Handling of Stray Dogs in the Polish Lands From the 19th To the 21 St Century With Conside Ration of Irregularities in This Area

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Domestic animal homelessness is a long-known and ever-present phenomenon in Poland. Left unattended, animals pose a threat to people, their farms, public order and epidemiological safety. “The problem” was attempted to solve as early as the 19th century. Although the main purpose behind catching stray dogs was the need to remove them from public space, attention was drawn already in distant times to issues related to improper and brutal handling during the catching, transporting, keep- ing and killing of unwanted pets. Nowadays, animals entering shelters can no longer be killed, but the problem of their homelessness is still present and has not been effectively resolved over the years. Changes in the political system and regulations have not guaranteed that they are properly protected and cared for in shelters, as there are still cases of inhumane treatment of animals in these facilities. There have also been no effective solutions to significantly reduce the scale of the phenomenon of dog abandonment in Poland. The lack of an obligation to sterilize mixed-breed individuals means that there are a lot of them, so that any person can come into possession of a dog without any difficulty, which, combined with the lack of mandatory, permanent and enabling owner identification marking, means that there are still tens of thousands of stray dogs in Poland, and responsibility for their abandonment can easily be avoided. The aim of the study is to showcase changes in the treatment of stray animals that occured during the last century.
Bezdomność zwierząt domowych jest zjawiskiem znanym od dawna i stale obecnym w Polsce. Pozostawione bez nadzoru zwierzęta stanowią zagrożenie dla ludzi, ich gospodarstw, po- rządku publicznego oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego. „Problem” ten próbowano rozwiązać już w XIX w. Choć głównym celem przyświecającym wyłapywaniu bezdomnych psów była potrzeba usunięcia ich z przestrzeni publicznej, już w odległych czasach zwrócono uwagę na kwestie związane z nieprawidłowym i brutalnym postępowaniem podczas wyłapywania, transportu, przetrzymywania i zabijania niechcianych zwierząt domowych. Obecnie zwierząt trafiających do schronisk nie można już zabijać, ale problematyka związana z ich bezdomnością nadal jest aktualna i na przestrzeni lat nie została skutecznie rozwiązana. Zmiany ustroju oraz przepisów nie zagwarantowały zapewnienia im należytej ochrony i opieki w schroniskach, wciąż zdarzają się bowiem przypadki niehumanitarnego postępowania wobec zwierząt w tych placówkach. Nie wypracowano także skutecznych rozwiązań zmierzających do istotnego ograniczenia skali zjawiska porzucania psów w Polsce. Brak obowiązku sterylizacji osobników nierasowych powoduje, że jest ich bardzo dużo, w związku z czym w posiada- 22E. Hanusz, E.M. Skibniewska, M. Skibniewski nie psa bez żadnych trudności może wejść każdy człowiek, co w połączeniu z brakiem obowiązkowe- go, trwałego i umożliwiającego identyfikację właściciela oznakowania sprawia, że bezdomnych psów w Polsce wciąż są dziesiątki tysięcy, a odpowiedzialności za ich porzucanie można łatwo uniknąć. Celem pracy jest ukazanie zmian w zakresie traktowania zwierząt bezdomnych w okresie ostatniego stulecia.

Opis

Słowa kluczowe

dogs, animal homelessness, shelter, welfare, psy, bezdomność zwierząt, schronisko, dobrostan

Cytowanie

Hanusz, E., , Skibniewska E. M., Skibniewski, M. (2022). Handling of Stray Dogs in the Polish Lands From the 19th To the 21 St Century With Conside Ration of Irregularities in This Area. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 365(64)4, 12–22. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.2