Preliminary Analysis of the Production Performance of Edible Snails Helix Aspersa Aspersa Fed A Diet Supplemented With Calcium Pidolate

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

In the last few decades there has been an upward trend in consumption of edible snails of the species Helix aspersa in European countries. In the 1990s the first Helix aspersa aspersa snail farms in Poland appeared, and the country’s heliculture now accounts for about 10% of European pro- duction. Parameters used to calculate the profitability of production play an important role in all farming systems; in the case of snails these include the feed conversion rate and yield (kg per m²). Recent years have seen growing interest in organic sources of microelements as feed additives to increase productivity and enhance immunity. Therefore the aim of the study was to conduct pilot research on the effect of the addition of calcium pidolate to the diet on selected production and quality parame- ters in snails Helix aspersa aspersa. The experiment was carried out on two plots on a snail farm. Agrimony was grown on the two plots. The snails were fed grower and finisher diets. The diet for the experimental group was supplemented with 0.075% calcium pidolate. The experiment was continued until the snails reached somatic and commercial maturity. The snails in the experimental group were shown to mature earlier and weigh more, resulting in more kilograms of live weight per m². Moreover, the percentage of snails classified as quality class I was higher in the experimental group. The amount of feed provided until completion of the cycle was higher in the control group, which could result in a longer fattening period and higher FCR. The pilot experiment carried out in snails Helix aspersa aspersa demonstrated that the addition of calcium pidolate to the diet of snails can result in a higher final weight and lower feed consumption.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci w krajach europejskich spożycie ślimaków jadalnych z gatunku Helix aspersa wykazuje tendencję wzrostową. W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce powstały pierwsze fermy ślimaka szarego, a w chwili obecnej krajowa helikultura zajmuje około 10% produkcji europejskiej. W każdym systemie chowu istotne są wskaźniki pozwalające na wyliczenie 30S. Kaim-Mirowski, D. Banaszewska opłacalności produkcji, a w przypadku ślimaka m.in. współczynnik zużycia paszy czy uzysk (kg) z 1 m². Ostatnie lata wskazują na wzrost zainteresowania organicznymi źródłami mikroelementów jako dodatków do paszy, co skutkuje zwiększeniem produkcyjności i odporności organizmu. Stąd celem pracy były pilotażowe badania wpływu dodatku pidolanu wapnia w mieszance paszowej na wybrane parametry produkcyjne i jakościowe w produkcji ślimaka Helix aspersa aspersa. Doświadczenie przeprowadzono na kwaterach parku hodowlanego helikultury. Dwa poletka obsiano rzepikiem. Zwierzęta żywiono paszami Grower i Finiszer złożonymi z pszenicy, kukurydzy, śruty sojowej, otrąb pszennych, oleju sojowego, śruty słonecznikowej, kredy pastewnej oraz mieszanki mineralno-witaminowej. Pasza dla grupy doświadczalnej zawierała dodatek 0,075% pidolanu wapnia. Doświadczenie trwało do czasu uzyskania dojrzałości somatycznej oraz handlowej osobników. Ślimaki w grupie doświadczalnej dojrzały wcześniej i miały większą masę, co przekłada się korzystnie na ilość kilogramów żyw- ca uzyskanych z 1 m² powierzchni hodowlanej. Ponadto w grupie doświadczalnej wykazano wyższy wskaźnik kwalifikacji w I klasie jakości. Ilość zadawanej paszy do momentu zakończenia cyklu była większa w grupie kontrolnej, czego skutkiem może być m.in. wydłużenie tuczu oraz wzrost wskaźnika FCR. Pilotażowe doświadczenie przeprowadzone na ślimakach Helix aspersa aspersa dowodzi, że dodatek pidolanu wapnia do paszy dla mięczaków może przyczynić się do uzyskania wyższej masy końcowej i niższego zużycia paszy.

Opis

Słowa kluczowe

Helix aspersa aspersa, production technology, calcium pidolate, technologia produkcji, pidolan wapnia

Cytowanie

Kaim-Mirowski, S., Banaszewska, D. (2022). Preliminary Analysis of the Production Performance of Edible Snails Helix Aspersa Aspersa Fed A Diet Supplemented With Calcium Pidolate. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 365(64)4, 23–30. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.3