Monitoring Proposal of The Species Aporia Crataegi (Linnaeus, 1758) in Poland

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) is a large butterfly of the Pieridae family. Its range extends from northwest Africa in the west to the Transcaucasia and across the Palearctic to Siberia and Japan in the east. In the south, it occurs in Turkey, Cyprus, Israel, Lebanon and Syria, while it is not found in northern Scandinavia and is extinct in the British Isles. Although it is a fairly widespread species, its biology and population size are still poorly understood. In Poland, a decrease in its number was observed. Due to the lack of developed monitoring methods for the Aporia crataegi, the paper proposes an example of how to conduct such research. The main goal is to estimate the size of the species population and to assess the quality of the habitats it occupies. The research methodology is based on the counting of caterpillar nests on the designated transects and on the assessment of the quality of the habitat according to the indicated indicators. Such studies can provide valuable data on the species habitat requirements, as well as information on potential threats affecting the population, which could be used to implement appropriate conservation methods.
Niestrzęp głogowiec Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) jest dużym motylem z rodziny bielinkowatych. Jego zasięg rozciąga się od północno-zachodniej Afryki na zachodzie po Zakaukazie i przez Palearktykę po Syberię i Japonię na wschodzie. Na południu występuje w Turcji, na Cyprze, w Izraelu, Libanie i Syrii, natomiast nie występuje w północnej Skandynawii i wyginął na Wyspach Brytyjskich. Choć jest dość rozpowszechnionym gatunkiem, jego biologia, a także wielkość populacji są wciąż słabo poznane. W Polsce zaobserwowano spadek jego liczebności. Ze względu na dotychczasowy brak opracowanych metod monitoringu dla niestrzępa głogowca w pracy zaproponowano przykładowy sposób prowadzenia takich badań. Głównym celem jest oszacowanie liczebności populacji gatunku oraz ocena jakości zajmowanych przez niego siedlisk. Metodologia badań oparta jest na zliczaniu oprzędów na wyznaczonych transektach i na ocenie jakości siedliska według podanych wskaźników. Badania tego typu mogą dostarczyć cennych danych dotyczących wymagań siedliskowych gatunku, a także informacji o potencjalnych zagrożeniach wpływających na populację, dzięki którym można by wdrożyć odpowiednie metody ochrony.

Opis

Słowa kluczowe

black-veined white, aporia crataegi, monitoring, conservation, niestrzęp głogowiec, ochrona

Cytowanie

Kowalska, M. (2022). Monitoring Proposal of The Species Aporia Crataegi (Linnaeus, 1758) in Poland. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 365(64)4, 43–50. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.5