Proposed Monitoring of Lesser Mouse-Deer Tragulus kanchil

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The lesser mouse-deer Tragulus kanchil Raffles, 1821 is a small, herbivorous mammal inhabiting regions of Southeast Asia. Unlike other species belonging to the same genus, the lesser mouse-deer is not critically endangered, however the biology and population size of the species are not studied well enough. So far no methods of monitoring of the species condition have been developed and for this reason, an exemplary protocol of the monitoring of lesser mouse-deer is presented in the paper below. The main goal of such studies is to estimate the population size and density, as well as to assess the quality of the habitat occupied by the animals. In order to evaluate the species condition, population and habitat indicators were developed. The methodology of studies is mostly based on counting specimens in transects, together with assessing the habitat quality and availability of food supply. Supplementary methods were suggested, such as genetic testing and using camera traps. Conducting such research is believed to aid in better understanding of the environmental requirements and possible threats, which may have a significant impact on the lesser mouse-deer population. In the future, methods suggested in this paper can be improved or extended so that the matter is examined as comprehensively as possible and suitable conservation measures can be applied.
Kanczyl orientalny Tragulus kanchil Raffles, 1821 jest niewielkim roślinożernym ssakiem, zamieszkującym tereny południowo-wschodniej Azji. W przeciwieństwie do innych krytycznie zagrożonych gatunków, należących do tej samej rodziny, kanczyl orientalny występuje stosunkowo powszechnie. Jednak biologia gatunku, a także wielkość jego populacji są wciąż słabo poznane. Dotychczas nie zostały opracowane metody monitoringu dotyczące tego gatunku. Z tego względu w pracy zaproponowany został przykładowy sposób prowadzenia badań monitoringowych kanczyla orientalnego. Głównym celem badań jest oszacowanie liczebności populacji gatunku, jak również ocena jakości zajmowanych przez niego siedlisk. Na potrzeby przeprowadzenia takiej oceny zaproponowano wskaźniki dotyczące populacji i siedliska. Metodologia badań jest głównie oparta na zliczaniu osobników na wyznaczonych transektach, jak również na ocenie jakości siedliska i dostępności bazy pokarmowej. Zaproponowane zostały również metody dodatkowe, takie jak badania genetyczne i wykorzystanie fotopułapek. Badania tego typu mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących wymagań siedliskowych kanczyla orientalnego, jak również danych o potencjalnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na populację. W przyszłości zaproponowane metody mogłyby zostać rozszerzone lub udoskonalone, aby w jak najbardziej kompleksowy sposób dostarczyć wiadomości dotyczących gatunku, a także wspomóc opracowywanie i wdrażanie niezbędnych działań ochronnych.

Opis

Słowa kluczowe

Tragulus kanchil, conservation, kanczyl orientalny, monitoring, ochrona, lesser mouse-deer

Cytowanie

Walska J. (2021). Proposed Monitoring of Lesser Mouse-Deer Tragulus kanchil. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 358(57)1, 41–52. doi 10.21005/AAPZ2021.57.1.04