Changes in the level of calcium, zinc and copper in the serum of horses in relation to the feeding season

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The correct concentrations of biological elements allow biochemical processes to proceed normally, and thus enable the proper functioning of the organism. The aim of the study was to determine characteristics of the mineral metabolism of horses raised in a region characterized by mineral deficiencies as a basis for evaluating their diet. Ten horses were selected for the study (5 mares and 5 geldings), all kept in similar conditions. The horses were used for recreation and sport. The study was conducted in two periods: after the pasture season (end of November 2015) and at the beginning of the pasture season (end of May 2016). Blood was collected from the jugular vein into sterile test tubes without coagulant. The evaluation of the concentrations of copper and zinc in the blood serum of the horses revealed substantial deviations from physiological norms. The serum concentrations of Cu and Zn were below the lower reference levels. On the basis of the study it is difficult to conclusively state which factor is decisive in determining the content of calcium, zinc and copper in the serum of horses over the course of the year. It seems likely that the serum concentrations of these elements may be determined by their content in the horses’ feed. Therefore it would be advisable to supplement the supply of copper and zinc in the feed ration in both the summer and winter seasons. Moreover, further research should be conducted in the region to determine the supply of copper and zinc to horses.
Prawidłowa koncentracja biopierwiastków warunkuje odpowiedni przebieg procesów biochemicznych, a tym samym wpływa na właściwe funkcjonowanie organizmu. Celem pracy było określenie cech gospodarki mineralnej koni, utrzymywanych w rejonie niedoborów mineralnych, jako podstawy oceny ich żywienia. Do badań wytypowano 10 koni (5 klaczy i 5 wałachów) utrzymywanych w podobnych warunkach. Konie były użytkowane w celach rekreacyjno- -sportowych. Badania przeprowadzono w dwóch okresach – po zakończeniu sezonu pastwiskowego (koniec listopada 2015 r.) i na początku sezonu pastwiskowego (koniec maja 2016 r.). Krew została pobrana z żyły jarzmowej do sterylnych probówek z koagulantem. Przeprowadzona ocena stężenia miedzi i cynku w surowicy krwi koni wykazuje duże odchylenia od norm fizjologicznych. Stężenia Cu i Zn w surowicy kształtują się poniżej dolnych poziomów referencyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań trudno jest jednoznacznie wskazać, który z czynników może wywierać decydujący wpływ na kształtowanie się w ciągu roku zawartości wapnia, cynku i miedzi w surowicy krwi koni. Można przypuszczać, że zawartość analizowanych pierwiastków w surowicy koni uwarunkowana jest zasobnością paszy w wapń, cynk i miedź. W związku z tym wskazane byłoby, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, uzupełnienie podaży miedzi i cynku w dawce pokarmowej koni. Celowe jest także prowadzenie w analizowanym rejonie kolejnych badań w kierunku określenia zaopatrzenia koni w miedź i cynk.

Opis

Słowa kluczowe

horse, calcium, zinc, copper, nourishment, disease, konie, wapń, cynk, miedź, żywienie, choroby

Cytowanie

Górski K., Jania B., Andraszek K. (2017). Changes in the level of calcium, zinc and copper in the serum of horses in relation to the feeding season. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 334(42)2, 35–42. doi 10.21005/AAPZ2017.42.2.04