Initial Observations on Preventive Measures in Herds of Dairy Cows of Conserved and Highly Productive Breeds

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Cattle of conserved breeds are more resistant, healthier, and more adaptable to unfavour- able environmental conditions, with less rigid feed requirements. In contrast, cattle of highly productive breeds are more sensitive to deviations in environmental conditions and therefore are assumed to require a wider range of preventive actions. The aim of the study was to present the differences and similarities in the use of preventive measures in herds of cattle of conserved and high-yielding breeds. The data for the study were collected by means of an Internet survey. A total of 150 responses from dairy cattle farmers were obtained, from four producer groups. Statistical analysis of the results was performed by the chi-squared test. It was concluded from the responses that farmers raising high-yielding breeds more often make use of prophylactic tools such as regular veterinary and zootechnical checks, microclimate measurements, TMR and PMR feeding systems, balancing of feed rations, feed quality testing (especially haylage and maize silage), and use value assessment. However, high-yielding cows had access to pasture much less often than cattle of breeds included in a genetic resources conservation programme. Breeding progress is important in the development of a breeding farm, and therefore farmers should be aware of the value of genetic and cytogenetic testing as additional tools broadening the range of preventive measures that could improve the genetic pool in the dairy cattle population in Poland.
Bydło ras zachowawczych charakteryzuje się większą odpornością, zdrowotnością i możliwościami adaptacyjnymi do niekorzystnych warunków środowiskowych oraz mniejszymi wymaganiami w doborze paszy. Natomiast bydło ras wysokoprodukcyjnych jest bardziej wrażliwe na wszelkie odstępstwa w warunkach środowiskowych, z tego powodu zakłada się, że wymaga większego spektrum działań profilaktycznych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie różnic i podobieństw w stosowaniu środków profilaktycznych w stadach bydła ras zachowawczych oraz wysokowydajnych. Dane do pracy zostały zebrane za pomocą ankiety internetowej. Uzyskano 150 odpowiedzi od hodowców bydła mlecznego z czterech grup producenckich z różnych części kraju. Następnie wyniki opracowano statystycznie za pomocą testu chi kwadrat. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi wnioskowano, że hodowcy ras wysokomlecznych częściej korzystają z narzędzi profilaktycznych takich jak stała kontrola weterynaryjno-zootechniczna, pomiary wilgotności i temperatury, systemów żywienia TMR i PMR, bilansowania dawki, badania jakości pasz (szczególnie sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy) oraz oceny wartości użytkowej. Jednak zdecydowanie rzadziej bydło wysokowydajne ma dostęp do pastwiska w odróżnieniu od bydła ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Przy rozwoju gospodarstwa hodowlanego ważny jest postęp hodowlany, dlatego istotnym aspektem dla hodowców jest uzmysłowienie im zalet korzystania z badań genetycznych, cytogenetycznych jako dodatkowych narzędzi poszerzających spektrum profilaktyki, które mogłyby przyczynić się do udoskonalania puli genowej w populacji bydła mlecznego w Polsce.

Opis

Słowa kluczowe

prevention, dairy cattle, conserved breeds, high-yielding breeds, profilaktyka, bydło mleczne, rasy zachowawcze, rasy wysokowydajne

Cytowanie

Kępka, K., Wójcik, E. (2022). Initial Observations on Preventive Measures in Herds of Dairy Cows of Conserved and Highly Productive Breeds. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 365(64)4, 31–42. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.4