Variation of Carbohydrates in Legume-Grass Mixtures Supplied by Mushroom Substrate Compost and Cow Slurry.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the research was to assess the effect of mushroom substrate and slurry on the con tent of structural and non-structural carbohydrates in hybrid alfalfa mixtures with grasses. The three-year research was conducted in an experimental field between 2013 and 2015, with the following variables: (1) spent mushroom substrate (SMS) and cow slurry (CS), applied in different combinations; (2) three legume grass mixtures: orchard grass, perennial ryegrass, hybrid alfalfa (M1); orchard grass, hybrid al falfa (M2); perennial ryegrass, hybrid alfalfa (M3). In each growing season, the mixtures were harvested three times. Plant material was used to determine dry matter content and the content of neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF), acid detergent lignin (ADL), cellulose, hemicellulose, lignin, total protein, crude ash, and crude fat by near infrared spectroscopy (NIRS), using the NIRFlex N-500 spec trometer and ready-to-use INGOT® calibration applications. Generally, mushroom substrate applied on its own increased the amounts of cellulose and hemicellulose in legume grass mixtures more than slurry. The most cellulose, the least hemicelluloses, and the highest degree of lignification were recorded in the mixture of ryegrass with alfalfa, while the degree of lignification was the smallest in the forage of alfalfa and orchard grass, which also contained the least cellulose but the most hemicellulose. On average, the highest amount of cellulose was in the biomass of the first harvest and the least in the third.
Celem badań była ocena wpływu podłoża popieczarkowego i gnojowicy na zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych w mieszance lucerny z trawami. Trzyletnie badania przeprowadzono w latach 2013–2015. W doświadczeniu zastosowano dwa czynniki badawcze: (1) podłoże po produkcji pieczarki białej, gnojowicę bydlęcą, w różnych kombinacjach; (2) trzy mieszanki traw z lucerną: kupkówkę pospolitą, życicę trwałą, lucernę mieszańcową (M1); kupkówkę pospolitą, lucernę mieszańcową (M2); życicę trwałą, lucernę mieszańcową (M3). W każdym sezonie wegetacyjnym mieszanki zbierano trzykrotnie. W materiale roślinnym określono zawartość suchej masy, włókna neutralno-detergentowego (NDF), włókna kwaśno-detergentowego (ADF), ligniny kwaśno-detergentowej (ADL), celulozy, hemicelulozy, ligniny, białka ogólnego, popiołu surowego i tłuszczu surowego za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS), przy użyciu spektrometru NIRFlex N-500. Podłoże popieczarkowe spowodowało zwiększenie zawartości celulozy i hemicelulozy w mieszankach motylkowo-trawiastych w porównaniu z gnojowicą bydlęcą. Najwięcej celulozy, najmniej hemicelulozy i najwyższy stopień lignifikacji odnotowano w mieszance życicy z lucerną. Natomiast w mieszance lucerny z kupkówką pospolitą stwierdzono znacznie mniejszy stopień lignifikacji, najmniej celulozy, ale najwięcej hemicelulozy. Średnio najwięcej celulozy odnotowano w biomasie pierwszego zbioru, a najmniej – w biomasie trzeciego.

Opis

Słowa kluczowe

cellulose, hemicellulose, degree of lignification, non-structural carbohydrate, celuloza, hemiceluloza, stopień lignifikacji, węglowodany niestrukturalne

Cytowanie

Malinowska E., Jankowski K. (2022). Variation of Carbohydrates in Legume-Grass Mixtures Supplied by Mushroom Substrate Compost and Cow Slurry. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 363(62)2, 5–21. doi 10.21005/AAPZ2022.62.2.1