Feeding of Sporting Dogs. Part I. Energy, Protein, Fat and Carbohydrates Requirements

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Sporting dogs belong to a large group of dogs that perform a specific job for a man. The type of performed work can be divided according to its frequency, intensity and duration. The aim of the study was to characterize the nutrition of sporting dogs, focusing on energy requirement and demand for energy-providing nutrients (protein, fat and carbohydrates). Proper nutrition is one of the most important factors affecting the dog's athletic performance. The objective of proper nutrition for training dogs is to provide the highest quality of energy in appropriate amount. Food balance is achieved when the supplied nutrients enable the body to maintain the proper functioning of all tissues and none of the ingredients are in excess or deficiency.
Psy sportowe należą do dużej grupy psów, które wykonują określoną pracę dla człowieka. Rodzaj wykonywanej pracy można podzielić pod względem częstotliwości, intensywności i czasu jej trwania. Celem pracy była charakterystyka żywienia psów sportowych, skupiająca się na zapotrzebowaniu energetycznym oraz zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe dostarczające energii (białko, tłuszcz i węglowodany). Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki sportowe osiągane przez psa. Celem prawidłowego żywienia trenujących psów jest dostarczenie im najwyższej jakości energii w odpowiedniej ilości. Równowaga pokarmowa zostaje osiągnięta, gdy dostarczane składniki pokarmowe umożliwiają organizmowi utrzymanie właściwego funkcjonowania wszystkich tkanek i gdy żaden ze składników nie występuje w nadmiarze lub niedoborze.

Opis

Słowa kluczowe

working dogs, diet, nutritional requirements, psy pracujące, dieta, zapotrzebowanie pokarmowe

Cytowanie

Kazimierska K., Biel W. (2020). Feeding of Sporting Dogs. Part I. Energy, Protein, Fat and Carbohydrates Requirements. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2020, 355(54)2, 5–14. doi 10.21005/AAPZ2020.54.2.01