The use of enzymatic tests for quality assessment of soils in remedied post-industrial areas

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

In this study, communicative enzymatic indicators were applied to assess the quality of soils in remedied post-industrial areas. The research encompassed soils at the former railway grounds in Lublin and Radom, and soils at the ZA Puławy SA site and at the ZE Dolna Odra SA ash dumpsite in Nowe Czarnowo. The study revealed high biological inactivation in these post- -railway areas. In the case of soils near the site of ZA Puławy SA and at the ash dumpsite in Nowe Czarnowo, the results obtained indicate that the utilised reclamation systems have been effective. The suggested communicative indicators, reflecting the metabolism of the soil ecosystem, enable quick assessment of the quality and health of the soils, as well as quantification of the ecological effects of the utilised remediation systems or protection programs for post-industrial area ecosystems.
W pracy zastosowano komunikatywne wskaźniki enzymatyczne do oceny jakości gleb na rekultywowanych terenach poprzemysłowych. Badaniami objęto gleby na terenach pokolejowych w Lublinie i Radomiu oraz gleby na rekultywowanych terenach przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. i na składowisku popiołów przy Zespole Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie. Przeprowadzone badania wykazały wysoką inaktywację biologiczną gleb na terenach pokolejowych. W przypadku gleb na terenach przy Zakładach Azotowych „Puławy” i na składowisku popiołów w Nowym Czarnowie uzyskane wyniki wskazują na efektywność zastosowanych systemów rekultywacji. Zaproponowane komunikatywne wskaźniki enzymatyczne, odzwierciedlające metabolizm ekosystemu glebowego, pozwalają na szybką ocenę jakości i zdrowotności gleb, a także umożliwiają kwantyfikację ekologicznych efektów realizacji zastosowanego systemu rekultywacji bądź programu ochrony ekosystemów na terenach poprzemysłowych.

Opis

Słowa kluczowe

soil, post-industrial area, land reclamation, enzymatic activity, gleba, tereny poprzemysłowe, rekultywacja, aktywność enzymatyczna

Cytowanie

Futa B. (2016). The use of enzymatic tests for quality assessment of soils in remedied post-industrial areas. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 328(39)3, 71–78. doi 10.21005/AAPZ2016.39.3.06