Occupational Health and Safety When Handling Farm Animals

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

In 2021, 12,088 accidents involving animals were reported to the Regional Branches and Local Units of KRUS in Poland: 10.2% more than in 2020. The most common causes of such acci- dents are poor housing conditions and a lack of knowledge about how to handle them, the latter of which is exacerbated by high employee turnover and a lack of adequate training. Employee training should cover animal welfare assessment, dealing with animals, the use of personal and collective pro- tective equipment, as well as first aid and biological hazard assessment. To maintain a good standard of occupational safety on a farm, the conditions for rearing and breeding animals, and the rules of their operation, should be reviewed on an ongoing basis. Bulls, stallions, boars, rams and goats prone to kicking and biting are considered dangerous animals and special precautions should be taken when handling them. Only a good knowledge of basic animal behaviour, together with improved animal wel- fare, proper handling practices, and the use of appropriate containment equipment, will ensure safe handling of animals. Currently, all work with animals is governed by the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development on Occupational Health and Safety when Handling Farm Animals dated 4 August 2017 (Journal of Laws of 2017, item 1692).
W 2021 r. w Polsce zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 12 088 wypadków. Było to o 10,2% więcej niż w 2020 r. Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem zwierząt są złe warunki w pomieszczeniach inwentarskich oraz brak wiedzy pracowników 57Occupational health and safety when handling farm animals na temat właściwego postępowanie ze zwierzętami. Duża rotacja pracowników i brak odpowiednich szkoleń są jednymi z przyczyn wzrastającej liczby wypadków. Szkolenia pracowników powinny obejmować ocenę dobrostanu zwierząt, zasady postępowania z nimi, zasady stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz metody oceny zagrożeń biologicznych. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy ludzi w gospodarstwie rolnym konieczne jest weryfikowanie na bieżąco warunków chowu i hodowli zwierząt oraz zasad ich obsługi. Buhaje, ogiery, knury, tryki oraz kozły wykazujące skłonności do kopania i gryzienia uznaje się za zwierzęta niebezpieczne i przy ich obsłudze należy zachować szczególne środki ostrożności. Tylko znajomość podstawowych zachowań zwierząt, poprawa ich dobrostanu, właściwe praktyki obchodzenia się z nimi oraz używanie właściwego sprzętu do poskramiania umożliwią bezpieczne dla człowieka obchodzenie się ze zwierzętami. Obecnie przy pracy ze zwierzętami obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (DzU z 2017 r., poz.1692).

Opis

Słowa kluczowe

occupational health and safety, cattle, sheep, goats, horses, bezpieczeństwo, higiena pracy, bydło, owce, kozy, konie

Cytowanie

Pilarczyk, M. (2022). Occupational Health and Safety When Handling Farm Animals. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 365(64)4, 51–57. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.6