor Krzysztof Marchelek : doktor honoris causa Politechniki Poznańskie
  (Politechnika Poznańska, 2007) Długosz, Krystyna redaktor; Politechnika Poznańska
 • PozycjaOpen Access
  70 lat tradycji akademickich Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 1946-2016
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017) Berczyński, Stefan redaktor
 • PozycjaOpen Access
  50 lat Wydziału 1946-1996
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996) Olszak, Wiesław redaktor; Makówka, Franciszek redaktor; Tomków, Jan redaktor
 • PozycjaOpen Access
  Profesor dr hab. inż. Władysław Nowak : jubileusz 80-lecia urodzin oraz 55-lecia pracy naukowej
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Mazurek, Roksana opracowała; Stachel, Aleksander Andrzej wstęp; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
 • PozycjaOpen Access
  Honoris causa doctoris - Vieslavum Olszak
  (Politechnika Szczecińska, 1996) Politechnika Szczecińska. Wydział Mechaniczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) 
 • PozycjaOpen Access
  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej Krzysztofowi Marchelkowi
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2008) Mariańska, Anna opracowała; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Mieczysławowi Lisakowi
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Poradnik dyplomanta
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000) Honczarenko, Jerzy; Zygmunt, Małgorzata; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Biblioteka Główna
 • PozycjaOpen Access
  Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007) Baranowska, Jolanta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  W pracy przedstawiono kompleksową analizę zjawisk zachodzących podczas nisko­ temperaturowego (< 500°C) azotowania gazowego ze wstępnym rozpylaniem jonowym. Pierwsza część pracy obejmuje analizę stanu zagadnienia i przedstawia istniejące hipotezy dotyczące budowy i wzrostu warstw azotowanych zawierających fazę YN. Istniejące w literatu­rze modele oparte przede wszystkim na badaniach procesów azotowania jonowego, podane zostały krytycznej analizie opartej na wynikach badań własnych dotyczących obróbki gazo­wej. Pozwoliło to na sformułowanie celu pracy i opracowanie planu badań przedstawionego w rozdziale 3. W rozdziale 4. omówiono metodykę badań obejmującą badanie wpływu para­ metrów wstępnego rozpylania jonowego (rodzaju gazu rozpylającego, wartości napięcia i natężenia) oraz warunków azotowania gazowego (temperatury i składu atmosfery azotują­cej). Otrzymane warstwy poddano badaniom mikrostrukturalnym oraz badaniom właściwości eksploatacyjnych. Wyniki przedstawiono w rozdziale 5. Omówiono wpływ parametrów roz­pylania na mikrostrukturę i morfologię składników strukturalnych warstw azotowanych stali austenitycznej. Przeanalizowano wpływ orientacji krystalograficznej ziaren podłoża na kon­styułowanie warstwy zawierającej magnetyczną fazę YN· Porównano wyniki badań do da­nych literaturowych dotyczących warstw azotowanych jonowo . Efektywność rozpylania jono­wego oceniono przez porównanie z innymi metodami aktywacji powierzchni. Określono wpływ warunków obróbki gazowej na budowę fazową oraz kinetykę wzrostu warstw azoto­wanych. Wyznaczono podstawowe charakterystyki użytkowe otrzymanych warstw azotowa­nych (twardość, szybkość zużycia ściernego, odporność korozyjna) i porównano je z war­stwami azotowanymi w temperaturze powyżej 500°C. Analiza wyników badań przedstawiona w rozdziale 6. pozwoliła na postawienie hipo­tezy dotyczącej mechanizmu wzrostu warstwy azotowanej na stali austenitycznej podczas niskotemperaturowego azotowania. Sklasyfikowano typowe warstwy azotowane otrzymywa­ne podczas azotowania stali austenitycznej. Ponadto omówiono praktyczne aspekty wyko­rzystania niskotemperaturowego azotowania gazowego oraz wskazano podstawowe para­ metry wpływające na kształtowanie warstwy azotowanej i jej właściwości użytkowych.
 • PozycjaOpen Access
  Niskotemperaturowa obróbka powierzchniowa stali odpornej na korozję
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Baranowska, Jolanta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Odlewy ze stopów żarowytrzymałych w piecach do obróbki cieplnej
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Piekarski, Bogdan; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki